Febuwari karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.
123.jpgBaala sila taalaa

N`na Febuwari karoo la Luntang Buuñaaringo mu fondinkewo doo le ti, meng taata ning baala siloo la España (Spain) bankoo kang, bari ì naata a murundi nang bankoo kang. A ning n`na kibaaritaalaa la kacaa kono, a ye n`na kibaari bundaa daani ko, n`kana a too ning a la nataaloo ke web-sayitoo warang kibaari kayitoo bala.

N`na kibaaritaalaa ye a kacaañooyaa a la siloo parendiñaa le la, baala siloo keñaa, ì futata ñaameng, aning fanaa, jeemoolu ye ì muta ñaameng. A ning n`na  kibaaritaalaalu la kacaa keta teng ne:

- Too-te-a-la, kuma fo n`na kibaari karannaalu ye daliiloo meng ye a tinna, i ye ñing baala siloo taa kataa España bankoo kang.

Nte mu Kambiya dingo le ti, adung m bota Ñoomi tundoo le kang. Foloo-foloo, daliiloo meng ye a tinna nte ye ñing baala siloo parendi, wo mu fentangyaa le ti, a ning fanaa, nte le mu m baamaa ning m faamaa ding foloo ti. Wo kamma la, nte le ñanta bataa bondi la wolu kang, aning fanaa nga n doomaalu topatoo.

Tubaabuduu taa meeta n hakiloo kono le, bari meng ye n hamoo warandi baake a kuwo to, nga moolu mennu long: Wolu le taata, ì futata kuu kayira kono, ì ye dookuwo dati ka ì wuluulaalu maakoyi. Nte be dookuwo meng na, wo buka n ning n wuluulaalu sii, sako ka n dokoolu maakoyi. Moolu ka tara bankoo kang jang ne sanji jamaa, ì be dookuwo la, ì buka feng soto noo, sako ka ì baadingolu maakoyi. Bari ning meng ye siloo soto fo a dunta Tubaabuduu kono, kari dantang warang sanji kiling dorong, ì si koridaa betoolu soto, ka ì baadingolu maakoyi. Ñing daliiloo le ye a tinna, m fanaa ye n na siloo parendi ka taa.

- I ye ñing siloo parendi ñaadii le?

M be dookuwo la tumoo meng na, kari-wo-kari, n ka n na karifaa kodoo landi le. Biring nga wo ke fo nga wuli muwang ning wooro soto, nga kulungo joo wuli muwang ning luulu la, nga n na kodi too ke fankantarango ti m bulu.

- I la ñing parendiroo tumoo la, fo i ye i la moolu kalamutandi a la le bang, warang i teeroolu doolu mennu sutiyaata i la?

Hanii, m mang n teeroolu hani moo kiling kalamutandi a la. Bari nga n wuluulaalu kalamutandi a la le, adung ì ye m maakoyi le, ka n na kodoo sindi n ye, ka duwaa n ye, aning ka sadaa bondi n ye.

- Biring i la taa waatoo sutiyaata, mung kuu siifaa le keta i la miiraloo ti, sako i teeroolu ning i baadingolu, kaatu doolu ka faa, ì la moolu buka ì je kotenke?

Wo waatoo la, miirali koteng mang bula nte hakiloo kono fo kuu kiling dorong. Wo le mu ka taa dorong - ka taa dorong. M mang sila, m mang m miira moo koteng na kuwo la, bari ka taa dorong.

- Saaying feng fo n ye ali la taa to: Ite ning jumaalu le taata ñoo la, ali moo jelu le mu? Ali ye ali la taamoo dati mintoo le, ali futata ñaameng, aning ali ye bataa kuwolu mennu taki siloo kang?

Ntolu moo keme aning moo fula le taata ñoo la kulung kiling, adung n`na kulungo wututa Jowal saatewo le to Senekaali bankoo kang. N`na ñing kulungo kono, Kambiya dingolu ning Senekaali dingolu dorong ne be jee, ì ning doolu mennu bota Mali. Adung musu te n kono, m`bee mu fondinkewolu dorong ne ti. N`na kulung borindilaalu mu Senekaali dingolu le ti. Ngà tili woorowula le ke jiyo kono boroo la, wo koolaa le n`naata futa jooyewo doo to España (Spain) bankoo kang. Bari janning m`be futa la wo jooyewo to, m`mooñoo doolu bataata baake le, doolu kungolu yelata le, bitung ì ka tu kuma kalantangolu fo la, doolu be foonoo la, fankaasoo la kaawakuwolu kamma la. Doolu ka a fo, ali n jindi jang, m`be seyi la le, doo ye a fang fayi baa kono. Moo fulanjango meng faata n`na kulungo kono, wo saasaata le. Wo faata m`bulu Hierro jooyewo le daala, kaatu m`futata suutoo talang saba maafango la le, bitung m`mang sembe fo soomandaa. Wo subaa juunoo le wo faata.

Kabiring fanoo keta, n`sembeta. Bitung poliisoolu ning Red Cross deemaaribaalu naata ka m`maakoyi. Kewo meng faata n`na kulungo kono, deemaaribaalu le ye wo furewo samba, ntolu mang wo je kotenke. Poliisoolu ye n`ñininkaa, m`bota bankoo meng to, m`bee ko ì ye ko, m`bota Kambiya le.

- Bari i ko, Senekaalinkoolu fanaa be jee le, adung kulungo wututa Senekaali le! Silang mung ne ye a tinna ali bee ko, ali bota Kambiya le?

M`bee kambenta wo le la, kaatu ì ka Senekaalinkoolu murundi nang ne, ning ì ye ì suutee. Wolu la moolu le be Spain jee, ka ì murundi nang ì la bankoo kang. Adung fanaa, m`mang song ka a fo ì ye, jumaa le mu kulunborindilaa, kaatu ning ì ye a long, ì ka wo maarii sorong bunjawoo to le fo kari wooro.
Ngà tili fula le ke wo jooyewo to, wo koolaa ì naata m`bondi jee ka n`samba Canary jooyewo doo to, ì ka a fo daameng Fuerteventura. N sabatita kampoo to jee fo tili tang naani, janning ì be m`murundi la nang Kambiya jang. Jee le to fanaa ì ye m`bondi ñoo to, mennu mu Senekaali dingolu ti, ì ye wolu ke ì fang ye, ntolu mennu mu Kambiya dingolu ti, ì ye n`ke n`fang ye.

Ì ye wo ke ñaadii le, kaatu ì ko, ali bee mu Kambiya dingolu le ti?

Ì ye kee doo le samba nang, nga a miira wo mu Kambiya dingo le ti. Bitung ì ka n`kiling-kiling kumandi nang wo ye. A ning n`ka kacaa ka n`ñininkaa, m`bota daameng aning n`na tundoolu keñaa. A ye n`na jaabiroolu ning diyaamuñaalu koroosi. Wo la wo ñininkaaroo koolaa, ì naata kayitoo dii moo-wo-moo la. Ning i mu Kambiya dingo le ti, ì si kayitoo dii ì la, a be safeering meng bala ko, i mu Kambiya dingo le ti. Ì naa ntolu Kambiyankoolu ke m`fang ye kampoo kono jee.

- Fo alitolu mennu naata ñoo la, ali dorong ne tarata wo kampoo kono bang?

Hanii, Moofinduu banku jamaa le la moolu be jee. Moo meng be wo to, wo siyaata moo wuli saba ti le! Bitung ì ko n ye wo dulaa to ko, ning bankoo meng na moolu mang naa ì kamma fo wo tili tang naanoo banta, ì ka wolu bula le, ì ye dung kapitaaloo kono. Bari janning wo tili tang naanoo be bang na, ning banku meng na moolu naata ì kamma, ì ka wolu murundi ì la bankoo kang ne. Bari ntolu kambiya dingolu, ì mang m`bee murundi nang, ì ye moo muwang ning woorowula le murundi, nte bulata wolu le kono.

- Saaying mung ne mu i la kumoo ti moolu ye?

Nte be meng fo la moolu ye, wo le mu ñing ti ko, a siloo mang sooneyaa, a mang sooneyaa hani domanding.  

- Fo ning i ye siloo soto, i be taa la le kotenke?

Haa! M be taa le, ning nga kodoo soto, m be taa le. Hani ite fango ye wuli muwang ning luuloo dii n na saayi, m be n na siloo parendi la, nga taa. Ning Alla ye n deemaa, m be mantaa bengo soto la le.