Kibaaroolu  ka bo Julayi karoo
ka taa Sekitemba karoo, 2008
Dawda_Bah.jpgFadil Siise 30.9.2008
Jikoo be Kambiya katadamfoo la kuwo to le hani saying
Kibaaroolu mennu funtita Kambiya katadamfoo la karoo la, wolu ye a yitandi ko, jikoo be Kambiya la U-20 la kuwo to le hani ka bii.  Dimaasi tambilaa la, Kambiya la katadamfu kafoo, ì ka a fo mennu ye U-20, wolu ning Ghana bankoo la U-20 katadamfu kafoo ye ì beng Ghana la bayee baa to ñing Dimaasi tambilaa la. A katadamfoo to Ghana ye katadaañaa fula le soto, Kambiya ye kiling soto.

U-20 la katadamfu ñoosaboo meng be kering Moofinduu jang, Kambiya le be Ghana ñaato, bari Ghana naata ì kañee katadaañaa fula la, Kambiya ye kiling soto. Ka bo 2006 sango la ka naa bula saaying na, ñing ne mu siiñaa foloo ti, banku koteng na katadamfu kafoo ye Kambiya la U-20 katadamfu kafoo kañee. Kambiya ning Ghana la U-20 katadamfu kafoo be ì beng na le kotenke Okutoba karoo tili tang ning fuloo la, Kambiya la bayee baa to.

Katadamfoo la karoo la saaying teng, parendiri baa le be kering Kambiya la katadamfu kafu baa ning Senekaali la katadamfu kafoo teema, kaatu ì banku fuloo bee suulata kañeeroo le la, a ñoosaboo to. A katadamfu ñoosaboo be ke la Oktoba karoo tili tang ning kilingo le la, adung a be ke la Senekaali bankoo le kang.
(Nataaloo bala Dawuda Baa)

Fadil Siise 30.9.2008
Motoo ye asidango ke Burumang saloo to

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kallaaji saloo la kuwo to, meng ye Foñi ning Kiyang coki ñoo la, adung jamaa ka a kumandi Burumang saloo la, wolu ye a yitandi ko, pasaasee kelekelee meng ka moo muwang samba, wo le ye asidango soto jee, daameng moo luulu ñong foota ì niyo la.

Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, a kelekelee motoo bota Kiyang Jaataba le ka naa Kallaaji saatewo to joorang dedaa la. Ì la a dedaaring koolaa, biring ì be seyi kang, motoborindilaa le tarata motoo ñing  kono, mototiyo, aparantee aning moo naani mennu mu ñeemutalaalu ti. Ì ko, wo ñeemutalaalu be taa kang nung ñeemutoo le la Burumang saloo ñing to jee.

Aparantee ye a yitandi ko, kabiring ì futata Burumang saloo to dorong, motoborindilaa ñing ye a singo yoora le ka loo, wo ñeemutalaalu ye jii motoo kono. A ko, bari ate ning mototiyo ye a je le, motoo ye saloo dandango taki. Bitung itolu ye i fang fayi ka bo motoo kono, bitung motoo ñing naata boyi baa kono wo le ñaama, a ye a yitandi.

Moo keme jamaa naata beng Burumang saloo ñing to, maakoyiroo kamma la, bari ì mang a ke noo. Wo saamoo somandaa juunoo la, ñeemutalaalu ning moo jamaa naata beng saloo ñing to ka furewolu ñini mennu tarata yeemanding.
Ì la montoroo waati kiling ñiniroo koolaa, ì naata furee luuloo bee je. Mennu niyo tuta a to, wolu le mu Lama Jawo, Suleemani Jallo, Modu Lamin Konte, Yaayaa Marong aning motoborindilaa Alaaji Kamara. Ì ye a yitandi ko, Lama Jawo ning Suleemani Jallo, wolu mu Kallaaji dingolu le ti. Motoborindilaa Alaji Kamara, Modu Lamin Konte aning Yaayaa Marong meng mu buku kononto karambunto dindingo ti, wolu bee bota Jaataba saatewo le to. Jamaa moolu naata ì sutura baa daa le la jee.


Fadil Siise 26.9.2008
Ì ye fondinkewo soo muroo la ka a faa Burusubi

Fondinkewo doo ì ka a fo meng ye Aliwu Jawo, adung a be sabatiring Burusubi saatewo to Kombo Tilijii tundoo kang, boyinkannaalu ye wo le soo muroo la lookung tambilaa kono, ka a faa. Taalaa ñing mu Bansang dingo le ti, Janjambure tundoo kang.
Poliisoo meng marata kuujawukelaalu la kuwo kisikisiroo la Birikaama, Detective ASP Faakeebaa Daabo, a ye ñing yitandi ko, tambilaa doo le be tambi kang nung sila kumbeng baa to Burusubi jee, wo le naata soojaroolu kalamutandi, mennu tarata kantaroo la jee maafango la, furewo ñing na kuwo la.

A ko, mennu ye taalaa ñing boyinkang, wolu le mu Makodu Jahate ti, Aliwu Seeni aning Tayibu Jeng. Poliisoo meng marata a kuwo la, Faakeba Daabo, a ye ñing fo ko, ñing fondinkee saboo lafita nung Kaliilu Jallo le boyinkang na, taalaa ñing ne naata wo kuwo baayi ì bulu, kaatu wo ning wo la futoo jee le keta kiling ti.

Wo to le ñing boyinkannaalu naata taalaa soo muroo la a tamoo to. Ì la wo kuwo koolaa le soojaroolu naata Makodu Jahate muta ì kono, bitung ì ye Kotu poliisikundaa kumandi. Poliisoolu la a wisiteering koolaa, ì ye mobayiloo tara a bulu, a ye meng suuñaa, a ning dalasi keme fula.

Taalaa Aliwu Jawo la saayaa naata long Banjunu lopitaani baa le to.   


Fadil Siise 22.9.2008
Mbuurujanilaalu be jerewoo la Brikama
Kibaaroolu mennu funtita bii Teneng lungo la Kambiya bankoo la saatee baa doo to Birikaama, aning a daala saatewolu to taaring, wolu ye a yitandi ko, mbuurujanilaalu ye jerewoo dati. Ì ko, mbuurujanilaalu la ñing jerewoo sunta Birikaama poliisoolu le la ì nooma la, ì la mbuuroo daa ning a la dooyaa la.

Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, mbuurujanilaa doolu ye ì la mbuuroolu daa kafu le ka ì waafi kiling dalasi luulu la, adung moo doolu fango woosiita wo mbuurooolu la dooyaa la le. Mbuuru janilaa doo meng na fuuroo be Brikama Ñanbaayi kaabiiloo to, a diyaamuta kibaaritaalaalu ye ko, moo-wo-moo te itolu tuumi noo la mbuuroo daa la seloo la. A ko, fariñibootoo daa mu dalasi keme kononto le ti, adung itolu ka ì la mbuuru janirang loo fanaa sang ne, meng ning leweñoo ning feng kotengolu mang ke kiling ti. A ko, ning i ye wolu bee juubee, a ning itolu mbuuru janilaalu la dookuwo, kañee te ì ye.

Moo jamaa woosiita ko, poliisoolu ye mbuuru janilaalu bula foloo fo ning sunkaroo banta, kaatu moo Musilime jamaa le la baluwo ka tara looring mbuuroo kang sunkaroo kono. M`be ñing temboo meng to teng fang, a kuwo ye a tinna le moolu ka bo nang Birikaama ka naa mbuuroo sang Seerekundaa.


Fadil Siise 22.9.2008
Asidango ye moo luulu faa

Kibaaroo ye a yitandi ko, Aramisa tambilaa la, soojaroolu la motoo doo le ning pasaasee motoo doo ye asidango soto Yundum sila baa kang. A asidango to, ì ye a yitandi ko, moo luulu le niyo tuta a to. Wo moo luuloo kono, kiling mu soojaroo le ti, meng ye a la soojariyaa karango bang, a mang mee, ì ka a fo a ye Aba Saañang. Moo naani doolu mennu niyo tuta a kuwo kono, wolu mu siwiliyaanoo le ti. Wo moo naanoo kono, ì ye Hadi Jallo, Faatu Baa, aning Abudullayi Baa le suutee, bari moolu mang furee kilingo too long, warang a bodulaa.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, soojaroolu la moto baa ning kelekele motoo ye ì seng ñoo la tumoo meng na, moolu mennu tarata a asidango kono, ì ye ì tariyaatoo borindi Banjunu lopitaani baa le to. Dookuulaa doo Banjunu lopitaani baa kono, ye a yitandi kibaaritaalaa la ko, moolu mennu baramata a kuwo kono, wolu mu moo tang ning kiling ne ti, adung ì be ì la jaaraloo soto kang ne.

Sec. Lt. Omar B. Bojang meng be maraling futañoomoo kuwolu Kambiya bankoo la soojaroolu ye, ye ñing yitandi ko, kisikisiroo be kering ne ka a long, meng mu asidango ñing sababoo ti.


Fadil Siise 15.9.2008
Ñaanija Dibitewo mutata siirafeng safaaroo la

Kibaaroolu mennu funtita Janjambure tundoo kang, wolu ye a yitandi ko, kantaribundaa meng marata siirafengolu keloo la Kambiya bankoo kang jang, wolu le ye Ñaanijankoolu la dibitewo muta lookung tambilaa kono, a ning kullootoo poliisoo doo, ì ka a fo meng ye Demba Balde. Ì ye a yitandi ko, Demba Balde, ate mu soojaroo le ti nung. Biring a ye i foñoo a la soojariyaa la tumoo meng na, mansakundaa naata a taa ka ke kullootoo poliisoo ti, wo tundoo kang jee. Ì ko, a ning dibitewo Dawuda Maane meeta ñaamasafaaroo la le. Ì ko, soboo keta ì la kuwo la tumoo meng na, bitung ñing kantaribundaa naata bula ì la kuwo nooma, fo ì naata ì muta Bansang saatewo to. Ì la ì mutaring koolaa, ì naata ì samba Bansang poliisikundaa le to ka a ì mara jee to, janning ì ka naa ì naati Banjunu. Ñing siirafeng kelelaalu ye ñaamoo meng nankamoo muta ì bulu, moo mang wo long foloo.


Fadil Siise 12.9.2008
Ì ye Amdalaayi kantarilaalu foñondi ì la dookuwo la le

Kibaaroolu mennu funtita Ñoomi tundoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, kantari bundaalu mennu bee be jee, ì ye wolu le bee foñondi ì la palaasoolu to. Kantarilaalu mennu be jee, wolu le mu poliisoolu ti, kunlootoo poliisoolu (NIA(, kantaribundaa meng ka siirafengolu kele bankoo kang (Drug Squart), kantaribundaa meng marata moolu la dung ning fintoo la bankoo kang (Immigration) aning naamukaninnaalu (Custom).
Ì la ì foñondoo ì la palaasoolu to be dending Carnegie Mineral kompaniyo la ñaatonkoo la kanoo le la, meng be nung kiitiyo kono. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, Charlie kanata ning Ñoomi tundoo le la ka taa ning Amdalaayi la, ka dung Senekaali bankoo kang, daameng a dunta kuluntiilaa la ka taa Ankaliteeri bankoo kang.


Fadil Siise 10.9.2008
Suluu kanaringo ye moolu dewundi Fajikundaa

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, suluwo doo le kanata ka funti Abuko daafeng maradulaa to, adung a la kuwo ye moolu dewundi Fajikunda le. A suluwo kanata nang daafeng malayandidulaa to daameng, jee ning Fajikundaa mu kiloomeetari saba ñong ne ti.

Musoo doo meng ñaa seedeyaata a suluwo la, ì ka a fo a ye Ami Sawane, a be diyaamu la kibaaritaalaa ye tumoo meng na, a ye ñing fo ko, a keta ate ye jaakaloo le ti tumoo meng na, a ñaa ye suluwo ñing je. A ko, ate be ì la koridaa le kono, a ye moolu moyi wuuri la siloo kang, ì ning boroo. Bitung a funtita wo le ñaama, a ye suluwo je bori la moolu nooma. A ko, ning a mang ke kewo doolu le la deemaaroo ti, suluwo ñing si kasaaroo ke noo moolu la jee le.
A ko, kewolu mennu ye suluwo ñing muta, ì ye a muta ning jaloo le la, bitung ì naata a murundi Abuko daafeng maradulaa to.

Kewo doo, ì ka a fo meng ye Usuman Saane, adung a be moolu kono le mennu ye suluwo ñing muta, wo ye ñing yitandi ko, suluwo la kanoo Abuko sunta kantaroo la yomfoo le la. A ye moolu yaamari ko, moo bee si ke koroosirilaa ti, aning loolaa baalu ñing ñong kuu siifaalu to.


clip_image002.jpgFadil Siise 10.9.2008
Peresidang Umaru Yar´Aduwa be a la palaasoo seyi la

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, Najiriyankoolu la peresidango Umaru Yar´Aduwa, be a la peresidangyaa siirango seyi la le. Ñing kibaaroo funtita le tumoo meng na, meng si taa fo lookung fula ñong, peresidango mang funti jamaa moolu kono, a la kendeyaabaliyaa kamma la. Peresidang Yar´Aduwa la kuurango keta kullooto kuwo le ti hani Najiriya bankoo kang. Kaatu tumoo meng na saasaa ñing ye a boyi, a be taa kang Sawudi Arebiya jaaraloo la, a ko bankoo moolu ye le ko, ate ka taa kumpabooroo le la Sawudi. Bari a la saasaa ñing mang naa maabo noo tumoo meng na, a be jawuyaa kang dorong. Lookung fula koolaa, Peresidang Yar´Aduwa naata funti jamaa moolu kono Najiriya la kapitaloo to Abuja, ka soojari ñaatonka baa doo kalindi. Bari janning wo, a la saasaa fango wucoo kono, a ye palaasitiyo doolu foñondi ì la palaasoolu to le.

M`be ñing temboo meng to teng, longo keta a la kuwo to le ko, a la kuurango be dending a kookiloo le la. Wo kamma la, jamaa be jikiring ko, a be a la palaasoo seyi la a noomalankoo la le, a te mee la. A la jaatakendeyaa la kuwo to, ì ye a yitandi ko, Peresidang Yar´Aduwa la ñing ye sanji tang ñong soto a la le. Bari ning kibaaritaalaalu ye a ñininkaa waati-wo-waati a la kuurango ñing na, a buka kuma koyi fo jee. A ka ñing dorong ne fo ko, ate niyo be Alla le bulu.


Fadil Siise 10.9.2008
Ñeemutalaa be deng na le, warang a ye faa kasoo kono

Kibaaroolu mennu funtita Banjul kiitiibung baa to ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, kiitiikuntulaa baa doo, ì ka a fo meng ye Justice M.M.Yanoa, wo le ye kewo doo, ì ka a fo meng ye Salifu Ñang na kiitiyo kuntu ko, a ñanta deng na le ka faa. Kiitiibungo ye a yitandi ko, Salifu mu Senekaali dingo le ti, meng be sabatiring Kambiya jang ñeemutoo la. Ì ko, a ning a dookuuñoo le dunta ñoo la tumoo meng na ì be siloo kang, bari biring ì futata Kunjuru baadaa la, ì naata dung ñoo la ka kele. Wo keloo kono le Salifu ye Alfons So soo muroo la siiñaa saba, meng naata ke wo la saatoo ti.

Looyaa meng loota Salifu ye kiitiyo tumoo la, a ko ñing ne mu Salifu la siiñaa foloo ti ka luwaa tiñaa, adung fondinkewo le a ti, meng ñanta a fang nafaa la. Wo kamma la, a ye daaniroo ke kiitiibungo la ko, ì ye kiitiyo kuntu ning balafaa la. Justice MM Yanoa be ksitiyo kuntu la la tumoo meng na, a ye a yitandi ko, Salifu baadingo doo ye seedeyaa dii kiitiibungo to le ko, Salifu la ye a keleñoo faa le, kaatu wo le semboo warata a ti. A ko, ka dandulaa ke moo faa la, a ye Salifu la kiitiyo kuntu ko, a ñanta deng na le ka faa, warang a ye faa kasoo kono.


Fadil Siise 2.9.2008
Bello Masaba ñanta musu 82 le bula la, warang a ye faa

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, lookung dantang koomanto kewo meng na kuwo funtita Najiriya bankoo kang ko, a ye musu tang seyi ning wooro le futuu. Ì ka a fo a ye ko, Mohammadu Bello Masaba. A ñanta musu tang seyi ning fula le bula la, warang ì ye a faa. A kibaaroo to, Musilime kafoo doo, ì ka a fo mennu ye ko Jamatu Nasriil Isilam, adung itolu le fanaa siyaata Najiriya bankoo kang, wolu le ye kiitiyo kuntu a la kuwo to ko, a ñanta faa la le, kaatu a ye Musilimeyaa luwaa tiñaa le. Bari tili fula koolaa kantiyolu ye siloo dii a la ka wo saatewo bula, ning dung a mang paree wo la, wo to a ñanta a la musu tang seyi ning fula bula la le. Masaba naata song wo kuwo la le ko, a be wolu bula la le. Bari tili dantang kono dorong, a naata balang ko, ate te wolu bula la, kaatu a ko luwaa te kering meng ko, moo mang ñang na moo futuu la, a diyaata ì ye ñaameng. A ye a la daliiloo yitandi ko, ate ning wo musoo doolu tarata futuwo la le fo sanji tang saba ñong, adung a ning ì ye dingolu le soto. Wo to ate te jekijeki la lung kiling dorong, a ye wolu ning ì dingolu bula. A ye a kumakango futandi kibaaribundaa jamaa le la, ka bo ning talifong kumandiroo la. 


Fadil Siise 2.9.2008
Moo luulu be kiitiyo kono wutu suuñaa la kuwo to

Kiitiikuntulaa meng be Kanifing kiitiibungo to Kambiya bankoo kang jang, Abullaayi Mbake, wo le woosiita moolu la kuwo to, mennu ka musoolu forosee laañooyaa la, surtu sunkutundingolu. M`be ñing temboo meng to teng, moolu mennu ka moolu boyinkang laañooyaa la, ì moo luulu le la kiitiyo be laaring a la kiitiibungo to. A la diyaamoo kono a ye ñing yitandi ko, Aramisa tambilaa sunkutunding fula funtita a la kiitiibungo ñaatilingo la, doo siyo be sanji tang ning saba, doo be sanji tang ning naani. A ko, keebaa kotoo le ye wolu boyinkang laañooyaa la. A ko fanaa, a nene ye sanji wooro sunkutundingo la kiitiyo kuntu le, kewo doo ye meng foroseetoo laañooyaa.

Kiitiikuntulaa Abullaayi Mbake, a woosiita adung a ye a la suuloo yitandi baake ñing maasiiba kuwo to le, meng be kering bankoo kang. A ko, luwaa kolengo le ñanta laa la a kuwo kunnatoo la. A ye dandalaaroo dii ko, ate la kiitiibungo nene te musulahaa taamandi la wo moo fasongolu la kuwo to muk.

 
Fadil Siise 2.9.2008
Boyinkannaa kiling faata keloo to

Moo kurungolu mennu ka moolu boyinkang ning joorangolu la, Ndunku Kebe saatee moolu ye wolu le moo kiling faa. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to bii Talaata lungo la, wolu ye a yitandi ko, ñing boyinkannaalu ning kidoo le dunta Ndunku Kebe saatewo kono suutoo duutalaa la. Bitung ì naata dung Alaaji Iburayima Ba la koridaa kono ka a boyinkang a la bungo kono.

Ba be diyaamu kang tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, ñing bandiyolu ye a muta tumoo meng na, ì ye kartusoo le loo a kungo to ka a kaning kodoo la. A ko ì ye ko, a mang kodi-wo-kodi soto a bulu jee to. Bitung ì naata ka a lipa a kungo to, bitung a wuurita ka deemaaroo kaning, wo loo ning baroo teema saatee moolu funtita nang ka a maakoyi. Saatee moolu naata tumoo meng na, ñing boyinkannaalu ye a dati ka ì bung kidoo la, meng be ì bulu, bari wo kidifayoo kono, moo kiling boyinkannaalu kono naata barama jawuke. Saatee moolu naata bula a yele bong noo nooma, fo ì taata a furewo je, bari a mooñoo doolu kanata le.

Soboo keta ì la kuwo to le ko, ì mu Senekaalinkoolu le ti, kaatu ì ye Senekaali kodi coroosoo le tara furewo ñing na jiboo kono.


Fadil Siise 22.8.2008
Zambia bankoo la peresidango minjiyo dooyaata France

Zambia bankoo la peresidango, Levy Mwanawasa, meng siyo be sanji tang luulu ning kononto, Alla ye wo le minjiyo dooyaa a la jaaralidulaa to France bankoo kang.

Kari kiling ning talaa koomanto nung, kibaaroolu funtita a la kuwo to le ko, biring a be nung Moofinduu la denna kafu baa AU la bengo to Egypt bankoo kang, a la ñing saata kuurango ye a boyinkang jee le to. Bitung ì naata a samba lopitaani baa doo to France bankoo kang jaaraloo la. Epireli karoo kono 2006 sango la, ate kuurang kilingo nene ye a boyinkang ne tumoo meng na, ì ye ì ñaa tiling peresidangyaa karatifayi baa la Zambia jee.

Levy Mwanawasa nene keta Afirika Saalum karoo la ñaatotaa kafoo la siirangtiyo ti le, adung a nene keta looyaa fanaa ti le. A naata ke peresidango noomalankoo ti 1990 maafango la. Wo koolaa le a loota peresidangyaa ñinoo la MMD patiyo tooyaa la, daameng a naata kañee kariteefayoo to.

Taalaa, Peresidang Levy Mwanawasa ye ding wooro le tu aning musoo.
Fadil Siise 22.8.2008
Bomufetennaa ye moo 43 faa Algeria

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, Algeria bankoo la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, bomufetennaa doo le ye moo tang naani ning saba faa, a ye moo tang saba ning seyi barama jawuke Talaata lungo la. Moolu mennu ñaalu seedeyaata a la, wolu ye a yitandi ko, meng ye ñing bomoo fetendi, a ning motoo le naata puru ka dung poliisoolu la karambungo kono ka bomoo fetendi jee to. A la bomoo fetendi tumoo la, ì ye a yitandi ko, a ye moo jamaa le tara jee, mennu naata ka dung poliisiyaa karango la. Ì ko, moolu mennu faata, aning mennu baramata a kuwo kono, wolu jamaa mu poliisoolu le ti. Ñing boyinkandiroo naata le tumoo meng na, kibaarikayitoo doo ye ripootiroo dii ko, Dimaasi tambilaa la moolu mennu ka ì fang kili Musilime keledingolu la ye moo tang ning kiling ne faa.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, Disemba karoo kono serung sango la, bomufetennaa ye moo tang naani ning kiling ne faa nung Algeria bankoo kang, adung a ye moo koteng jamaa barama. Ì ye a yitandi ko, bankoo la tiliboo karoo la, ñing Misilime ding kelelaalu ka tu poliisoolu ning soojaroolu boyinkang na le, aning hani siwiliyangolu. Ì ye soojaroolu la ñaatonkoo doo fango faa le tumoo meng na, soojaroolu naata poliisoolu sembentungyaa wo bomufetengo koolaa.


Fadil Siise 22.8.2008
Kumbeng labango be Nigeria ning Argentina le teema

Duniyaa la balaboñooto ñoo saba baa meng be kering Bejing kapitaali baa to, China, kibaaroolu ye a yitandi ko, Nigeria ning Argentina le be beng na kumbeng labango to. Nigeria la katadamfu kafoo ning Belgium la katadamfu kafoo le benta saatee baa doo to, ì ka a fo meng ye Shanghai, ì naata wolu kañee kata daañaa naani la, wolu ye kiling soto. Ì ye a yitandi ko, ì ning Argentina meng be naa beng na teng, wolu le ye Brazil bankoo la katadamfu kafoo kañee wo fannaa to.

Ñing mang ke Nigeria katadamfu kafoo la siiñaa foloo ti ka futa kumbeng labango to, warang ka kañeeroo ke a bee la, kaatu Nigeria bankoo le ye kañeeroo ke kumbeng labango la 1996 sango la.


Fadil Siise 22.8.2008
Kewo ye musu tang seyi ning wooro fuluu Najiriya

Kibaaroolu menu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, kewo doo ì ka a fo meng ye Abubakar Bello, Najiriya bankoo kang, wo le ye musu tang seyi ning wooro futuu, adung a ye ding keme ding tang woorowula le soto wolu la. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, Najiriyankoolu la Musilime kafoolu la ñaatonkoolu ye ñing ne fo Bello la kuwo to ko, a ning itolu daa te kuu kiling, adung wo te Musilimeyaa la kuu ti. Ì ye ñing bambandi ko, Abubakar Bello ye meng ke, wo mu a fansung kuu le ti dorong, bari wo musu futuu siifaa ning diinoo mang taa ñoo la hani domanding, kaatu Isilaamu diinoo ye musu naani le fo.

Ate Bello meng ye ding keme ning tang woorowu soto, biring Ankaliteeri la kibaari bundaa doo ye a ñininkaa, a ko wolu ye le ko, Alla fango ye ate tong ne a la ñing futuwo kang.


Fadil Siise 16.8.2008
Kudeetaa keta Muritani bankoo kang
12082008_133828_2.png
Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, Muritani bankoo la soojaroolu ye kudeetaa le ke ñing Araba tambilaa.

I la kudeetaa to, ì ye ì la bankoo Peresidango le muta aning a la Prime minister. M`be ñing temboo meng to teng, wolu be mutoo kono ì bulu le. Soojaroolu la kudeetaa daliiloo sunta Peresidango la soojaroolu la ñaatonka baa doolu le bondoo la ì la palaasoolu to. A la wolu bondoo sunta minista tang naani ning seyi le la funtoo la ate la patiyo to, meng be maraloo la. A ko, wo soojaroolu ning wo ministaalu daa be fulee kiling ne.

Ministaalu mennu ye wo ke, wolu ye ñing ne fo ko, Peresidang Abudallahi ye sembe baa le taa, ka kuwolu taamandi meng ning siloo mang taa ñoo la. A kudeetaa keta kayiroo ning tenkungo le kono, kaatu hani moo kiling mang barama a kuwo kono.

Kabiring Muritani bankoo ye a fang soto France mansakundaa bulu, mennu ye ì mara nung, ka naa bula bii la, simfaalu mennu taata kudeetaa la, a taata le fo siñaa tang ñong. Duniyaa la banku jamaa ye dooyaaroo ke a kuwo la le. Moofinduu la kafu baa, AU, fanaa ye dooyaari baa le ke a kuwo la, adung ì ko, soojaroolu ye bankoo murundi maraliñaa kendoo to saaying, a kana ke kuu meering ti.


Fadil Siise 16.8.2008
Fulandingolu wuluuta, ì bee denta kono kiling na

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la telee bung baa to kunung wulaaroo la, wolu ye a yitandi ko, musoo doo ì ka a fo meng ye Ramatulayi Jallo, wo le ye fulandingolu wuluu mennu bee denta kono kiling na, Banjunu lopitaani baa to. Jaaralilaalu ye a yitandi ko, biring ì ye baa ñing opeeri, tana-wo-tana mang tara a la, fo kayira ning kayira dorong.

A keta kaawakuwo le ti moo jamaa aning jaaralilaa doolu ye. Jaaralilaa doo diyaamuta lopitaanoo to jee, a ko, biring a ye dookuwo dati ka naa bula ñinang na, wo mu sanji muwang ñong ne ti, bari a nene mang ñing ñong fasongo je. Dr. Mbow la diyaamoo kono, a ye ñing yitandi ko, ñing fulandingolu denta kono kiling na le, bari ì mang deng nuu kiling warang jusu kiling na. A ko, wo to siloo si soto noo le ka ì bondi ñoo bala. A ko fang, ì ye lopitaani baa fula long Tubaabuduu bankoolu kang ne, mennu si ñing fulandingolu bondi noo ñoo bala. Bari kodoo meng si dung noo a kunna, wo be taa le fo miliyong kiling ning talaa ñong. Wo kamma la, ì be deemaari baalu daani la, mennu si maakoyiroo dii noo ì la.


Fadil Siise 16.8.2008
Poliisoolu ye moofaalu  muta

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la telee bung baa to kunung wulaaroo la, wolu ye a yitandi ko, Kambiya poliisoolu ye moofaalaa doolu le muta. Fondinkewo doo ye moo faa Banjunu kapitaloo to, a la wo faaring koolaa, a borita ka funti kapitaloo kono ka taa maabo Tabookoto, Brikama tundoo kang. A la wo boroo to, poliisoolu la a ñinindiroo to, ì naata a kibaaroo soto ko, a jeta Tabookoto le, wo to le poliisi kundaa meng be Wellinkara, wolu naata a kamma ka a muta. M`be ñing temboo meng to teng, a be buluto poliisoolu bulu le.

Fondinkewo doo fanaa, meng daa bulata moofaa to, meng keta Bundung Muritani, poliisoolu ye a muta Farafeñe saatewo le to, biring a be boring kang ka dung Senekaali bankoo kang.

Kendingo doo fanaa ì ka a fo meng ye Mustafa, ate fanaa ye kewo doo faa le nung serung sango la, baari doo to, Latirikundaa Sabiji. Kabiring wo to, a la kiitiyo tarata kiitiibungo to le. Biring a la kiitiyo wulita Bundung kiitiibungo to tumoo meng na, kiitiikuntulaa naata safeeroo ke kiitiibung baa to ka luwaa la saritoolu parendi a ye, mennu ñanta ke la.


Fadil Siise 16.8.2008
Simba tulunnaalu moo naani soronta

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo la kundaa baa doo to Bundung, wolu ye a yitandi ko, ì la jee kiitiibungo ye kambaani naani le tuumi moofaa la.

Ì ye a yitandi ko, ñing kambaani naanoo, ì ka a fo mennu ye Muhammed Faal, Aliwu Faal, Iburayima Saañang aning Duudu Jawla, ì ye Simba tulungo le ke Bundung Muritani kaabiiloo to, Julayi karoo tili muwang ning wooroo la, Kanifing tundoo kang. Wo kono, ì denta Iburayima Mooro Nduuru la ka a faa.

Kabiring ì ye ñing tuumiroo fo ì ye kiitiibungo to, itolu Simba naanoo ye kiitiibungo daani moo la loo la ì ye le. Wo to le, kiitiikuntulaa Kumba Silla Kamara naata kiitiyo sawundi ñing karoo tili tang ning kilingo to.


Fadil Siise 16.8.2008
Sudaninkoolu la minista ye Kambiya kumpabo  

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, Sudaninkoolu la minista meng marata ì la dibitee bungo la kuwo la, Joseph Alkelo, wo le jiita Banjunu kuluntiilaa jiidulaa to ñing lookungo kono, ka naa futa bankoo la Peresidango la, Dr Alhaji Yaya Jamme. A la futoo to, peresidango noomalankoo Aja Ayisatu Njayi Seedi, wo le ye a jiyaa peresidango tooyaa la.

A ning kibaaritaalaalu la kacaa to, Joseph Alkelo ye ñing yitandi ko, a la naa daliiloo be dending duniyaa la kiitiibung baa la tuumiroo le la Peresidango Al-Bashir kang. A ko, ì lafita le, Moofinduu bankoolu ye ì bulu kafu ñooma ka ke kiling ti ka ì deemaa a kuwo kono, fo duniyaa la kiitiibung baa si a kuwo landi kara la foloo kayiroo kamma la. A ko, ning wo keta, wo be kayiroo sabatindoo sooneeyandi la le, itolu be meng kang.

A ye a yitandi ko, Kambiya dammaa mang ke bankoo ti a be meng kumpaboo la ñing kuwo la. Bari a be ñing siloo meng kang teng, a be banku tang ñong ne kumpabo la.


President.jpgFadil Siise 26.7.2008
Peresidang Jamme ye sinsing kutoo daa yele

Sinsing kutoo, ì ka feetoofatoolu ning feng kotengolu dedaa daameng, Peresidang Jamme ye wo le daa yele ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang. A daa yeloo be dending a la mansakundaa la sanji tang ning naanoo maraloo le la. Ñing sinsing kutoo, ì ka a fo meng ye Green Industry, ì ye a yitandi ko, ì be dendikoolu le dedaa la jee, unifomoolu, balaboñooto dung fengolu, dinding seneyandirangolu aning fang seneyandirangolu kamoo to.
Peresidang Jamme la diyaamoo kono, a ye ñing yitandi ko, ñing sisinoo yeleta le ka dookuwo sotondi bankoo fondinkewolu ye. A ko, Tubaabuduu bankoolu ye ì wura le ka dookuwo ke ka ì la bankoo samba ñaato. Wo kamma la, Peresidang Jamme ye a yitandi ko, fondinkewolu ñanta ì daajikoo le faling na ka dookuwo ke bankoo ye, ì ye fata ñing baala siloo taa la. A ko, ning bankoo moolu ye ì wura ka bankoo dookuu, Kambiya si tambi noo Tubaabuduu bankoolu la le. A ye ñing fanaa fo ko, sinsing doo le fanaa be yele la 2009 sango la ka dookuwo sotondi fondinkewolu ye.

Peresidang Jamme ko, ka bo 1994 sango la ka naa bula saaying na, a la mansakundaa ye kodoo meng dung Ñeemuta bundaa to, a taata le fo doolaari kodoo miliyong muwang ñong. A ko, kemoo kono a tang kononto ning konontoo mennu ka ì bunafang a la, wolu mu tumarankewolu le ti.
Ñing sisinoo meng yeleta teng, Peresidang Jamme ye a yitandi ko, moo wuli fula ñong be dookuwo soto la jee le.


Obamax.jpgFadil Siise 26.7.2008
Barack Obama be duniyaa yaayi kang

Amerika bankoo la polotiki kafu baa, ì ka a fo meng ye Democrats, ì ye kewo meng londi ì la politiki kafoo tooyaa la, Barack Obama, a be duniyaa yaayi kang ne. A la duniyaa yaayoo be dending a ning duniyaa bankoolu la ñoomoyoo le la, ka a fango parendi peresidangyaa palaasoo ye, a be jikiring meng kañewo la. A la kumpaboroo kono, a ye Pakistan bankoo kumpabo le, German aning Iraq bankoo.

A la Iraq kumpaboroo to, a ning Iraq bankoo la Sunni ñaatonkoo ye kacaa soto le. Wo koolaa a ning Iraq bankoo la Prime minister fanaa ye kacaa soto le, janning a be tenteng na a la taamoo la ka taa Middle East bankoolu to.
Obama ning wo ñaatonka fuloo bee la kacaañaa tilinta Amerika soojaroolu funtindoo le la Iraq bankoo kang. Wolu bee woosiita le ko, Amerika soojaroolu la funtoo bankoo kang saaying, ñanta ñorindi la le foloo kayiroo ning tenkungo kamma la. Barack Obama ye ñing ne fo nung ko, ning ate kañeeta kariteefayi naalaa to, a be Amerika soojaroolu funtindi la Iraq bankoo kang ne kari tang ning wooro wucoo kono.


factflaggambia.jpgFadil Siise 26.7.2008
Julayi karoo tili 22 juurata

Julayi karoo tili muwang ning fuloo meng ka juura sang-wo-sang kabiring 1994 sango la, a ñinang juuraloo loota fang sotoo ning ngaañaa le kang. Bankoo la ñaatonkoo Peresidang Jamme, a la diyaamoo kono a ye ñaatotaa kuu jamaa le fo. Wolu kono tulumaa fengolu la karoo la, a ko, Sekitemba kari naalaa, a la mansakundaa be a fansung sisinoo londi la le ka bankoo la neema fengolu dookundi. A ko, biring tulumaa fengolu funtita bankoo kang, kompanii jamaa le ye ì dantee a dookundoo la, bari ì ka jooroo meng fo a kung na, wo dooyaata le. A la diyaamoo kono a ye ñing yitandi ko, kompaniyo doolu mennu ka tulumaafengolu dookundi, wolu le fango fankamaayaata tulumaafengolu tiyolu ti. A ko, wo te ke la Kambiya jang. A diyaamuta kuu koteng jamaa le la, Moofinduu ning Tubaabuduu bankoolu la kuwo to. Adung a ye dooyaaroo ke Moofinduu la ñaatonkoo doolu la, mennu ning Tubaabuduu bankoolu daa ka tara fulee kiling.

Peresidang Jamme ye moolu la taa ning naa fanaa sooneeyandi bankoo kang ne saaying, tumoo meng na a ye boosi kuta jamaa la bundaa yele Julaayi karoo tili muwang ning fuloo juuraloo to. A ye kibaaribundaa doo fanaa yele wo beng kilingo to le, meng be Kambiya bankoo la soojari bundaa koto, ì ka a fo a ye Ahuwa magazine.

Luntangolu mennu maabeeta a juuraloo to, wolu le mu Senekaalinkoolu la Prime minister ti, aning Guinea Konakry la Prime minister. Bankoo la kunukung baalu mennu maabeeta a juuraloo to, wolu le mu peresidango noomalankoolu ti, aning mansakundaa ñaatonkoolu.


Lamin Demba 23.7.2008
Bamboolu la kuwo be moolu silanding Bakawu
Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, bamboolu la kuwo be moolu silanding baake le Bakawu saatewo kono. Ñing lookungo keta lookung ne ti, meng samaa jiyo siyaata baake. Jiiboroo ye koridaa jamaa le tiñaa, adung koridaa jamaa le faata ning jiyo la fanaa. Wo kono le, Bakawu saateekononkoolu ye jiibuloolu mennu sing fo jiiboroo si funti noo, bamboolu dunta ning wolu le la ka bo Kaacikali bamba dinkoo to, ka naa funti saatewo kono. Bamboolu la wo funtoo saatewo kono, ì ka paree le ka moolu boyinkang. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, bamboolu ye saajii fula le faa, ì la wo funtoo kono.

Kewo meng marata Kaacikali bamboolu la, biring kibaaritaalaa ye a ñininkaa a kuwo la, a ko, tumoo meng na moolu ka wo jiibuloolu sing, ate ko ì ye le ko, ì kana a funtindi Kaacikali bamboolu la taradulaa kang. Bari moolu balanta le, ì taata fo Meeyo yaa ka taa a kuwo dekilaaroo dii jee. Bitung wo naata siloo dii ì la ka jiibuloo funtindi bamboolu la dulaa kang.


Lamin Demba 23.7.2008
Taarikoo funtita Zimbabwe la politikoo kono

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, taarikoo le funtita Zimbabwe la politikoo kono tumoo meng na, Peresidang Mugabe ning oposiisongolu la ñaatonkoo ye ì buloo dii ñoo la, kayiroo sabatindoo la kuwo to. Ñing keta simfaa kende baa le ti ñing ñaatonka fuloo teema, meng si a tinna, koleyaa meng be Zimbabwe si bo.

Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, ñing ne keta sanji tang ti, ñing ñaatonka fuloo nene mang sii ñoo kang ka kacaa. A bengo koolaa, MDC la patiyo ñaatonkoo Morgan Tsvangirai aning ZANU PF patiyo la ñaatonkoo Robert Mugabe bee kammabenta kayiroo sotondoo la le lookung fula wucoo kono. Ì la kacaa to, ì be juubeeri ke la denna mansakundaa la le aning kariteefayoo la kuwo, meng si a tinna, kayiroo si sabati noo Zimbabwe.  


Lamin Demba 23.7.2008
Ronaldo mang tara waafi kang

Katadamfu kafu baa, ì ka a fo meng ye Manchester United, wolu le la ñaatonkoo diyaamuta katadamfu kafu kotengolu ye ko, Ronaldo mang tara waafi kang. A la ñing diyaamoo naata le tumoo meng na, katadamfu kafu jamaa ye ì ñaa tiling a la katadamfulaa baa la, Ronaldo, surtu Real Madrid. Kibaaroolu ka tu funti la Ronaldo la kuwo to le waati-wo-waati, feng te fo a la katadundoo. Bari kibaaroolu mennu warata a la kuwo to, wolu ye a yitandi le ko, ate fondinkewo fango fanaa be lafiring ne ka katadamfoo ke Real Madrid katadamfu kafoo kono. Bari a be katadamfu kafoo meng kono teng, wolu mang siloo dii a la.

Ñing mu taarikoo le ti saaying Real Madrid katadamfu kafoo la kuwo to ko, katadamfulaa baa-wo-katadamfulaa baa, a ka labang itolu le bulu, kaatu ì ka paree le ka kodi jawoo joo, danko dorong, ì ye wo maarii soto ì la kafoo kono. Bari wo mang ke Ronaldo la kuwo to foloo de, kaatu ì la Manchester katadamfu kafoo la ñaatonkoo ko le, katadamfu kafoolu ye fata Ronaldo ma.


Lamin Demba 23.7.2008
Musulahaa banta konobolaalu la kuwo to le

Poliisoolu la ñaatonka kutoo meng tombonta, a mang mee, Ensa Baaji, a ye ñing fo ko, musulahaa banta konobolaalu, ding fayilaalu ning moolu la kuwo to le, mennu ka moolu diyaakuyaa laañooyaa la. A ye ñing fo Mandinaba saatewo le to tumoo meng na, ì be kantaribundaa doo yele kang jee, mennu marata moolu la dung ning funtoo la bankoo kang.

A be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, konobo, ding fayoo, aning ka moolu boyinkang laañooyaa la, a ko, wo mu kuu le ti, meng semboo be wara kang bankoo kang saaying. Wo daliiloo kamma la, a ye ñing bambandi ko, poliisoolu te song na, wo moo siifaalu ye beeli ka bo bunjawoo to. A ko, ka sunkutundingo diyaakuyaa laañooyaa, meng siyo mang tambi sanji tang ning wooro la, wo mu luwaa tiñaa baa le ti, adung beeli kuu te tara la wo to. A la diyaamoo kono a ko, moolu mennu fanaa ka paree ka ì fangolu faa, wolu fanaa te beeli la ka funti bunjawoo kono.
A ye saateemoolu yaamari ka loo kantaribundaa fee fo ì si ì la dookuwo taamandi noo a ñaama.


Fadil Siise 16.7.2008
Peresidang Omar al-Bashir ñanta muta la le

Duniyaa bee la kiitiibung baa meng marata moo kurungolu la kuwo la duniyaa kono taaring, wolu le ye yaamaroo dii ko, Sudaninkoolu la peresidango al-Bashir, ñanta muta la le. Ì la ñing yaamaroo ko, a ñanta muta la le, be looring tilimbaliyaa faaroolu le kang, mennu be kering Darfur tundoo kang. Kiitiibungo ye ñing fo ko, Sudaninkoolu la peresidango le buloo be moo wuli keme saba ñong na saayaa koto, aning moo miliyong fula ning too la wudaayoo. Duniyaa la kiitiibung baa ye ñing fo le, kaatu ì ko, balannaalu mennu bee be Sudan bankoo kang, wolu ning Peresidang Basir be ñoo kalama le.

A moofaa jawoo ning a maasiiboo bee ka laa moofingolu le kang Sudan bankoo kang, bari moo koyoolu mennu be jee, tana buka wolu soto. Ì ye a yitandi ko, Peresidang al-Bashir le ka a la bankoo soojaroolu ning Janjaweed militiya keledingolu wulindi ka taa moofaa jawoolu la taaring. Ì la wo kuu jawu kewo kono, ì ye moo wuli keme saba ñong ne faa, ì ye a tinna le moo miliyong fula ning too be wudaayiring, ì ning konkoo jawoo ning mindoo. A maasiiboo tilinta siyolu mennu la, wolu le mu Fur siyo ti, Masalit aning Zaghawa, ì ka ñing siyolu le tilimbaliyaa faa Sudan Darfur tundoo kang.
Bari Peresidang al-Bashir la mansakundaa balanta wo la le ko, a mang ke tooñaa ti, adung ì ko, wo be a tinna le kayiroo la sabatoo be koleyaa la Sudan. Bari duniyaa la kiibung baa ye bayiroo ke wo kuwo la le.


Fadil Siise 16.7.2008
Kiiliyaa kanoo ye faaroo ke South Africa

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, sanji tang naani ning seyi kewo doo meng mu deemalaa ti, wo le ye a la sunkutu kotoo ning kee doo faa, a ning ate fango. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, ñing deemalaa ning musoo ñing tarata kanoo la le fo sanji tang ñong, wo koolaa le musoo ñing ning kee doo naata tara kanoo la.

Ì ko, biring musoo ñing ning wo kee doo ye kanoo dati, ate faarilaa nene ko ì ye le, a be ì soto la le lung kiling. Ì ko, a la faaroo naata le tumoo meng na, kewo ñing ye ì deleng siloo kang senekunkoolu to, bitung a ye kewo le foloo bung kesoo la a sisoo to a la motoo kono. A naata taa a kang motoo ñing to, a ye kidoo loo a tuloo to ka a bung, ka a kungo teyi. Posiisoolu ye musoo fanaa furewo tara laaring motoo daala le, kidi kesenoolu be a kungo bala.

Ate kewo ñing na faaraa koolaa, a ye a la motoo taa ka seyi a la suwo kono. A futaring koolaa a la suwo kono, a ye a baadinkewo doo kumandi talifango to ka a fo wo ye ko, a ye ñing moo fuloo faa le, adung a ka naa a fango fanaa faa le. Wo koolaa le a ye kidoo loo a fango sisoo to ka a fango faa.


Fadil Siise 16.7.2008
Kayira sabatindilaalu moo woorowula faata Darfur
Ban Ki-Moon
BanKi-Moon.jpgKibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, boyinkannaalu ye UN aning AU la kayira sabatindi soojaroolu moo woorowula le faa, adung ì ye doolu barama. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, kayira sabatindi soojaroolu be tamoo le la Darfur dundoo la sonkoduu karoo la, bitung kiditiyolu naata ì la motoo boyinkang. Duniyaa la kafu baa UN la siirantiyo Ban Ki-Moon, a ye dooyaari baa le ke a kuwo la.

Kabiring sanji luulu koomanto keloo datita Sudan la wo Darfur tundoo kang, ka naa bula saaying na, moo wuli keme saba ñong ne faata a kuwo kono. Moo miliyong fula ñong ye ì yaalu bula ka bori fitinoo kamma la. A maasiiboo wulita le tumoo meng na, rebeloolu ye kidoo sika mansakundaa soojaroolu kamma, sii keloo la kuwo to. Arabu koyoolu le tuumita moo fingolu faa jawoo la. A keloo la jawuyaa ning a la mewo kamma la, rebeli kafundingolu siyaata Darfur, aning bandii kensengolu mennu ka kidoo sika ka moolu boyinkang.


Fadil Siise 16.7.2008
Musoo soronta sanji fula ning dookuu kolengo la kasoo to

Sanji tang saba ning fula musoo doo, ì ka a fo meng ye Binta Jaata, a be sabatiring Faajikundaa, luwaa ye wo le sorong sanji fula ning dookuu kolengo la, kasoo to. Ì ye a yitandi ko, kiitiyo laata Bintu kang ne tumoo meng na, a ye dingo meng wuluu, a ye a bula kamoo huwo kono. Kiitiibungo ye a yitandi ko, a be luwaasoo la koridaa meng kono, wo koridaatiyo le ye a la kuwo repootoo dii poliisikundaa to Welingara. Bitung wolu naata a muta ka a dii kullootoo poliisoolu la. A naata a fo wolu ye, a ye a dingo wuluu le, bitung a ye a jolong kamoo kono.

Biring ì ye kamoo kono juubee, ì mang a je. Ì naata a kusonsong, wo to le a naata tooñaa fo ì ye ko, a ye a dingo monjo-monjo fanoo le kono, a ye a duura nee huwo kono, meng be kamoo kono. Wo to le, wolu ye deemaaribaalu kili, ì ka afo mennu ye firemen, wolu naata dindingo ñing furewo bondi kamu huwo kono. Binta ye tuumiroolu tooñaatandi le, mennu laata a kang. Wo to le kiitiikuntulaa ye a sorong sanji fula ning dookuu kolengo la bunjawoo to.


Fadil Siise 4.7.2008
Peresidang Jamme ko,
Zimbabwe la kariteefayoo beteyaata le
             .
Kambiya bankoo la ñaatonkoo Alhaaji Dr. Yaayaa A.J.J. Jamme ko, Zimbabwe bankoo la kariteefayoo beteyaata le. A ye ñing kumoo fo Banjunu kuluntiilaa jiidulaa le to tumoo meng na, a naata ka bo Moofinduu la kafu baa AU la beng tang ning kilinjango to Egypt bankoo kang. A la diyaamoo kono, a ye MDC patiyo la ñaatonkoo la kuwo fo ko, moo le mu meng be Tubaaboolu buloo kono. A ko, wandi bankoo dingolu te Zimbabwe bankoo mara la kotenke.

Ì la AU bengo la kuwo to, Peresidang Jamme ye ñing yitandi ko, itolu ñaatonkoolu la bengo tarata looring Moofinduu la ñaatotaa le kang, bari a mang ke Zimbabwe ti ko, bantala banku kotengolu ye a miira ñaameng. A ko, Tubaaboolu ka kumoolu dung mennu daa, wolu ning nimisoo le tuta, kaatu AU la suuloo mu Moofinduu la ñaatotaa le ti. A ko, Peresidang Mugabe la kañewo mu tooñaa le ti, adung luwaa sonta a la le. A ko fanaa, ning ì ye a je, Tubaaboolu ye ì daa bula ñing kariteefayoo la kuwo to, ì be ì la suuloo le nooma jee. A ko, kariteefayita dulaa doolu to le Moofinduu jang, moolu faata jee, bari Tubaaboolu mang feng fo a kuwo to, bari Zimbabwe.  

South Africa la peresidango Thabo Mbeki, wo balanta Tubaabuduu la kafu baa la le, ì ka a fo meng ye EU ko, Zimbabwe la kariteefayoo mang ke tilingo ning tooñaa kono.

M`be ñing temboo meng to teng, ñaatonkoolu be kata kuwolu ke kang ne ka a je ko, Zimbabwe mansakundaa ye ke denna mansakundaa ti. Bari ZANU PF patiyo meng mu Robert Mugabe la patiyo ti, wolu balanta wo kuwo la le, adung MDC oposisong patiyo fanaa mang song a la.


Fadil Siise 4.7.2008
Soojaroolu ye Musilime keleding tang wooro faa Caad

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Caadinkoolu la soojaroolu ye Musilime keledingolu moo tang wooro ñong ne faa, tang luulu ñong baramata. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, ñing keledingolu mu taaliboolu le ti, mennu be musilime diina ñaatonka baa doo koto, meng ko, ate ka naa jihadoo le dati Caad. Soojaroolu naata taa ate diina ñaatonkoo meng too mu Ahmat Israel Bichara ti, taradulaa ñing murunbeng. Bitung keloo naata wuli a la taaliboolu ning soojaroolu teema wo le ñaama, daameng to, taalibe tang wooro ñong faata aning soojari naani.

Ì ye a yitandi ko, a la taaliboolu ye soojaroolu kele ning hawusaroolu le la, kaloolu aning kaaroomoolu. Ì la mooroo Ahmat Israel Bichara be diyaamu la tumoo meng na, a ko, a la moolu mennu faata a kuwo to, wo ye a niyo toora le, bari a ye ñing fo ko, a be keloo ke la le ñaasiyo bee ñaama ka a je ko Musilimeyaa diina tooñaa batoo ye sabati Caad bankoo kang.

Keloo keta daameng Kouno, jee ning kapitaloo teema mu kiloomeetari keme saba ñong ne ti. Kibaaritaalaa ye Mr. Bachir moyi ñing fo la ko, saaying loodulaa keta ñing teroliisoolu la kuwo la le.


Fadil Siise 4.7.2008
Balannaalu ye moofaa jawoo dati Somaliya

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la Somaliya bankoo la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, balannaalu mennu be jee, wolu ye moofaa jawoo le dati. Ñing balannaalu mennu ka ì fangolu kili musilime keledingolu la, ì ning mansakundaa soojaroolu ye kele kolengo le ke kapitaloo to Mogadishu aning saateebaa doo daala Mataban. Moolu mennu faata a keloo to, a si taa fo moo muwang ning kiling fee, adung moo tang saba fanaa baramata. Tubaaboolu ka a fo kidoolu mennu ye machine gun, aning kidi jawoolu mennu ka bungo teyi, ì ye wolu le taa ka ñoo fayi. BBC la kibaaritaalaa meng be je, a ye a yitandi ko, a keloo ñongo faamata Somaliya bankoo kang ne.

Kari tambilaa kono, Somaliya mansakundaa ning ñing balannaalu ye siiñeeroo ke kele bango la le, bari doolu ye a kuwo bayi le. Ka bo kari tambilaa kono ka naa bula saaying na, musilime keledingolu ka tu delengo le laa la Somaliya soojaroolu ye taaring, aning ì maakoyi baalu Etiyopiya. Ì ye a yitandi ko, ì la ñing boyinkandiri labango to, siwiliyangolu moo tang ning fula le faata jee, biring ì ye kidoo fayi bungo doo kang, daameng ì ye musoo faa aning a ding fula, adung ì ye a ding saba doolu barama jawuke, Mogadishu sonkoduu karoo la. Kelejawoo keta Etiyopiya soojaroolu fanaa ning ì teema le, biring ì ye wo soojaroolu boyinkang, ì taatoo.


Fadil Siise 2.7.2008
Nelson Mandela ye Mugabe la kuwo bayi le

Sanji tang kononto peresidang kotoo meng mu keebaa buuñaaring baa ti duniyaa kono, Nelson Mandela, a la diyaamoo kono a la wuluulungo juuroo to Ankaliteeri bankoo kang, a ye dooyaaroo ke Zimbabwe mansakundaa la ko, kuwo meng be kering jee, a ning siloo mang taa ñoo la. Mandela ye a la niisuuloo yitandi tenkungo ning kayiroo la sabatoo to le Zimbabwe.

Moofinduu la kafu baa AU la bengo meng be kering, peresidang jamaa ye jalayiroo ke Mugabe la mansakundaa la le ko, ì la ñing kariteefayoo mang ke ning tilingo la. Ñaatonka jamaa ye ñing fo ko, Zimbabwe mansakundaa ñanta tong na AU la kafoo kono le. Botswana mansakundaa ye jalayiri baa ke Mugabe mansakundaa la maraloo la le ko, kuu le mu meng ning siloo mang taa hani domanding.

MDC oposisong patii baa la ñaatonkoo Morgan Tsvangirai, a ye a daa bondi kariteefayoo to le tumoo meng na poliisoolu ka tu a muta la waati-wo-waati, a la patiyo moo doolu fanaa foota ì niyolu la. Labango la, Peresidang Mugabe naata a fo ko, keloo le be ke la, bari ate te peresidangyaa siirango bula la. Ì la Peresidang Mugabe kalindoo tumoo la, a la Zanu PF patiyo moo doolu taata boyi senelaa doolu le kang ka ì buutee sangaranke. Ì ye sanji tang woorowula kewo doo, meng too mu Mike Campbell ti, a ning a la musoo Angela buutee le fo ì ye ì buloolu kati, adung ì ye ì forosee ka kayitoo doo siiñee.

M`be ñing temboo meng to teng, bankoolu be ì la ambasadoolu funtindi kang Zimbabwe le, hani meng be siiring duniyaa la kafu baa UN tooyaa la, a la kuwolu loota le, adung a ye kiliroo ke tondiroo le la Zimbabwe kamma.
        

Fadil Siise 2.7.2008
Samaa ye moo kiling faa, a ye jamaa barama

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, samaa ning foño baa meng keta Teneng tambilaa la, a ye dindingo faa Janjambure tundoo kang ne, adung a ye moo jamaa barama fanaa. Ì ye a yitandi ko, a samaa ning foñoo le naata, wo foñoo naata yiroo doo boyindi bungo kang wo sanji saba dindingo ning a wuluulaalu be siinoo la daameng. Bitung Musa Sidibe, meng mu dindingo ñing ti, naata faa wo le ñaama.

A samaa ye moolu mennu la koridaalu tiñaa, wo siyaata moo keme luulu ti le. A ye tiñaaroo ke saatewolu mennu to taaring, wolu le mu Birikama Baa, Soololo, Kawuru, Lameng Kotoo, Baadaala aning Janjambure. Red Cross la deemaari baa meng diyaamuta a kuwo to, Pa Musa Kijera, a ye ñing yitandi ko, moolu la feng jamaa le tiñaata, aning ì la domoroolu.