Okutoba karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:

Ka doolu karang, taa leera foloo to.
AMJoof.jpgAlaaji Moodu Juufu

Okutooba karoo la Luntang Buuñaaringo mu Alaaji Moodu Juufu le ti, meng mu Kambiya Radiyo ning a Telee bung baa la ñaatonkoo noomalankoo ti. Alaaji Moodu Juufu mu kibaari taalaa le ti Kambiya la radii bungo to. A mu moo le ti fanaa, meng meeta a la duukuwo kono, adung a koyita a ma le fanaa.

N`na kibaaritaalaa taata bankoo la Telee bung baa to ka a kacaañooyaa, a ye a la dookuwo dati ñaameng aning a la ñaatotaa sababoo keta meng ti. Alaaji Moodu ning n`na kibaaritaalaa la kacaa keta teng ne:

- Alaaji Moodu, feng fo n`na kibaari karannaalu ye i fango la kuwo to, aning i taata karambungo to ñaameng.

A baraka, nte too mu Moodu Juufu le ti ko i ye a long ñaameng. Nga n na karango dati Sitanunku Prayimari Karambungo le to Opa Ñoomi, n naata sawung Suukuta. Kabiring m bota Suukuta, n taata Musilimi karambung baa to Banjunu Kapitaloo to, nga n na karango bang jee le to.

- I la karambunto dindingyaa tumoo la, mung kuu siifaalu le keta i la koleyaa kuwolu ti?

Ko i ye a long ñaameng dorong, fuwaareeyaa keta bataa kuwo le ti moo jamaa ye karango la karoo la. Wo ñaa kilingo la, wo le keta koleyaa kuwo ti n fanaa ye nung n na karango wucoo kono, kaatu n na alifaalu buloo mang i koo beng. Karambung joolu, buku joolu, ì ning ì ñongolu keta koleyaa kuwo le ti n ye.

- I la kontaani kuwolu mu mung ne ti, i la karango wucoo kono, aning fo i keta moo le ti, karango diyaata meng ye bang?

Tooñaa, nga seewoo kuwolu soto n na karango wucoo kono le, adung wo doo mu balabooñootoo la karoo le ti. N ka katadamfoo ke le, nte le mu nung kata mutalaa ti, n´ na karambungo to, tubaaboolu ka a fo meng ye goalkeeper, nga wo noo le nung. I ye ñininkaaroo ke karango la karoo la, n keta moo le ti, karango diyaata meng ye baake. N ka tu bukoolu le karang na, nga tara darooring ì kang waati-wo-waati ka ì tanka. Tankaroo mu kuwo le ti, nga meng ke nung baake.

- Saaying i ning Kambiya la Radii bungo ye dookuwo dati ñaadii le?

Nga n na karango bang Musilimi karambung baa to 1981 sango le la, adung wo sang kilingo le mu, n ning Radiyo Kambiya ye dookuwo dati. Adung n jikita ñing ne la ko, n ning ì la dookuwo suntan ñing ne la: Kabiring m be karambungo to, m be kafoo le to, meng ka ñoosaboo ke ñininkaaroolu ning jaabiroolu la, Tubaaboolu ka a fo meng ye debeat. Wo ye a tinna le, moo jamaa ye n long, kaatu n`ka taa dulaalu to le taaring ñooseeyaa jaabiroolu ning ñininkaaroolu la, sako karambung kotengolu to. Wo ñooseeyaalu to, Radiyo Kambiya la ñaatonkoo le ka ke siirantiyo ti. N keta karambungo la ñaatonkoo ti, Tubaaboolu ka a fo meng ye head boy. N keta kundaa ñaatonkoo ti, kalaasi ñaatonkoo fo waati jamaa, wo ye a tinna le moo jamaa ye n long. Nte le mu karambunto dindingolu la ñaatonkoo ti nung, Musilimi karambung baa to Banjunu. Biring nga n na karango bang, nga yaamaroo dii karambunto dinding doolu la karambungo to jee. Wo koolaa dorong, a mang mee, Radiyo Kambiya ye leetaroo safee n ye ko, ì lafita ì ning nga dookuwo ke. Bitung n ning ì ye dookuwo dati wo le ñaama, 1981 sango la.

Kabiring n ning Radiyo Kambiya la dookuwo banta 1986 sango la, n ning maakoyiri bundaa doo ye dookuwo ke fo 1991 sango la. Ì ka a fo wo bundaa ye le ko Save the Children USA, a maakoyiri bundaa bota Amerika bankoo le kang, adung ì la maakoyiroo tarata dending fondinkewolu la londoo le kang. N ning wolu la dookuwo banding koolaa, n ning bundaa doo fanaa ye dookuwo ke, ì ka a fo mennu ye ko World View International, fo 1994 sango la. Wo koolaa, m muruta Radiyo Kambiya kotenke Gamtel la bundaa koto, ka ke Producer ti 1995 sango la.

- Alaaji Moodu, i la dookuwo kono, i la ñaatotaa sunta mung ne la?

N na ñaatotaa sunta katakuu jamaa le la, kaatu n taata karango la bankoo doolu to le, wolu kono Kayiro, Egypt bankoo la kapitaloo to, 1984 ning 1985 sango kono. Nga seedeyaa kayitoolu jamaa le soto kibaaritaa la karoo la, a ning telee bungo marañaa to fanaa. Nga doolu soto bankoo kang jang ne, nga doolu soto bankoo ye banta la. Nga n na Diploma ke karambung baa doo le to Ankaliteeri bankoo kang.

Kabiring nga n na karango bang, n ke ta nung Producer le ti Kambiya la Telee bung baa to. Ì ye n na palaasoo lafaa ka n ke ñaatonkoo ti wo fannaa la. N naata ke Telee bungo maralilaa ti. Labango la, ì ye n ke Kambiya Radiyo aning Telee bung bee la ñaatonkoo noomalankoo ti.

- Mung ne ye a tinna moolu ka i kumandi Alaaji Moodu Juufu la, kaatu n na miiraloo to, i too mu Moodu Juufu dorong ne ti?

I tooñaa la, daliiloo meng ye a tinna moolu ka n kili Alaaji la, wo le mung ñing ti ko, n hijita le. N hijita fo siiñaa seyi, adung nga umura fanaa ke le fo siiñaa fula. Meng keta wo sababoo ti, wo le mu ñing ti ko, n ning hijilaalu be taa la Maka, bundaa meng marata hijoo la Kambiya jang, wolu ka n taa le puru n ning hijilaalu si taa ñoo la, ka n ke ì deemaarilaa ti, kaatu nga longo ke jee le. Umura la karoo la, n ning Peresidango fanaa taata ñoo la le, a taata jee sango meng na.

- I la dookuwo kono, i nene taata banku jumaalu le kang, aning i nene ning palaasi baa tii jumaalu le benta ñoo kang, i te ñina noo la mennu la?

Wolu siyaata le, kaatu ning i ye n na dookuwo juubee, aning nga waatoo meng ke dookuwo la, n ning moo kummaa jamaa le ye ñoo je, n te wolu bee fo noo la fang, kaatu a be waatoo taa la le. Tooñaa, n taata banku jamaa le kang adung n ning moo siifaa jamaa le benta fanaa. Wo bankoo doolu, n si mennu fo noo, wolu le mu Maaka, Iran, Kaana, Libiya, Kataar aning banku koteng doolu.

- Waatoo doolu la, ì ka moo doolu ñininkaa, ì ka ì jaabi kumoolu la, mennu mang ke tooñaa ti. I ka wo moo fasongolu la kuwo ke ñaadii le?  

Nte la dookuwo kono, ning nga kumoo moyi warang nga a kibaaroo moyi, n ka a kuwo nooma le ka a kisikisi kendeke foloo, janning m be taa ka a maarii ñininkaa. Kaatu ning i mang kuwo long i ñanta meng ñininkaa la, wo mang ke dookuu kende ti. Misaali fee, ning i ko moo ye ko, nga a moyi le ko, i ye ñing kuu kaari le ke, ning a maarii ko, a mang ke kuu sotoringo ti, i be mung ne fo la a maari ye? Bari ning i fango ye a kuwo nooma fo i ye a long, ning i taata a maarii yaa, i be a fo la a maarii ye le ko, i ye ñing kuu kaari meng ke. A maarii te balang noo la, warang ka kumoo fo i ye, meng mang ke tooñaa ti. Wo le ye a tinna, nte ka kisikisiroo le foloo ke, janning m be simfaa taa la kuwo to.     

- I ye mung yaamari le soto n`na kibaari karannaalu ye?

M be ì yaamari la ko, karango, ate mang ñong soto; kuu le mu, meng bunafango warata baake. Ning moo ye londoo soto, moo-wo-moo le buka a taa noo a bulu, fo kaburoo dorong. Wo kamma la, m be moolu wakilindi la karango la, kaatu duniyaa fango be looring karango le kang.

- A baraka baake, Alaaji Moodu!   

A baraka!