Luntang
buuñaaringo

Ka sanji tambilaalu
luntang buuñaaringolu
karang, ñinnu maa

2009:2008:

2007:
2006:
( A la "NATAALOO" be naa la sooma le)
Babukar Sengor

Mee karoo la luntang buuñaaringo mu fondinkewo doo le ti, ì ka a fo meng ye Babukar Sengor. Ate mu kapintaa le ti Fajikunda. Katadamfulaa baa le fanaa mu a ti wo kaabiiloo kono jee, meng bambanta kata dundoo la.
N`na kibaaritaalaa taata a la dookuu dulaa to, ka a kacaa ñooyaa a la dookuwo keeñaa la. Bitung ì la kacaa fele, n`ga a safee ali ye jang:

Babukar, kuma fo moolu ye i fango la kuwo to

Nte too mu Babukar Sengor le ti, adung n wuluuta Marakisa saatewo le to Kombo tijii. N kuluuta jee le to n na dindingyaa waatoo la. Nga n na karambungo kumaasi jee le to fanaa. N na karango naata loo le, tumoo meng na m faamaa naata n samba Senekaali, Kaasamaasi tundoo kang, ka sabati jee.
N tarata nung hamering ka seyi nang Kambiya jang. Wo siloo naata bo bannaa saloo doo la. Biring wo to, m mang song muru la kotenke.

Kuma fo n ye i la kapintaayaa to

Kapintaayaa dookuwo mu kuu le ti meng diyaata n ye baake, biring ndinding. Waatoo meng na fang m be karambungo to, ning n jiita karango to dorong, n ka taa kapintayaa karango fanaa la le. Moo meng ka n karandi a la nung, wo too mu Usman Saajo le ti, a fanaa be sabatiring Fajikundaa jang ne. A kuwo bee naata le tumoo meng na, m baamaa ye n wakilindi baake, ka a je ko, nga ke moo ti, meng si kuu ke noo a fango ye, saama kamma.

I buloo koyita Usman dorong ne bulu bang?

Hanii, m mang a karang ate dammaa bulu. Nga a karang bundaa kotengolu fanaa to le taaring, ì ka a fo mennu ye Tubaabu kango to ko; “Companies”. M barimmaa meng be dookuwo la MRC jaaralibundaa to, wo le ye n samba nung wo dookuu bundaalu to taaring, fo m buloo si koyi baake, kapintaayaa dookuwo kono.

Saaying i ye i fansung dookuu dulaa dati ñaadii le?

M be dookuwo la tumoo meng na wo bundaalu to taaring, biring nga a long m buloo ka naa koyi dookuwo ñing kono le, bitung nga a dati ka kodoo domanding-domanding landi. Wo kono le, nga joorango doolu sang mennu be ko, Seeroo, Maritoo, Pleenoo aning sumandirilango. Wo koolaa le, nga m fansung dookuu dulaa kumaasi, Fajikundaa jang.

Mung ne mu i la seewoo kuwo ti ñing dookuwo kono?

Ka kapintaayaa dookuwo noo, wo le foloo mu n ye seewoo kuwo ti. Kaatu ka bo ning wo le la, n ka m fansung suuloolu topatoo noo, n ka m baamaa maakoyi, aning moo kotengolu. A seewoo buka dang nte dorong na, bari moo jamaa, mennu ye alimooroolu, siirangolu, taabuloolu, laarangolu, bundaalu aning feng koteng jamaa sang m bulu, wolu fanaa ka seewoo le. Doolu fanaa ka n kili ì la koridaalu to dookuwo la le taaring, adung ì ka seewoo n na dookuwo la beteyaa la le.

Ite ye wo moolu bee saba noo i fango kang ñaadii le?

Kabiring nga dookuwo ñing dati m fango ye jang, n ka a daasoneyandi le. Wo keta kuu kiling ne ti, meng ye moolu saba nang n kang. N ka fengo doolu dedaa le mennu be ko, taabulundingolu, siirandingolu, wolu ning ì ñongolu, ka ì yitandi n siiñoolu warang n teeroolu la, doo be jee fang, n ka doolu so ì la le. Wo keta kuwo le ti meng ye moo jamaa naati n kang. N na dookuwo la ñiiñaa ning a la beteyaa fanaa ye moolu saba n kang ne.

Mung ne mu i la koleyaa kuwo ti dookuwo ñing kono?

N na koleyaa kuu baa mu joorangolu la n dasoo le ti. Joorangolu ye n dasa baake le, wo ka a tinna le fang, m buka dookuwo doolu ke noo waatoo doolu la. Kapintaayaa dookuwo ning dookuu kotengolu mang ke kiling ti, kaatu i ka suula joorangolu la le waati-wo-waati. Wo kamma la, i te moo koteng fuunoo la a la joorangolu la, ka dookuwo ke ì la. M be deemaaroo ñining kang moo-wo-moo bulu wo kuwo to le.

Kuma fo n ye i la katadamfoo la kuwo to

Katadamfoo mu kuu le ti nga meng fanaa kanu baake biring ndinding, adung m faamaa fanaa lafita le nung nga a noo. Wo tumoo la, n ka warika-warika le ke, adung hani saaying, n ka a ke le waatoo doolu la.

Mung ne mu warika-warika ti?

Warika-warika, ka tara katadamfu kafu fula le teema. Kafu doo ka warika pakeetoo le sang, doo fanaa ye warika pakeetoo sang, bitung ì ye a laa ñookang. Wo koolaa ali ye naa katadamfoo ke, ning kafoo meng ye nooroo ke, wo ye a bee taa, wo doolu ye ì foño.

Saaying i futata Haws katadamfu kafoo kono ñaadii le?

Wolu la moo doolu ye n na katadamfu ñaa le je, bitung ì jikita n na kuwo la ko, ning meng ye n deemaa, ka n karandi, m be ke la katadamfulaa baa le ti. Wo to le, ì ye n kili, ì la katadamfu kafundingo kono. M be wo le to foloo, m mang futa ì la kafu baa to foloo: Bari m be jikiring ne ko, ning Alla sonta, lung kiling m fanaa be katadamfoo ke la Kambiya bankoo la katadamfu kafu baa to le, meng mu `m bee taa ti.

I ye mung kuma le soto moolu ye?

M be moolu bee jayi la. M be a fo la ì ye ko, moo-wo-moo be dookuu kendoo meng na, a si a ke ning wakiloo la. Alla be katalaalu bee le fee.