Disemba karoo la
luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringo ka bo 2006 sango la, ì fele:

Ka doolu karang, taa leera foloo to.

Jallowkunda3x.jpgDisemba karoo la luntang buuñaaringo bota Saañang ne.

Iburayima ”Njobo” Jallo

mu moo le ti, n`naata meng long waatoo meng na, a ye a daa bula WEC Mandinka keebaa karang kalaasoolu to bunjawoo kono, ì ka fo meng ye ”Mayili 2”. Wo waatoo la a la baluwo mang sooneeyaa baake. Hani wo, a ye katakuu jamaa le ke a la karango to, adung kabiring a fintita bunjawoo kono, a tuta a la katoo lafaa kang ne dorong. N`na kibaari taalaa taata a ning a la dimbaayaa kumpabo Saañang saatewo to, a ye koridaa kutoo soto daamento. A ye banaani naakoo soto a la koridaa kono, aning jiibondirilang masingo ning feng jamaa. Ngà a ñininkaa meng keta a la harijewo sababoo ti. A ye ñing ne fo a fango la kuwo to ko:

- M bota Ñaamina Malikundaa le, CRD tundoo kang, bari nga n na karango ke Kombo jang ne. N taata karambungo to, ì ka a fo meng ye St. Peters High School, adung nga n na karango bang 1992 sango le la. Wo to le n taata Gambia College ka ke yiriwaa dookuulaa ti senebundaa to. Nga dookuwo ke bundaa jamaa le to, mennu be ko mansakundaa la senebundaa, aning naakidookuwo bundaa doolu fanaa to le, ko meng Radville kompaniyo, meng be Yundum, a ning maakoyiribundaa doolu, ì ka a fo mennu ye ko CRS aning NAWFA. Nga ñaatotaa soto n na dookuwo to le adung n kontaanita wo la baake le.

- Bari n na harijewo naata bang waatoo meng na, n na dookuudulaa kodikuwolu naata dung ñoo to baake. Bitung ì ye n sorong bunjawoo kono adung ì ye alamaanoo fanaa laa n kang. Wo taata fo dalasi wuli tang naani ning luulu adung ì ko, ning m mang wo joo noo, m be tu la bunjawoo kono le jee fo sanji luulu.

- N na baluwo bee naata faling bunjawoo kono. Nte ning Najiiriyankoo doo, ì ka fo meng ye Jeff Laris, n`na laarangolu be tilinding ñoo la. Jef ka Bayibuloo karang ne adung a ka wo kuwolu fo nte ye le fanaa. Lung kiling suutoo la, n siiboota. I si a long ko, bunjawoo kono siiboolu buka bang, bari ñing siiboo ning doolu mang kiling. N siiboota, nga Yeesu Alimasiihu je. Ate ning nte be naakoo kono, yiri diimaalu be daameng, adung a ye n kumandi ko, “Naa, i ye n nooma!” Bitung m barata n na siinoo kono. N hakiloo be wo kuwo kang waatoo meng na, n naata a fo n teeroo ye. Bitung nga a la Bayibuloo taa dorong, n naata ñing kumoo karang jee ko:

Seewoo be moo la kuwo to, Alla ye me¿ londi sila tilindi¿o ka¿. Wo kamma la, ni¿ Alla Tallaa be i soo ka¿ kuluwo la, kana bala¿ ì la. (Juuba 5:17)

- Wo saamoo, meng keta Dimaasoo ti, n taata Yeesu noomalankoolu la bengo to, kaatu Alla Mansa Tallaa fango le ye n londi sila tilindingo kang.

Wo saamoo n teerimaa doo, meng too mu Iburayima ti, a mang song n ning a ye domoroo ke booli kilingo kono, ko n`ka a ke nunto ñaameng. A ko, ate ning Yeesu noomalankoo te domoroo ke la booli kilingo kono, kaatu wo ka munta le ko, ning a ning wuloo le be domoroo la ñoo la.

Tili dantang koolaa, Iburayima naata saasaa baake, fo a buka domori doolu domo noo. Wo waatoo la nte ye monoo soto soomandaa-wo-soomandaa, dokitaroo ye n yaamari meng na n na sukurukuurango (diabetes) kamma la. Wo to le dorong Iburayima naata n kang, a ye n daani monoo la, bitung nga a dii a la. Saaying ntolu le ka domoroo ke ñoo la fo ì naata nte sawundi Jeshwang bunjawoo to. Kabiring m be taa la, moo doo te jee, meng ka monoo ke a la domoroo ti, bari nga Ibraima la kuwo fo moo doo ye le, meng ye n laahidi ko, a be a maakoyi la le. Bari kari dantang koolaa, Iburayima naata faa.

Nga koleyaa kuu jamaa le soto foloodulaa to, kaatu moolu ka tu n ñininkaa la le ko, mung ne ye a tinna n keta Yeesu noomalankoo ti, m baadingolu bee mu misilimoolu ti? Ì ka a fo n ye ko, “I keta Yeesu noomalankoo ti adung i mang feng long wo diinoo to!” N ka tu kamfaaring, fo labango la n naata a long ko, kamfaa mang feng nafaa n ye, bari sabaroo aning karango dorong.

N naata dung Mandinka keebaa karango to bunjawoo kono. Nga jusulaa soto Mandinka kang karango to le, kaatu n kuluuta Mandinka saatee le kono, adung hani n na musoo mu Mandinkoo le ti. M baadingolu le ye n na ñing futuwo bang, kaatu n keta Yeesu noomalankoo le ti. N kontaanita n na keebaa karango la baake le kaatu a ye moolu kalamutandi le aning a ye ì londi le fanaa waati sutungo kono. Tubaabu karambungolu to, karango mang tariyaa jee ko Mandinka karango be ñaameng.

Mantaa naata beng n ye, bitung nga n na alamaanoo joo. Nga sanji fula kari saba koolaa bunjawoo kono, ì naata m bula. Tooñaa, m baadingolu doolu, mennu be bantala bankoolu kang, ì ye kodoo kii nang fo n na alamaanoo si joo noo, bari n kotoomaa ye ñing kodoo ke a fansung haajoolu ti, kaatu a ko, nte mu Yeesu noomalankoo le ti, ì mang haaji soto n na kuwo to.
        I
Kabiring n funtita bunjawoo kono, n dunta WEC Keebaa Karang Bundaa la karandarilaalu la karango to. Wo koolaa, n naata sunkutu doo futuu, meng too mu Ayisatu ti. Ate fanaa mu Yeesu noomalankoo le ti. Saaying m be sabatiring m fansung koridaa le kono. Dimaasi-wo-dimaasi, fondinkewo doolu ka bo saatee kono ka naa Bayibuloo karang n na koridaa kono. Adung m be doolu maakoyi kang ne ka naaki dookuwo ke. M mu pompirilaa le fanaa ti, meng ye kayiti koyiringo soto wo dookuwo to hani hotelloolu kono. Ñing kuwolu bee ka m maakoyi le ka ñaatotaa dii n na dimbaayaa la.

M be tenturoo ning jayiiroo dii la Alla la, meng ye m maakoyi ñing kuwolu to.