Epireli karoo la

luntang buuñaaringo
Luntang buuñaaringolu ka bo kari saba tambilaa, ì fele:


Ka doolu karang, taa leera foloo to.

FabakaryJarju1x.jpgFaabakari Jaaju

N`na Epireli karoo la Luntang Buuñaaringo mu moo le ti, meng keta maakoyirilaa baa ti a kafuñoolu ye, mennu be keebaa karango la Mile 2
-bunjawoo kono Kambiya jang. A too mu Faabakari Jaaju le ti, adung a ye sanji luulu le ke kasoo kono. A la sorongo waatoo la, a ye kuu kutoo doolu  karang jee le, mennu be senoo keeñaa, aning keebaa karango Mandinka kango to, aning Joolaa kango to, adung labango la, a keta karandirilaa le ti wo kalaasoolu to. N`na kibaaritaalaa ye a kacaañooyaa a la dookuwo keeñaa le la, a ning a ye kuu kutoolu mennu karang kasoo kono, aning meng mu a la hamekuwolu ti saaying, a la sorongo koolaa.  

-Faabakari, kuma fo n`na kibaari karannaalu ye i fango la kuwo to!

Nte too mu Faabakari Jaaju le ti, ko i ye a long ñaameng. N wuluuta Ndembaan saatewo le to Fooñi tundoo kang. N karanta Yundum Koleji le, bari m mang na karango bang jee, kaatu ngà jerewoo le ke jee 1981 sango la, meng ning “Kuukoyi la kuudeetaa” mang jamfa ñoo la. Wo naata a tinna, ì ye ntolu doolu bayi. Bitung n naata taa karandiroo la wo le ñaama fo sanji saba, wo koolaa le n naata taa Kambiya koleji Birikaama. N na karango to jee, nga senoo la kuwo le karang. Biring m pareeta wo to le, nga karandiroo ke fo sanji tang ning kononto. Wo sanji tang ning konontoo kono, nga karandiroo ke karambung tang ning kiling ne to, bankoo kang taaring. 2002 sango le la, n soronta kasoo kono fo kari tambilaa, meng ì ye m bula.

-Kabiring i be kasoo kono, i ka mu ne ke?

Biring n dunta kasoo kono folooke, m be nung tabiridulaa le to. Moo doo ka naa nung jee ka moolu karandi keebaakarango la, ì fansung kango to. Wo le naata n kang, a ye n wakilindi ka dung keebaakarang kalaasoo to, meng be kasoo kono jee. Bari folooke, m balanta le, biring a ko, m be Mandinka kango le karang na, kaatu n ko le, nga kango meng moyi, m be wo karang na mung ne la. Wo to le a ye n kili ka a bondi n ye ñoo to. N na wo karango koolaa, n naata ke karandirilaa ti kasoo kono jee.

- I la wo karandiroo tumoo la kasoo kono jee, fo ì ka i joo le bang?

Hanii, ì buka n joo, kaatu m be kasoo le kono. Ntolu ye kuu-wo-kuu ke, m`buka joo a la.

-Ñooseeyaa safeeroo meng keta keebaakarang bundaa to nung, n na kalamutaroo to, moo doolu ye a ke Mile-2 jee le. Fo ite fanaa be wo moolu kono le bang?

M be wo moolu kono le, mennu ye ì daa bula a kuwo to, adung nga a ke le. Londoo mang ñong soto kummaayaa la, kaatu ning i ye a soto, i maarii si i fang bunafang a la le waati-wo-waati.

-Keebaakarango la kummayaa aning a la koleyaa kuwolu be kasoo kono ñaadii le?

Keebaakarango kummaayaata baake kasoo kono le, kaatu moo doolu be jee, ning wolu ye feng je, meng be ì nafaa la, ì ka a muta ning ì bulu fuloo le la. Kasoo kono mang ke moo yaa ti, moo-wo-moo be jee, fo a si funti dorong lung kiling.

Bari koleyaa kuwo doo mu meng ti jee, moo doolu be jee, nte fango le ka dung wolu nooma taaring ka a fo ì ye ko, ali naa, nga taa kalaasoo kono karango la. Bari tooñaa, londoo buka fuu, londitiyo le ka fuu, adung moo be daa-wo-daa to, a si londoo soto noo le.

-Mung kuu le ka ke i la miirali kuwo ti tumoo meng na i be kasoo kono?

N na dimbaayaalu le la kuwo ka tu m miiraling, kaatu kasoo kono, n ka domoroo ke le, a buka bang noo. Bari fo n na dimbaayaalu ye domoroo ke le, m buka wo long.

-Saaying i funtiring koolaa kasoo kono, mung ne mu i la loodulaa ti?

N na dimbaayaalu la kuwo le mu n ye kuwo ti, kaatu fo n si dookuwo ñining foloo, m be feng soto la daameng to ka m buloo dung n na dimbaayaalu koto kotenke. Adung wo dookuwo le sotoo mang diyaa m bulu foloo.

-Mung kuu siifaalu le keta i ye teremma kuwo ti bankoo kang, biring i funtita kasoo kono?

Kabiring m funtita kasoo kono, nga falindiri baa le je, mennu be ko silakang lampoolu. Nga wolu je le fo Birikaama saatewo kono, adung dulaa jamaa le fanaa falinta bankoo kang, kaatu sanji luulu koomanto, janning n ka taa kasoo kono, aning saaying, ñaatotaa sotota.

Bari kuu kiling ne keta n ye jaakali kuwo ti, wo le mu fengolu daa la seloo ti.
Ning n na musoo ye feng sang kodoo to, warang nga n dingo kii bitikoo to, m buka laa ì la, n ka a miira fo ì lafita n suuñaa la le. Bari ning nga moolu ñininkaa, ì ka a fo n ye ko, a daa mu wo le ti! Wo keta n ye jaakali kuu baa le ti.

-I ye mung yaamari le soto moolu ye?

M be moolu wakilindi la, sako mennu be kasoo kono, moo ka loo i fango la kuwolu la, a mang ñong soto. M be ì wakilindi la karango la, kaatu karango nafaa warata baake le, adung bori jang-wo-bori jang, dandulaa le be a la. Wo kamma la, moo si a fang parendi londoo la karoo la.

A baraka Faabakari, i la kumoolu ñiiñaata!
__________________________________________________________

N´na kibaari bundaa la yaamaroo karannaalu ye fele:
Ning i ning moo benta, meng bota kasoo kono, i hakiloo si bula noo a maarii la kuluuroo la le. Bari wo kuluuroo ñing banta le saaying, adung moo-wo-moo si boyi noo wo ñaama le. Wo to, ali n`si ke hakilituulaalu ti, ngà siiñooyaa muta, ka a maarii deemaa n`na kaabiiloo kono.

“I si kuu ke moo la, meng be kunna i to.”