Epireli karoo la
luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:

Ka doolu karang, taa leera foloo to.

Ami3x.jpgEpireli karoo la luntang buuñaaringo bota Neemakunku saatewo le to, Kambiya bankoo la Ñoomi tundoo kang. A too mu

Ami Fayi

le ti, sanji muwang ning fula sunkutoo, meng be bulukoyindi karango la City Limit radii bungo to. A ye n`na kibaari bundaa kumpaboo tumoo meng na, a ning n`na kibaaritaalaa la kacaa keta teng ne:


- Ami, feng fo kibaari karannaalu ye i la dindingyaa waatoo la, aning i taata karambungo to ñaameng.

A baraka, tumandoo n hakiloo te bula noo la kuwolu bee la n na dindinyaa waatoo la, bari n si kuwolu doolu fo noo le. N na dindingyaa ñaafanoo tumoo la m mang tara karambungo to. Wo koolaa le n na moolu ye n dundi Bakalaari puraayimari karambungo to ka karango dati. Bari wo kono, nga Tubaabu teeroo doo soto, ì ka fo meng ye Mariyaama Juufu. Wo le naata n na karambungo joo fo nga n na karango bang.

- I ning ñing tubaaboo la kafuñooyaa datita ñaadii le, fo a ye i la karambung bee joo i ye?

Ñing Tubaaboo too fango mu Inge le ti. A bota Jaaman bankoo le kang, a naata WEC Mission deemaari bundaa le koto Kambiya bankoo kang jang. Nte ning a la ñoo longo sunta siiñooyaa le la. Meng fanaa ye n`na kafuñooyaa bambandi, n ka taa ì la coocoo to le. Adung ning ntolu dindingolu taata ì la cooci, ì ka soorifengolu le dii n`na, ì ye nataali ñiimaalu yitandi n`na aning ì ka n taalingolu fo n ye. Wo ka a tinna le,  n`ka tu taa la jee dorong.

- I la karango wucoo kono, fo i ye ñaatotaa soto le bang?

Haa! Nga ñaatotaa baa le soto, kaatu n si kuu jamaa le ke noo n fang ye adung n si dookuu jamaa le fanaa ke noo. Karango tinee warata baake le, kaatu n ka n na kulloolu safee le, m buka suula moo la maakoyiroo la, adung n si dookuwo ke noo dookuu bundaa jamaa le to. Saaying teng fang, m be bulukoyindi karango meng kee kang City Limit radii bungo, i ye a long, ning m mang karang, n te wo dookuwo ke noo la, kaatu karambaloo te wo kee noo la.

- Bari n na kalamutaroo to, i karanta karambung jamaa le, mennu be ko, Bakalaari, Birikaama, Kanifing aning Kompuuta karambung doo, meng be Fajaara. Fo i ye koleyaa kuu doolu soto ñing dulaalu to le, kaatu dulaalu mang kiling adung karambungolu fanaa mang ke kiling ti?

Nga koleyaa kuwolu doolu soto le. Foloo mu ñing ne ti, kabiring m bota Neemakunku, nga n na dindingyaa ke daameng, adung n dalita jee le la. N kiideeta baake le, biring n sawunta Birikaama, kaatu n teeroolu, nga mennu long, wolu jamfata n na le. Doo mu ñing ne ti ko, janning n ka dali Kombo kuwolu la, wo fanaa keta ñing bataa kuwo doo le ti. Adung tumoo meng na n sawunta, Kaanifing karambungo to, wo kuu kilingo le keta n na. Janning m be teeroolu soto la jee, a keta n ye kiidee le ti.

Kabiring nga n na karango bang IEC, nga kompuuta karango fanaa ke le, bari wo ning ñing karang doolu fatata le. Adung wo ye a tara le, m menta aning n dalita karambung falingo la.

- Saaying teng, i be bulukoyindi karango la ñing radii bungo meng to teng, ning i ye wo bang, i lafita ka ke kibaaritaalaa le ti bang?

Ñing ne mu n na lafoo ti ka ke kibaaritaalaa ti, ning nga m bandii. Bari hani saaying, nga n jikoo loo Alla kang, adung m be tenteng na ka dookuu bundaalu safee, bari n na lafoo mu kibaaribundaa le ti.

- Misaalifee, ning i mang karang nung, ite be lafi la ka mung ne ke i la baluwo kono?

M be ke la samaa doolaa baa le ti nung, kaatu samaa dookuwo le mu feng kummaa baa ti n`na bankoo kang, adung a mang karannaa ning karambali ñininkaa. Hani mennu karanta, ì si a ke noo le, adung doolu be a kang ne fang.

- Fo i ye kontondiroo soto n`na kibaari bundaa ye le bang, warang moo doo?

M be WEC deemaari bundaa jayi la baake i la maakoyiroo kang Kambiya jang. Ì la deemaaroo to ali la kibaari bundaa ye kummaayaata le, kaatu n`ka kibaaroolu karang noo m`fansung kangolu to. Ì ye maakoyiroo ke londoo la kuwo fanaa to le, kaatu nte fango ye Mandinka keebaa karango ke ì bulu le nung.

Ì la maakoyiroo warata le, kaatu ning i ye a juubee, WEC ye lopitaanoolu loo saatewolu to le taaring bankoo kang, ka moolu deemaa jaatakendeyaa la kuwo to. Adung ì ka dinding jamaa fanaa la alifaalu deemaa le, mennu buloo mang ì koo beng, ka ì dingolu la karambungolu joo. Wo kamma la, m be a fo la WEC ye ko, Ali nimbaara.

- A baraka baake Ami.