Maaci karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.
Sadaadaanilaa Usuman Bari 18032008_073809_0.bmp
N`na Maaci karoo la Luntang Buuñaaringo mu sadaadaanilaa doo le ti meng siyo be sanji tang woorowula maafango la. Ñing sadaadaanilaa too mu Bari Ba le ti, adung a wuluuta Kiyang tundoo kang Kambiya bankoo kang jang, Ñooro Ankale saatewo to, bari a be sabatiring Talinding ne. A la ñing sadaadaanoo to, a ka a la baluwo soto wo le to, adung a ka a la dimbaayaalu fanaa balundi ka bo ning wo le la. N`na kibaaritaalaa taata a kacaañooyaa a la sadaadaanoo la kuwo keñaa le la, meng ye a dung sadaadaanoo to, koleyaa kuwolu, aning ì la ñantoo mu meng ti jamaa kono. A ning n`na  kibaaritaalaalu la kacaa keta teng ne:

- Bari Ba, kuma fo karannaalu ye i fango la kuwo to, a ning i la sadaadaanoo la kuwo to.

Nte too mu Bari Ba le ti, n wuluuta Kiyang tundoo kang, Ñooro Ankale saatewo to. Lanjuuroo le ye nte dundi sadaadaanoo to, bari m mang foloo teng. Sadaadaanoo mang ke kuu ti meng jawuyaata, kaatu hadamadingyaa la karoo la waati-wo-waati, moolu ka suu la le ka soorifengo dii. Wo to sadaadaanilaalu ye nafaa soto le, kaatu ning moo mang soto meng si moolu la sadaa muta, wo to sadaa be dii la jumaa le la? Hani diinoolu fang ye a kummaayandi le ko, moolu si sadaa dii moolu la, mennu be suuloo kono.

- I ko ite mang foloo teng, wo ye a yitandi ko, i mang wuluu teng. Wo to mung ne ye ñing lanjuuroo saabu ite ma, asidango le mu bang warang fo kuu doo le mu?

Nte la lanjuuroo mang sung asidango la, bari kuurango. N saasaata le nung, adung m meeta saasaaring baake le. N na wo saasaa kono, nga lopitaani jamaa le maa, aning moofing jaaraloo jamaa. Bari hani wo, m mang naa jaatakendeyaa soto noo, bitung a naata ke n ye lanjuuroo ti. N na saasaa ning saaying teema mu sanji muwang ning seyi le ti.

- Janning i be saasaa la, i la dookuwo mu mung ne ti?

N na dookuwo mu samaa dookuwo ning daaroo le ti nung. N ka samaa dookuu n`na saatewo to le nung, adung n ka fali jamaa soto tiyoo to. Ning samaa banta, ning nga n na tiyoo waafi, n ka m fang maakoyi aning m baading jamaa, kaatu duniyaa mu ñoodeemaa le ti. Ning samaa banta, n ka n ñaa tiling daaroo le la. N ka daarifaani jamaa dedaa ka ì waafi moolu ma. Tooñaa, nga katoo ke le nung, janning m be lanjuuru la.

- Fo i ye dimbaayaalu soto le bang, aning jumaa le ka wolu daañini?

Nga dimbaayaalu soto suwo kono le, adung m fango le ka ì daañini. N ka ì daañini ning ñing sadaadaanoo le la. Waati-wo-waati, ning nga kodoo doo soto, n ka maanibootoo le sang, aning saafunoo ning feng mesengolu doolu, bitung nga a kii ì ye suwo kono. Ko i ye a long ñaameng dorong, dimbaayaa kuu mang sooneyaa, wo le ye a tinna nte fanaa buka sii noo suwo kono, bari n ka naa jang, a ning dulaa doolu to taaring ka sadaa daani moolu bulu.

- Saaying tiloo kono, i ka jelu le soto i la ñing daaniroo to?

N ka meng soto, a buka siyaa, adung waatoo bee buka ke faladiyaa ti, bari moolu la nganiya seneyaa ning ì la balafaa kang, i`ka n sadaa. Wo le ye a tinna n ka naa sii marisee bundaa maafango la jang.

- I be siiring ñing puusipuusoo meng kono teng, fo i ye moo le soto meng ka i puusi ka bo Talinding ka naa Laatirikundaa jang bang?

Hanii! M mang moo soto meng ka m puusi nang jang, m fango le ka m fang samba nang, kaatu a ye bulula pedaloolu le soto. Bari a mang ke kuu ti, meng sooneyaata m fee hani domanding, kaatu a ka n daboolu le muta. Bari tumandoo, ning m be naa kang, moo doolu ka m maakoyi le ka m puusi nang siloo kang. Moo kendoolu siyaata ñing bankoo kang ne, mennu balafaa warata baake, adung ì tariyaata deemaaroo fanaa la wo le ñaama.

- Mung ne mu alitolu sadaadaanilaalu la koleyaakuwolu ti jamaa moolu kono?  

N jikita ko, ntolu la koleyaa kuwo mu palaasi sotobaliyaa le ti. M mang doolu la kuwo long de, bari nte ye koleyaa kuwo meng soto, wo mu taradulaa le ti. Ning i ye a je, nga wo fo i ye, m be ñing kewo meng na fiiridulaa ñaatingo la jang, a mang lafi n na jang, kaatu a ko, nga bo jang. N na koleyaa kuwo doo mu ñing puusipuusoo samboo le ti, aning n na dimbaayaalu. Kaatu ning n na dindingolu menta le nung, i be a je la, ning nte ye fending samba ì ye, itolu fanaa ye ì bulu kafu m`ma, kuwolu be sooneyaa la le, bari ì mang meng foloo.

- Saaying i la ñing sadaadaanoo to, i la dimbaayaalu ka i je suwo kono ñaadii le, aning i baadingolu?

Ì bee ye a je ko, Alla le ye ñing lajuuroo landi n kang dorong, kaatu m mang wuluu teng. N na dimbaayaalu ye m buuñaa le, adung m baadingolu ning n teeroolu fanaa ye m buuñaa le. N na lanjuuroo te a tinna la, nga sii suwo kono kensenke wo ñaama. Adung sadaadaanoo le fisiyaata suuñaaroo ning faniyaa fo ti baake, moo te wolu tembendi noo la fang.

- Saaying, i ye mung kontondiri le soto moolu ye, mennu be i la kuwo karang na kibaarikayitoo bala, ì ning n`na kibaari bundaa?

M be ali tentula la aning m be ali jayi la, ali ye kata kuwo meng ke ka naa jang, ka ntolu sadaadaanilaalu la kuwo ñininkaa a be ñaameng jamaa moolu kono. M be kibaari karannaalu fanaa kotong na ko, duniyaa mu ntolu bee le taa ti, ning moo ye a ñong hadamadingo maakoyi, wo mu kuu kendoo dorong ne ti, adung Alla be i maarii joo la i la baarajoo la le.

- A baraka baake Bari!