Juuni karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.

ChristineX.jpgNoosoo Kristin Saar

N`na Juuni karoo la Luntang Buuñaaringo mu Tubaabu noosoo doo le ti, meng be dookuwo la WEC deemaari bundaa koto ka bo 1978 sango la ka naa bula bii la. A too mu Christine Schneeberger le ti, bari jamaa ye a la Kambiya too meng long, wo mu  Kristin Saar le ti. Ate be sabatiring Brikama saatee baa le to, adung hani saaying a be dookuwo ning maakoyiroo la jaarali bundaa doo le koto jee, ì ka a fo meng ye Hands-on-Care.

A ye n`na kibaaribundaa kumpaboo, adung n`na kibaaritaalaa ye a kacaañooyaa, a la naa daliiloo la Kambiya jang, jaaraloo kuwolu, aada kuwolu aning yaamaroo ning kuu koteng jamaa. N`na kibaaritaalaa ning a la kacaa keta teng ne:
____________________________________________                    
Kristin, kuma fo karannaalu ye i fango la kuwo to, ì naata ñaameng Kambiya jang, aning daliiloo meng ye a tinna i naata jang.

Nte la naa foloo Kambiya jang, wo keta 1974 sango le ti, n naata nung ne ka n teerimaa doo kumpabo wo sango la. N seyirin koolaa, n naata ñing hamoo soto baake ka naa Moofinduu bankoo doo kang, ka dookuwo ke jaaraloo la bundaa to aning ka Alla la kumoo fanaa fo moolu ye. Kaatu kabiring n dinding ka moolu deemaa jaatakendeyaa la kuwo to, aning ka Alla la kumoo janjandi, wo keta n na hame kuu baa le ti.

Biring Alla naata siloo yele n ye, n naata Kambiya bankoo kang jang WEC deemaari bundaa tooyaa la 1978 sango la, adung nga dookuwo ke ì la lopitaanoo doo to Fajaara jang nung, ì ka a fo meng ye German Clinic. Bari n naata saasaa baake fo n`na ñaatonkoo ko, nga seyi ka taa jaaraloo la, bitung wo jaaroo n naata seyi. Biring n na saasaa kendeyaata, sanji saba koolaa, m muruta nang ka sabati bankoo kang jang. Ka bo 1982 sango la ka naa bula bii la, n ka taa kumpabooroo dorong ne la n na bankoo kang, bari m be sabatiring Kambiya jang ne.  

I la diyaamoo kono, i ko i ye dookuwo dati Kambiya jang lopitaanoo doo WEC deemaari bundaa ye meng loo Fajaara jang. Wo ning ñinang teema mu sanji tang saba ñong ne ti. Wo tumoo ning saaying, ñaatotaa la kuwo be ñaadii le?

Tooñaa, wo tumoo ning saaying fatata baake le ñaatotaa la karoo la. Wo tumoo la bungolu mang siyaa, kaatu Fajaara maafango la jang, German Clinic dorong ne sotota, MRC, Westfield Clinic aning Seerekundaa lopitaanoo. Wo tu moo la, Fajaara jang mu faroolu ning kunkoolu le ti. Wo German Clinic le too ye a tinna, moolu ka Latirikundaa Jaman kili ñing too la. Bungolu mang siyaa, motoolu mang siyaa adung moolu fanaa mang siyaa jang wo tumoo la. Moo te a ning saaying misaali noo la, kaatu ì fatata baake le!

Fo i ye dookuwo ke wo German Clinic dorong ne to bang?

Hanii! M mang dookuwo ke wo dorong to, bari WEC deemaari bundaa ye lopitaanoo soto Nemakunku saatewo to le Ñoomi tundoo kang, daameng nga sanji luulu ning talaa ke jee. Ì ye a soto Sibanor saatewo fanaa to le Foñi tundoo kang, adung nga dookuwo ke wo to fanaa le fo sanji seyi. Nga dookuwo ke WEC la ñing jaarali bundaalu bee to le. M be dookuwo la waatoo meng na wo jaarali bundaalu to, n ka Alla la kumoo fanaa kawandi moolu ye le, adung n ka tu dindingolu yaamari la ì la baluuñaa keñaa la le aning ka Alla la kumoo fo ì ye, kaatu nga itolu kanu baake le.

Mung ne keta i la koleyaa kuwo ti Nemakunku ning Sibanor saatewolu kono, aning mung kuu le keta i jusulaa kuwo ti fanaa?

Meng keta n ye koleyaa kuwo ti domanding Nemakunku saatewo kono nung, wo mu kang moyibaliyaa le ti, a ning aadoo. Bari n na taroo jee n na dookuwo wucoo kono, n naata Mandinka kango karang, adung n ka a fo noo domanding.

Domoroo la karoo la, wo mang ke n ye kuwo ti, meng koleyaata. Kaatu jee moolu ka mennu domo, n ka wolu domo le, adung ì ka naaki fengolu dookuu le adung wo beteyaata jaatakendeyaa to baake le. Ì la naaki dookuwo fanaa ye ì deemaa baake jaatakendeyaa la karoo la le wo tumoo.

N sawunta Sibanor saatewo to tumoo meng na, kuwo meng keta n ye koleyaa kuwo domanding ti, wo mu ñing ne ti ko, m mang tara moolu kono kotenke ko m be nung moolu kono ñaameng Nemakunku. Nemakunku, n`na koridaa be saatewo teema le, bari Sibanor, a be saatewo ye banta la le, adung Tubaaboolu fanaa siyaata jee le to Nemakunku ti. Dookuwo la siyaa kamma la, m buka waatoo fanaa soto ka taa moolu kumpaboo ì la koridaalu kono taaring ko n ka a ke ñaameng biring m be Nemakunku, Aada kuwolu mang ke nte ye koleyaa kuu baa ti, kaatu ning m be moolu kono, n ka m maañaa long ne, sako hadamayaa la karoo la.

Feng fo n ye i la dookuwo keñaa Sibanor lopitaanoo to jee?

Dookuwo semboo tarata waraling baake Sibanor lopitaanoo to le wo tumoo la, kaatu lopitaanoolu mang siyaa bankoo kang nung ko saaying. Wo tumoo la moolu ka bo nang saatewolu to le taaring, mennu jamfata baake, ka naa jaaraloo la. Ntolu ye dokitari baa fula le soto Sibanor lopitaanoo to jee nung, waatoo doolu, n`ka dookuwo ke le biring soomandaa la fo wulaaroo.

Saaying jaarali bundaalu be siyaaring bankoo kang ne, kaatu n`na peresidango ye lopitaani jamaa le loo, meng ye jaatakendeyaa sembentungyaa.

Ite mu Yeesu noomalankoo le ti. Wo mu diina kuta le ti bankoo kang jang nung, adung moo jamaa mang a long nung. Ite ka Alla la kumoo fo moolu ye ñaadii le wo tumoo la?

Nga Alla jayi wo kuwo la baake le, kaatu n nene mang koleyaa kuwo soto kawandoo la karoo la. Kuu foloo mu ñing ne ti ko, n ka tooñaa dorong ne fo moolu ye, n nene ye mennu kawandi, bari kumoo ning a foñaa le mu fanaa: Ning i ye i la kumoo ñiiñandi, i ning moo-wo-moo te dung na ñoo la. N ka dindingolu karandi le, kaatu nga ì kanu le adung n ka Alla la kumoo fo ì ye le, n ka duwaa ì ye le fanaa. N ka duwaa saasaatoolu fanaa ye le, n ka Alla la kumoo fo ì ye aning n ka ì yaamari. Siiñaa jamaa moolu ka n daani ka duwaa ì ye. Nte fango semboo ning n na feeroo buka feng-wo-feng ne ke noo ì la, bari Alla la kumoo mu feng ne ti, meng ka sondomoo le maa, adung ate le fanaa ka n na duwaa jaabi.

Ning i ye Kambiya bankoo kang jang juubee saaying, moolu mennu naata ke Yeesu noomalankoolu ti, wolu siyaata le domanding, wolu ye ì la Alla batudulaalu fanaa soto le taaring bankoo kang, adung n si a fo noo, wolu doolu be jee, ì sotota ka bo ning WEC le la. Fo ning i ye wo kuwo miira, a ka ke i ye seewoo baa le ti bang?

N seewoota baake le, bari nga wo tenturoo ning jayiroo bee seyi Alla Mansa Tallaa le ma, kaatu ntolu la semboo dammaa te feng-wo-feng ke noo la, ning a mang ke Alla la deemaaroo le ti. Bari hadamading-wo-hadamading ye a fang dii Alla la ko joorango, a ka doo ke le ka bo ning wo maarii la. Wo kamma la, m be tenturoo bee dii la Alla la, meng ka tara looring moo-wo-moo fee, meng ye a fang dii a la ning a sondomoo bee la.

Saaying jaaraloo la fannaa kono hani ka bii, n lafita, ngà juubeeri ke ñaakaaboyoo la kuwo la. Ite mu jaaralilaa le ti, aning maakoyiribaa sako musoolu ning dindingolu la karoo la, i ye ñaakaaboyoo la kuwo je ñaadii le, aning a ka mung bataa le saabu musoolu ma?

Ñaakaaboyoo mu kuu le ti, nte mang song meng na. Kaatu moolu mennu ka a ke, ning ì ye a long, ì ka ì dingolu tiñaa ñaameng, n jikita ko, ì be fata la a la le. Kuwo meng keta koleyaa kuu baa ti a kuwo to, wo mu aadoo le ti, kaatu diinoo mang a fo. Baayibuloo meng mu Alla la kumoo ti, a te safeering a kono, adung nga a long ne ko, a mang tara safeering Alikuraanoo fanaa kono.
Adung kuwo meng mang safee Alla la Kitaaboo kono, moo mang ñang na wo ke la, kaatu ning n`ka kuwo ke, meng mang ke Alla la kumoo ti, wo to n`ka moolu le toora. Ñaakaaboyoo mu kuu le ti, meng ñanta bo la.

Mung ne mu i la kontondiroo ti n`na kibaarikarannaalu ye?

M be ì bee kontong na, adung m be ì wakilindi la karango la, ka kuwolu long, sako mennu be dending n`na jaatakendeyaa la, aning ka baluu Alla ye. M be a fo la karannaalu ye fanaa ko, moo-wo-moo ye ñininkaaroo soto ñing kuwolu la, siloo yeleta a maarii ye le ka n ñininkaa. Ali a baraka.