Nofemba karoo la
luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringo ka bo 2006 sango la, ì fele:

Ka doolu karang, taa leera foloo to.
Kassama1x.jpg
Nofemba karoo la luntang buuñaaringo mu
 
Alimaame Kasama
le ti. Ate le ka Gamcel la Mobayili bundaa la fannaa doo ñaatonkayaa, meng mu julayaa la karoo ti, ì ka fo meng ye Marketing. Gamcel le mu Kambiya bankoo la mobayili bundaa foloo ti. A datita sanji 2001 adung saaying kiliyaanoolu, a ye mennu soto, ì sutiyaata moo wuli keme fula la. Ngà Alimaame Kasama ñininkaa, a la dookuwo keñaa la, aning meng keta ì la mobayili bundaa la ñaatotaa sababoo ti.

Mr. Kasama, n`na kalamutaroo to, i ning Gamtel talifong bundaa ye dookuwo ke le nung. Saaying, i be nung mung dookuu siifaa le la jee?

M be maraling ì la julayaa bundaa le la, ì ka a fo meng ye Marketing Manager, adung itolu le fanaa ye n kii londi lafaa la Ankaliteeri bankoo kang saatee doo to, ì ka a fo daameng Derby, Midlands.

Mung ne ye a tinna i ning itolu mang dookuwo ke kabiring i naata ka bo londi lafaa la?
Ning i ye Gamcel ning Gamtel juubee, ì mu kafu kilingo le ti, kaatu i bee be Mansakundaa le koto. Wo le ye a tinna, kabiring n naata ka bo londi lafaa la, itolu le fanaa ye n ke Gamcel la ñing bundaa to.

I la karango wucoo kono Ankaliteeri bankoo kang, fo i ye koleyaa kuwolu doolu soto jee le bang? Aning mung koleyaa kuu siifaalu le mu?

Tooñaa le mu, nga koleyaa kuwolu doolu soto le. Foloo-foloo mu ñing ne ti ko, m foota n teeri jamaa la. Kaatu Kambiya jang, i si moolu je, ì ye sii dulaa kiling ka ataayaa ming aning ka kacaa ñoo kang, bari Ankaliteeri, moo buka wo je. Jee moo-wo-moo be a fang ye dorong.  

Doo mu ñing ne ti, nte ye karango bula sanji tang koomanto, saaying n naata muru karambung to kotenke. Wo fanaa keta n ye koleyaa kuwo le ti, meng ye m batandi domanding.

Tabiroo fanaa keta n ye koleyaa kuwo le ti, kaatu m mang a noo. Ning m pareeta ka tabiroo ke, doo te jee, n ka talifongo le sika, nga n na musoo kumandi ka a ñininkaa, m be a ke la ñaameng, ko meng domodaa.
Koleyaa kuu doo keta sumayaa le ti. Kabiring m be bo la jang, kandoo be kering adung n dalita wo le la. Bari m futata Ankaliteeri waatoo meng na, sumayaa be wararing jee ko firijoo be ñaameng (6oC dorong). Wo fanaa keta n ye koleyaa kuwo doo le ti, janning m be dali la a la domanding.

A baraka, saaying ngà naa ali la dookuwo la yiriwaa la kuwo to. Mung ne keta ali la dookuwo la yiriwaa sababoo ti bankoo kang? Kaatu ning ì ye a juubee, moo jamaa le ye ali la mobayili layinoo soto saying?

Foloo foloo, ntolu le mu mobayili bundaa foloo ti bankoo kang jang. Fulanjango mu ñing ne ti ko, ntolu le la dookuwo ye semboo soto doolu ti futañooloo la karoo la. Adung kuu sabanjango mu ñing ne ti ko, Yaayaa Jamme la maraliwaatoo la, ì ka a fo meng ye ko “second republic”, Kambiyankoolu naata paree ka i loo ì la bankoo la fansung bundaalu ye, sako yiriwaa la karoo to.

Kaatu ning i ye n`na ñing mobayili bundaa juubee, n na kiliyaanoolu si taa kaañang moo wuli keme tang kononto aning fula (192.000) fee. Wo mu kemoo kono siidulaa tang ning saba le ti (13 %) Kambiyankoolu bee kontoo kono.

Ite ye a miira, mung ne ye a tinna wolu bee ye mobayiloo soto?

Mobayiloo mu feng kuta le ti bankoo kang, meng moo ning moo buka deng a la, kaatu funsung feng ne mu. A mang ke ko bunkono talifongo be ñaameng, moo jamaa ye meng talaa, adung i buka kacaa ke noo suturoo kono. Bari mobayiloo, i fansung feng ne mu, moo ning meng si taa noo daa-wo-daa. Wo le ye a tinna, misaali fee mennu be siiring Tubaabukundaa jang, adung mennu mang ke dindingo ti, wolu talantee bee ye mobayiloo soto le.

I ye a long ne ko, WEC Keebaa Karang Bundaa ye bukoo safee, ì ka a fo meng ye ko ”Mobayiloo ning a marañaa kendoo”. WEC ye moolu karandi wo kuwo la le saatewolu to taring, sako ka kuma sutungolu kii, ì ka a fo meng ye ko SMS-messages. Saaying i ye ñing kuwo je ñaadii le?

WEC mu bundaa le ti, meng be looring a fang ye ka maakoyiroo ke moolu la, mennu be santo saatewolu to, londoo la karoo to. Ning nga n`na kiliyaanoolu jiibee, nga wo saateemoolu je fannaa kiling ti, ì ka a fo meng ye segment. Ñing moolu la kuwo kummaayaata n`ye, kaatu mobayiloo keta maakoyiri baa le ti sako itolu ye. Kaatu saaying ì te suula la ka taama ka bo dulaa ka taa dulaa kibaaroolu la kuwo kamma la, bari ì si a kii ning ñing siloo la. I be a je la ko, ì si ì la kodoolu dundi ì la suuloolu kunna.

Fitarilung tambilaa, Gamtel la ”Set-setal” kafoo la ñaatonkoo ye ñing fo ko, i la seneyandiroo be looring i la bundaa le kang. Kaatu dulaa nooringo ka suusuulaa kuurango le saabu, adung suusulaa kuurango ka moolu le saasandi. Wo kamma la moolu buka ì la talifong biiloolu joo noo.

Fo ite fanaa ye ñing je le ko, ì la bundaa si yiriwaa kuwolu fahaamu wo ñaama?

Haa! Tooñaa le mu, komeng nga a fo ñaameng, bankoo la yiriwaa bee mu moolu bee la haajoo ti. Moolu la nafaa mu bankoo la nafaa le ti. Adung ning i ye i kiliyaanoolu maakoyi ka bo ning ì la domandingolu la, itolu ka naa ke i la kiliyaanoo le ti ning ì la jamaa la.