Sekitemba karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.

Tanjismith1.jpg
Numoo Kabaa Danjoo

N`na Sekitemba karoo la luntang buuñaaringo mu numoo le ti. N`na kibaaritaalaa taata a kumpabo Tanjee baadaa la, a la tunkang dulaa be daameng. Ì la kacaa keta teng ne:

Numoo, kuma fo karannaalu ye i fango la kuwo to,  aning alitolu numoolu loodulaa mu meng ti, kaabiiloolu kono taaring.

Nte too mu Kabaa Danjoo le ti. M`mang ke jang dingo ti, bari naalaa. Kabiring n naata Tanjee saatewo to jang, saateemoolu ye n kundi le, kaatu ning wo mang ke, nte tara la jang bii. Bari janning m be n na numuyaa dookuwo fo la ali ye, m be a fo la ali ye le foloo, meng mu numoo ti. N`na aadoo la karoo la, numoo kummaayaata baake le, kaatu biring a kullii le mu bang, warang n na baadinyaa la karoo la, suuloo ka ke numoo ning jaloo la le, adung kuu-wo-kuu to, fo ì si ì niyo soto dorong. Kuu buka foo ì koo fanaa.

I la wo ye mung ne yitandi ko, “kuu buka foo ì kooma?”  
 
Wo le mu ñing ti ko, fo a kullii le mu, warang aada kuu le mu, feng ne bu ka foo ì koo saatewo kono. Kaatu numoo ning jaloo, hani ka bii, ì la kuwo be bambanding saatewo doolu la aadoo kono le.

Falindiroo le keta saaying dorong, bari nunto, numoo ka numoo le futuu, jaloo ye jaloo futuu, jongo ye jongo futuu, finoo ye finoo futuu, adung faraboo fanaa ka faraboo le futuu.

Mung ne ye wo saabu?

Daliiloo meng ye a saabu, ì buka futuu ñoo ye, wo mu dankutoo le ti. Ì bee mu dankutuñoolu le ti, wo le ye a tinna ì buka futuu ñoo ye. Nunto, ning moolu lafita ka koridaa loo dulaa to, ì ka taa ñing lasiloolu le nooma, kaatu saatee-wo-saatee suulata ñinnu la le, ì la kaabiiloolu kono taaring. Bari saaying, jamaanoo ye ñing aada kuwolu semboo dooyandi karoo doolu la le, kaatu futuwo la karoo la, jamaanoo moolu bee dunta ñoo kono le saaying, biring numoo le mu bang, faraboo, jongo, finoo, hani tubaaboolu, ì ning siyo bee jakasita le.

Saaying ite ye ñing numuyaa soto ñaadii le?


Nte ye ñing numuyaa tara le, nga a tara n`na lasiloo le kono, kaatu m faamaa mu numoo le ti, wo faamaa mu numoo le ti, wo fanaa faamaa mu numoo le ti.

N ning m barimmaa le naata Tanjee saatewo to jang. Nga ñeesiisindoo le foloo dati jang, wo koolaa le saateemoolu naata n kang. Ì ko, ì suulata numoo le la saatewo kono, ì mang numu soto meng si ì la joorangolu tunkang ì ye. Wo to le nga ñeesiisindoo bula, n naata ñing numuyaa dookuwo dati. Wo ning ñinang teemoo meeta le saaying.

I la numuyaa dookuwo kono, samaa senerang joorangolu koolaa, fo i ka joorang doolu fanaa dedaa le bang?

Haa! N ka joorang jamaa le dedaa, mennu be ko babarikungo la peruwolu, ì la lankaroolu, ì la doolingolu, aning feng koteng jamaa.

Saaying, ñing dookuwo kono, mung ne mu i la koleyaa kuwolu ti?

N na koleyaa kuu foloo mu newo le ti. Nee kendoo sotoo mang diyaa, adung a daa koleyaata le. Kemboo mu koleyaa kuwo doo le ti, kaatu ntolu numoolu buka n`na dookuwo ke noo kemboo kooma. A bodulaa jamfata le, adung a daa fanaa koleyaata le.   

I ye kontondiroo soto moolu ye le bang, mennu be i la kuwo karang na?

M be moolu bee kontong na, mennu be n na kuwo karang na kayitoo bala, aning hani mennu be n na kuwo moyi la moolu la. M be a fo la moolu ye ko, moo-wo-moo be kuu-wo-kuu to, a si wakiloo taa, a ye a muta ning a bulu fuloo la.
Adung n`kana ñina n`na aadoolu la fanaa.