Maaci karoo la

Luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.

modou1.jpgAlifaa Moodu Saane

Maaci karoo la luntang buuñaaringo mu Yeesu noomalankoolu la alifaa baa doo le ti, ì ka a fo meng Pastor Moodu Saane. A mu Yeesu noomalankoolu la ñaatonkoo le ti Talinding Kunjang kaabiiloo to Seerekundaa kono, adung ate le mu duniyaa bee la Bayibulu kafu baa la ñaatonkoo ti Kambiya bankoo kang jang, Tubaaboolu ka a fo meng ye United Bible Society. N`na kibaaritaalaa taata a yaa, a la koridaa to Talinding Kunjang jee, ka a kacaañooyaa a la ñing dookuu fuloo keñaa la. Bitung ì la kacaa fele:

Pastor Moodu, kuma fo i fango la kuwo to karannaalu ye.

A baraka, nte too mu Moodu Saane le ti ko, i ye a long ñaameng, n wuluuta Bakawu saatewo le to. Nte wuluuta Musilemeyaa le kono, adung n kuluuta wo le kono. Nga Alikuraanoo fanaa karang ne, adung hani saaying, nga daa-wo-daa yele Alikuraanoo kono, n si a karang noo, m mang ñina hani feng na. Bari n sondomoo tarata kensengyaaring ne, kaatu m mang lanna koyoo soto n sondomoo kono wo waatoo la. N duwaata baake ka Alla daani, a ye n dedaa daliiloo meng kang, aning a lafita, nga meng ke.

Wo kono le, n ka yoolee ka taa Yeesu noomalankoolu la Allabatu dulaa doo to, ì ka a fo meng Ankalee kango to ko Church of Christ. Wo be mbeedoo doo le kang Banjunu saatewo kono, ì ka a fo meng ye ko Hegan Street. Kabiri m be Saint Augustine’s karambung baa fanaa to karango la, nga Bayibulu karango ke le ka a long, jumaa le mu ñing Yeesu ti, moo kotengolu ka meng na kuwo fo.

Nene n ning n teeroo doo be taamang-taamango la, ngà Yeesu noomalankoolu maakango moyi, ì la Allabatu dulaa doo to. Bitung n teeroo ñing ko n ye ko, ”Ngà taa jee!” N ko a ye ko, ”Hanii, wo moo kilingolu le mu ñinnu ti.” Bitung a naata n wakilindi fo n ning a taata. N`naata kewo doo tara kawandoo la jee, a too mu Brother Ghana le ti. Hani saaying m mang ñina a too la! A la kawandoo kono, a ko, Alla le diyaamuta a ye. Wo keta n ye jaakaloo le ti, bari a be kawandoo la tumoo meng na, a ning a la keebaayaa be temboo meng to, nte fango ye a long ko, ñing kewo te faniyaa fo la. Ka bo wo waatoo la, nga Bayibulu karango dati. N ka yoolee le ka taa sii baa daala, ka Bayibuloo karang jee. Ning m pareeta a karango la, bitung nga a maabo kuuke beroolu teema, moo te a je la daameng.

Silang i naata ke Yeesu noomalankoo ti wo kono ñaadii le?

Wo keta le tumoo meng na, n taata Somita saatewo to. Nga Tubaaboo doo tara jee, meng ka Alla la kumoo kawandi ka bo Bayibuloo kono, ì ka a fo a ye Tom Cosier. Lung doo, n taata ì la Allabatu dulaa to. A be kawandoo la tumoo meng na, a ka n na kuwo fo, adung a mang nte long. Wo kuwo ye n sondomoo maa baake. N na taa fulanjango fanaa to ì la Allabatu dulaa to, a be kawandoo la tumoo meng na, a tarata n na kuwo le fo la. N na taa sabanjango to jee, n ko, ”Bii, ning a ye n na kuwo fo a la kawandoo to, m be ke la Yeesu noomalankoo ti le!” Bitung n taata, a be kawandoo la kotenke, a ye n na kuwo fo wo lungo fanaa la. A la kawandoo koolaa, n taata a kang, n ko a ye ko, ”N lafita diyaamula i ye le.” Bitung nga a buloo muta, n ning a taata fo a la bungo kono, m mang dang saaloo to de, bari fo a la konoto bungo to. Jee le to n ko a ye ko, ”Duwaa n ye. Ka bo bii la, m be ke la Yeesu noomalankoo le ti.” Bitung a duwaata n ye.

Saaying, i ye i la moolu kalamutandi a la ñaadii le?

Biring nga n na baluwo taa Yeesu Kiristu kono, n ko Tom ye le ko, “N te sabati la n`na suwo kono, be taa n na fengolu kamma la nang ne. Nga naa sabati i fee jang, i ye n karandi Yeesu noomalankayaa la a ñaama.” N ko a ye fanaa ko, “M mang lafi ka sabati jang, i ka n domorindi kensenke, bari i ye dookuwo siifaa-wo-siifaa soto, m be a ke la le.” Bitung n taata n na fengolu kamma nang wo le ñaama, n naata sabati Tom fee. A ye n karandi Alla la kumoo la, aning suukuwo doolu mennu be ko, ”Seewoo, seewoo, n sondomoo ning seewoo baa.” Wo koolaa le, n naata taa n na moolu kalamutandi a la. M mang taa ka a fo ì ye ko, ”N lafita le ka ke Yeesu noomalankoo ti,” bari n ko ì ye le ko, ”Nte keta Yeesu noomalankoo ti le fokabang. N naata le dorong ka ali kalamutandi a la.”

Somita jee, lung doo m be kumboo la, Alla la Nooroo diyaamuta n ye ko, ”Kana sila, m be i ke la n na dookuulaa le ti”. Biring m bota Somita seetewo to, n tarata Sibanor saatewo le to, m be dookuwo la WEC deemaari bundaa koto. Lung doo Alla la Nooroo ko n ye ko, ”Sambii i be taa la karango la.” Bitung a mang mee, n taata Liberia ka kango karang aning a yelemandiriñaa. M booring koolaa wo to, m be Senekaali tumoo meng na, harijewo naata yele n ye, ka taa karang lafaa la. Wo to fanaa, Alla la Nooroo ko n ye ko, ”Kana taa karango la Australia bankoo kang, bari taa Ghana.” Bitung n naata taa jee. Nga karango ke Nigeria bankoo fanaa kang ne, Tubaaboolu ka a fo meng ye Leadership Training, meng mu ”alifaalu la karango” ti.

Biring m bota nung Ghana bankoo kang karango la, n sabatita WEC deemaaribundaa la koridaa le to, ì ka a fo daameng ye nung ”German Clinic.” Wo waatoo la, Yeesu noomalankoolu la kafoo, meng keta ECG ti saaying, n keta ì bee la ñaatonkoo ti jee le to. Bitung wo kono le, n ko m mooñoo Yeesu noomalankoolu ye ko, “Ali ngà n na baturidulaa sawundi Bundung, fo moolu si a long ko, Yeesu noomalankayaa mang ke fatakoyoolu taa ti, bari moolu bee le taa mu.”

Pastor, n lafita i ye kuma fo moolu ye UBS kafoo fanaa la kuwo to.

Duniyaa bee la Bayibulu Kafoo, warang United Bible Society, wo mu kafu le ti, meng be looring Bayibuloo sotondoo la kangolu bee to duniyaa bankoolu kang taaring. Adung n`na natoo mu wo le ti Kambiya bankoo fanaa kang jang. N`lafita le Alla la kumoo ye soto Mandinka kango to, Suruwaa kango, Joolaa kango, Fula kango, Sarahule kango, Manjaako kango, Balanta kango aning kang kotengolu bee. Kaatu kangolu bee le kaañanta Alla la karoo la, a ye kang-wo-kang moyi le, adung moo-wo-moo si a batu noo ning a fansung kango la le. Alla mang kang londi, moolu si a batu meng na, kangolu bee le kummaayaata a ye, adung a ye ì bee le moyi.

Nte ka kawandoo ke Mandinka kango la le, adung n ka a ke n na kango fanaa la le, meng mu Joolaa kango ti. Ning m be moolu kawandi kang ì la kango to, n ka seewoo baake le, kaatu ì ye wo le moyi ka tambi kangolu bee la, ì ye a suusuu le. N nene maabeeta beng baa doo to, Yeesu noomalanka Araabu keme saba ñong naata jee, ka bo Egypt bankoo kang, Iran aning Iraq. Ning wolu ye ì la tambuuroolu kosi ka suukuwo laa Alla ye, i fango ka a long ne ko, fansung kango ñong te a la.

Mung kuu siifaalu le keta i la koleyaa kuwolu ti?

N na koleyaa kuu foloo keta m baadingolu la n kalamutabaliyaa le ti, kaatu itolu ye a miira ko, nte filita le. Ì ko, m mu kaafiroo le ti, m mang tara tooñaa kang. N teeroolu fanaa ka n dooyaa ko, n ñanta kuu doo le ke la, bari m mang ñang na n jikoo loo la kawandoo dammaa kang. Ka wakili ka loo m fang ye, wo koleyaata m bulu baake. Ning moo keta Yeesu noomalankoo ti, moolu ka i maarii muta jamfantungo fanaa ti le. Bitung ì bee si jamfa i la, adung ì te i maakoyi la, hani i be suuloo kono. Bari n tarata bambanding dorong ka ke moolu ye fengo bee ti, ko Pawulu ye a safee a la leetari foloo kono Korintiyankoolu ye ñaameng ko; ”N keta sembentango le ti moolu ye, mennu mang bambang, fo n si ì naati noo Kiristu kang. Nte keta fengo bee le ti moolu bee ye, fo a si ke ñaa-wo-ñaa, n si doolu kiisandi noo.”

Mung ne mu i la jayiri kumoo ti Alla Mansa Tallaa ye?

Nga tenturoo ning jayiroo dii Alla la, kaatu ate le mu kuwo bee noolaa ti, hadamading semboo mang feng-wo-feng ne noo, bari Alla le ka kuwolu bee ke. Nga a tentu, kaatu a ye dingolu le dii n na, mennu fanaa be a la dookuwo la, ì ka dookuu kotengolu ke le, bari Alla la karoo, ì be looring wo fanaa to le waatoo bee la. Nga Alla jayi wo kuwo la baake. Alla ye kuwo meng ke n ye, n daa te a bee fo noo la, kaatu a ye kuu koteng jamaa le ke n ye.

Pastor, mung ne mu i la yaamaroo ti moolu ye, mennu be warang ka taa kawandoo la saatewolu to taaring?

M be ì yaamari la fammajiyo la, aning wakiloo, adung ì la kawandoo bee si loo Alla la kumoolu dorong kang, meng mu Bayibuloo ti. Kanoo si ke ì la fondamango ti, kaatu Yeesu noomalankayaa mu kanoo le ti. Ì be daa-wo-daa, ì si wolu la kango ning ì la aadoolu karang ka ì long, adung ì kana ì fang fisiyandi moo ti. Ì si ke moolu ti mennu ka duwaa, aning ka kafuñooyaa soto ning lanna moo kotengolu la. Ì si senoo ke, kaatu bankoo be feeneering wo le ye, ì kana ì la suuloolu tu dending moo kotengolu dorong kang, bari ì fanaa si katoo ke.