Juuni karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:

Ka doolu karang, taa leera foloo to.

KonkooKibKayx.jpgJuuni karoo la luntang buuñaaringo bota Jinee-Bisawu le. A too mu  

Konko Fadeera

le ti. N`na kibaari taalaa taata a kumpaboo Bafata saatewo to, a mu cooci ñaatonkoo ti daameng. Wo keta kuu baa le ti Mandinkoolu ye wo tundoo la jee, kaatu a wuluulaalu ning a baadingolu bee mu misilimoolu le ti. A keta seewoo kuwo le ti n`na kibaaritaalaa ye ka a je jee, moolu ye siiñooyaa hakoo ning ñoomoyoo horoma ñaameng. N`naata Konko ñininkaa ñing kuwolu le la, adung n`na kacaa keta teng ne:
________________________________________________________________

1. Konko, feng fo karannaalu ye i fango la kuwo to, aning i bota daameng.

- N too mu Konko Fadeera le ti, ko i ye a long ñaameng, m meetandinke Bafata jang ne saaying. Bari m bota saatendingo doo le to, ì ka a fo meng ye ko Bambadinkoo. A too sababoo keta bamboolu la siyaa le ti jee. N wuluuta jee sanji tang naani ning naani koomanto, konkoo doo kang, m baamaa seleta meng kang, kabiring tingo ye a maa faroo kono. Wo le ye a tinna ì ye n toolaa Konko la. Hani bii, m baamaa Mariyaama Nanka be baluuring ne n wuluusaatewo kono, bari m faamaa Iburahima Fadeera banta le.

- Nga Tubaabu karango ke n`na saatewo to Purutukiisi kango to fo sanjii luulu. Wo koolaa m Fanding Bakari Fadeera, n na alifaalu ye n karafa meng na, a ye m bondi karambungo to, kaatu a lafita maani dookuwo le la karango ti. Janning m be fondinkeeyaa kumaasi la, n taata Kaasamaasi tundoo kang, n sabatita jee fo sanjii fula. Wo koolaa n taata Kambiya, nga sanjii naani ke jee. Foloo to, n lafita ke la motoborindilaa le ti, adung nga lansiinoo soto fanaa, bari labango la n naata ke sipasipa deemalaa le ti baa kono, Kiyang maafango la.

- N keta moo le ti, meng ye kitaaboolu kanu. Ning moo ye m fuu kitaaboo la, nga a bee le karang janning be a seyindi la. N na taama siloo kang, n naata kitaaboo karang Faransi kango to, aning Ankalee kango. Ka wo kangolu karang, wo le sooneyaata m fee ka ì fo. Bari hani wo, kango meng karango diyaata n ye baake, wo mu Mandinka kango le ti, kaatu nga wo le suusuu.

2. Saaying ite mu ñaatonkoo le ti coocoo kono. I naata Yeesu la ñing siloo long ñaadii le?

- A keta n ye hame kuu baa le ti ka tooñaa ñining. Wo kamma la, n ka karango ke baake. Nga Alikuraanoo karang n`na saatewo to. Wo to le n naata Linjiiloo karang.  Kaawakuwolu Yeesu ye mennu ke, aning kuu bete jamaa, n ning n na dimbaayaalu bee sonta wolu la le. Bari kuu saba be jee, mennu ye n jaakalindi baake-baake. Foloo mu ñing ne ti ko, Yeesu mu kiisandirilaa le ti, fulanjango, a mu Alla dinkewo le ti, aning sabanjango, ì ye a kumandi Alla la. Karango ye n hakiloo fanundi, bari hani wo, a keta n ye jaakali kuwo ti, Yeesu be n kiisa la n na junuboolu la ñaameng.

- N jaakalita, m be ñing kuwolu bondi la ñoo to ñaameng, bari Alla naata sila kendoo yitandi n na siiboo kono. Nga Yeesu fango le je, a ye moolu talaa kafu fula ti, adung kafoo meng mang song tooñaa kumoo la, a ye wo kafoo buutee. A ye diyaamoo ke kango le la, m mang meng long, bari kabiring n wulita siinoo kono dorong, nga a long ko, ning m mang ñing siloo muta, n si dung kuluuroo kono laakiraloo lungo la.

3. Wo ning saaying teema, a mu sanji jelu le ti aning mung ne keta wo koolaa?

- Ñing keta le kabiring sanji tang koomanto. Wo tumoo la, missonaarii doo le be nung jang, a too mu Miita le ti. Nga ñing kuwolu fo a ye waatoo meng na, a mang laa n na. Bari a naata falingo je n na baluwo kono, meng ye a laandi labango la. N naata n na kodoo maabo Miita yaa, fo n si tanka marisakuwolu doolu ma, n ka kodoo dung mennu kung na nung. Wolu le mu sunkutu noomoo ti aning a ñongolu.

- Ka m fango tanka laañooyaa tulungo la, n naata musoo futuu, meng too mu Aminata Caamu ti. M mang a fahaamu baake wo tumoo la ko, n ñanta Yeesu noomalankoo le futuu la. N na musoo mu fuloo le ti, adung muslimoo le mu. A finkita le, bari hani wo, nga a ñini sunna ning farila le kono, kaatu nga a kanu baake le. A ye dinkewo wuluu n ye, nga meng toolaa Yaakuba la. Bari kabiring a ye konoo taa kotenke, a wuluu waatoo siita, a faata tingo to, a ning deenaanoo bee.

- Sanji dantang koolaa n naata musu doo futuu, meng too mu Juwaana Koh le ti. Ate mu Papeeloo le ti, adung m`futuuta coocoo le kono 2003 sango la. Ate mu musu bete baa le ti.

4. Tooñaa, nga a je n ñaalu la le ko, ali ye ali la dimbaayaa topatoo kendeke le, kaatu ali la bungo be ñiiñaaring ne. Ali siiñoolu fanaa ye ali ke horomamoo baalu le ti, hani ali ning ì la diinoolu mang ke kiling ti. Ñing keta noo ñaadii le?

- Alla la kuwo le mu, kaatu foloo to kuwolu koleyaata le. Kabiring n keta Yeesu noomalankoo ti nung, folooke m baadingolu mang lafi ka n jiyaa, bari saaying n`ka ñoo la suuloolu topatoo le. N siiñoolu fanaa ka n na kuwolu koroosi le nung, bari kabiring ì ye falingo je n na baluwo kono, n`naata diyaa baake.

- Moolu ka kuu kensengolu miira Yeesu noomalankoolu la kuwo to le, kaatu n siiñoo doo nene ye siisee faaringo dii a la dindingolu la le ka a samba nang n ye. Dindingolu naata, ì ye a dii n na musoo la, bari ngà a yitandi ì la ko, Bayibuloo mang song feng jifaringo domoo la. Bitung ì ko n`ye ko, ”Ali hakatu”, adung wo kuwo naata ñoomoyoo lafaa n`teema.

- Feetoo waatoo fanaa mu kuwo le ti, meng ka ñoomoyoo ning fahaamuroo lafaa. Komeng kullii lungo la, n`ka beeyangolu faa, bari n`ka moolu kalamutandi le ko, wolu mu luntang buuñaarango le ti. Kaatu Yeesu la saayaa kamma la ntolu mang suula ka beeyango faa junube kafaroo kamma. Adung n`ka suboo dii deenaanoo baamaa la le fanaa, kaatu a foota yele jamaa le la wuluwo waatoo la, wo to ate le suulata suboo la moolu bee ti.

- Ning moo doo faata, adung a baadingolu ye kuruwo dii n na, n ka a domo le adung n ka duwaa. Bari n ka a koyindi ì la le fanaa ko, taalaa la kuwo be Alla le bulu, a mang placetara dending duwaa la kotenke. Bitung n ka duwaa taalaa la moolu le ye, mennu foota ì kanuntewo la, aning mennu naata sabarindiroo ning maakoyiroo la jee.

5. Labango la i si feng fo karannaalu ye i la pastoyaa la kuwo to. Mung ne mu a la niiseewoo ning koleyaa kuwolu ti?

- A mu niiseewoo baa le ti n ye ka a long ko, Alla fango le ye n tombong, ate ye ñing palaasoo dii n na. Kuwolu si koleyaa ñaa-wo-ñaa, nga a long ne ko, m maakoyirilaa mu sembetii baa le ti.

- N`na coocoo kono, n dammaa le mu Mandinkoo ti jee. Sii doolu jamaa be jee le, n dookuuñoolu mu fuloolu le ti. Nga a miira ko, Mandinkoolu la waatoo siita le, bari jamaa ka sila le ko, ning ì faata, moolu te sali la i ma, adung ì be taa dimbaa le kono. Adung fanaa ì mang lafi ka feng faling, ning ì mang a koroosi kendeke foloo.

- Kabiring n keta Yeesu noomalankoo ti, Alla foroyaata le, a ye n na suuloolu bee topatoo. N ning n na dimbaayaa suulata meng na n na baluwo to, saaying a sotoo sooneyaata ka tambi waati tambilaa la. Bari koleyaa kuwo doo mu ñing ne ti ko, moo doolu ye m muta koditii baa le ti adung daanirilaalu siyaata. Moo jamaa mang naa a fahaamu noo ko, n te ì bee maakoyi noo la, wo naata ì kamfaa. Adung wo keta kuwo le ti, meng ye n niyo kuyaa.

Ning wo nte, n na kuwolu sooneyaata le, adung nga Alla jayi, nga a tentu baake.

6. A baraka baake!

- A baraka!