Nofemba karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.

BabuX.jpgBabukar Siise – senelaa baa ka bo Farafeñe

N`na Nofemba karoo la luntang buuñaaring bota Farafeñe saatewo to, Kambiya jang. Babukar Siise mu senelaa baa le ti njengo, tubaañoo aning tiyoo la karoo la. A mu moo le ti, meng tarata karango la Finland bankoo kang nung, ka londoo soto seneñaa kutoolu to, aning taraakitoo keñaa.. A la wo karango koolaa, a naata muru nang a fansung bankoo kang jang, ka samaa dookuwo ke ning taraakitoo la, aning joorang koteng jamaa.

N`na kibaaritaalaa naata taa a kumpabo a la kunkoo fango to, ka a kacaañooyaa a la samaa senoo keñaa la. Bitung, ì la kacaa keta teng ne:
-------------------------

Babukar, m be lafi la, i ye feng fo i fango la kuwo to.

N wuluuta Kermadi saatewo le to 1971 sango la. M faamaa mu lanjuurutoo le ti, adung a la dookuwo mu radii dedaa le ti, meng ye a tinna n`sawunta Farafeñe saatee baa to.

M faamaa teerimaa mu karandirilaa le ti, a too mu Mr. Jeng ne ti. Wo le ye a tinna, nte dunta karambungo to ka karang. Wo tumoo n siyo be sanji tang ning kiling ne. Kabiring nga n na karango bang Farafeñe jang, n naata taa Armitage karambung baa to, Janjanbure tundoo kang. Wo tumoo la, ì ka joyoo ñing kumandi McCarthy le la. Nte nene mang taama ka taa Farafeñe ye banta la, n na Armitage taa le keta n na siiñaa foloo ti ka taama.

Mung ne ye a tinna i taata Armitage karambungo to? Fo wo tumoo karambung baa mang soto Farafeñe jang?

Hanii, wo tumoo karambung baa mang soto Farafeñe saatewo kono jang. Armitage karambungo le tarata sotoring jang maafango la, wo ye a tinna le, karango semboo tarata waraling baake. Wo waatoo la, karambunto dindingolu ye buuñaa soto ì la karandirilaalu ye le, wo ning saaying mang ke kiling ti. Ñinang sango fango la, nga karambunto dindingo doo je le, meng pareeta ka a la karandirilaa kelendi karambungo to, ntolu la waatoo la, karanding te haañi la wo. Wo waatoo fanaa la, karango sooneyaata le. A ning saaying mang ke kiling ti. N`sabatita karambungo fango le to jee. Karambunto dindingo ka suula feng-wo-feng na, a ka bee soto karambungo kono jee le.
Nga a kalamuta le ko, i tarata nung Finland bankoo kang ne, ka senejoorangolu ning senoo keñaa karang. Kuma fo n`ye wo kuwo to.

N taata manee ka n na londoo lafaa senoo la kuwo to, kaatu senoo mu feng ne ti, nga meng kanu baake. Ning i ye duniyaa juubee bii, hadamadingolu te baluu noo la senoo kooma, kaatu fengolu mennu bee ka domo duniyaa kono taaring, wolu mu sene fengolu le ti. N na ñing kunkoo ali ye meng je teng, n lafita bungo loo la jee le, ka sabati jee, wo be n na dookuwo sooneyandi la le.

Maakoyirilaalu, nga mennu soto Finland bankoo kang, itolu fangolu mu senelaalu ti. Ì la hadamayaa kamma la a mang koleyaa baake m fee ka tara jee, hani n ñanta ì la kango foloo karang na, janning nga n daa bula karambungo to. Bari n na koleyaa kuwo keta sumayaa le ti. Jee to sumayaa ning jang taa mang ke kiling ti, ì jamfata ñoo la baake le. M futata waati foloo jee, ning nga moolu je diyaamu la, n ka siisiyo le je, a ka bo ì daalu kono! Wo keta kuwo le ti meng ye n jaakali nung, janning m be a long ko, sumayaa le ye wo saabu.

Babukar, i la ñing tiya kunkoo, m`be meng kono teng, a warata baake le, adung i la tiyoo dinta baake le fanaa. I ye hekitaari jelu le soto?

Nga hekitaari naani le soto, aning n jikita le ko, m be tooni fula soto noo hekitaari kilingo to le, n na ñing tiya kunkoo to. Nga tubaañi kunkoo fanaa soto le, nga meng kati fokabang. Nga musoolu fanaa la maani fara jamaa le kobi ì ye Farafeñe jang, meng tiloo to, n ka hekitaari tang ning luulu ñong kobi. N si a fo noo ñinang samaa kono, n na taraakiito ye hekitaari keme ñong kobi le, maani faroolu ning kunkoolu to taaring.

Saaying i ye mung yaamari le soto doobaalu ye, senoo la karoo la?

M be samaa senelaalu bee wakilindi la, aning mennu buka a ke. Ali m`bee, ngà n wura ka senoo ke, kaatu a nafaa warata le. Ning i ye samaa dookuu, a tinewo buka dang ite ning i baadingolu dorong na, adung a buka dang hadamadingolu fanaa dorong, bari hani beeyangolu ning kunoolu. A tinewo ka futa wolu fanaa la le.

“Jere jef, Babukar!”