Epirel karoo la

Luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.
clip_image002.jpg
Suleyiman Baaji

N`na Epirel karoo la luntang buuñaaringo mu Suleyiman Baaji le ti, meng be dookuwo la NICE Gambia karandiri bundaa to. Ate mu londitii baa le ti ñing jamaani kuta masingo to, ì ka fo meng ye computer, adung a ka moolu karandi a la le, a ning web-sayitoo la kuwolu. Temboo meng, n`na kibaaritaalaa ye a kumpabo a la ofisoo to Fajaara, ì ye ñing kacaa le soto:
----------------
Feng fo n`ye i fango la kuwo to.

N wuluuta Buyaamu saatewo le to, bari m be siiring Kombo Birikaama le. M be dookuwo la Nice Gambia la karambundaa le to jang. N na ñing Tubaabu dookuwo ning saaying teema, a ye sanji tang ning kiling sii le.

Nga dookuwo ke folooke mansakundaa la bundaa le to, meng marata londoo kuwolu la bankoo kang. Kabiring m bota wo to, n naata taa kompaniyo to, ì ka a fo meng ye Quwantum. Jee fanaa to, n tarata nung computer karandiri bundaa le to. Nga computer karango dati 2003 sango le la, nga a karang fo n naata seedeyaa kayitoo le soto, ì ka fo meng ye advance diploma. Nga diploma soto web-sayitoo la kuwo fanaa to le.

Mung ne mu NICE Gambia ti?

NICE Gambia mu kompaniyo ning deemaaribundaa le ti, meng be looring ka fondinkewolu maakoyi Kambiya jang. Ankalee kango to, nice kotoo mu “ñiinaa” le ti bari, a kumoo kulu naanoo kiling-kiling naa kotoo mu ñing ne ti:
N - Next door, wo ye siiñooyaa le yitandi
I - Internet, Internertoo, wo mu duniyaa bee futañoomoo joorango moolu la
              computer masingolu teema, meng juloolu be ko taaling juloo.
C - Communication, wo mu ñoomoyoo le ti
E - Education, wo mu karango ning londoo le ti

NICE Gambia buka fondinkewolu dorong maakoyi, bari a bundaa ka moo doolu fanaa maakoyi le, mennu be ko musu kafoolu mennu lafita ka londoo soto computer la karoo la. N`na ñing deemaaribundaa, n`ka n`na karandiroo bee sembendi computer la karoo le la, meng si ke noo siloo ti fondinkewolu ning musoolu ye, fo ì fanaa si kali kibaaroolu soto noo la duniyaa fannaa kotengolu to taaring, ka bo ning internet-sayitoo la.

Fo ali ye bundaalu soto bankoo dulaalu to le bang?

Haa, ngà bundaalu soto bankoo dulaa doolu to le taaring, mennu be ko Kombo Birikaama, Lameng, aning Welinkara, bari n`na kundaa baa be Fajaara jang ne. Ngà dulaa kotengolu soto le, n`ñanta mennu yele la ñaato domanding. Wolu le mu Farafeñi ti, Baara, Basee aning Jaara Sooma.

Fo ali ye bundaa doolu soto Kambiya ye banta la le bang?

Haa, ngà a soto le, kaatu n`na kundaa baa be Holland bankoo le kang, adung wolu le ka n`na kuwolu depansi fankoo la karoo la. M` be kundaa doo soto la Senekaali bankoo fanaa kang ne,  a te mee la.

Mung ne mu i la yaamaroo ti moolu ye karango la karoo la

Karango mu feng ne ti, moo bee ñanta meng ke la, Moo ñanta finti la le ka taa londoo ñini daa-wo-daa aning waati-wo-waati la. Karango mang naa dindinyaa la, warang keebaayaa.

Ali nimbaara. Allamaa, n`na kibaaribundaa ning ali si m`buloolu kafu ñoo ma ñing dookuu baa kono, ka bo ning ali la karannaalu la mandinka.org sayitoo karango la kango to, ì ye meng suusuu.