Kibaaroolu ka bo Januwari karoo ka taa Maaci karoo 2008          
Kibaaroolu ka bo Okutoba karoo ka taa Disemba karoo to, 2007, ì fele
Kibaaroolu ka bo Julayi karoo ka taa Sekitemba karoo to,  2007, ì fele
Ka muru kibaari kutoolu to, jang maa
Lamin Demba 28.3.2008
Turaameng rebeloolu maamanta kotenke Mali
        
Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la Mali bankoo la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, Turaameng rebeloolu ye keloo maamandi le kotenke, ì ning mansakundaa soojaroolu.

Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, rebeloolu ye ñing kele bulu kutoo dati lookung kiling ne koomanto. Ì ko, ì taata dulaa le to ka delengo laa mansakundaa soojaroolu ye. Bitung ì naata wolu boyinkang sangarake, ì la wo boyinkandiroo to, ì ye soojari tang saba muta adung ì ye soojaroolu la moto seyi fanaa muta. Rebeloolu la wo boyinkandiroo to, soojari saba le faata jee, aning siwiliyang luulu. Mansakundaa alifaa meng diyaamuta a kuwo to kibaaritaalaalu ye, wo ye a yitandi ko, keloo meng be Mali la wo tundoo la, a ye a tinna le, soboo dunta moolu teema saaying. Kaatu moo buka a long, jumaa le be laaring rebeloolu kang, warang jumaa le be laaring mansakundaa kang.   


Lamin Demba 28.3.2008
Kokeyini yelemata tubaañi munkoo ti

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la Ghana la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, kokeyini munkoolu mennu tarata maaboring, wolu le doolu yelemata tubaañi munkoo ti. Biring Ghana poliisoolu be diyaamu la a kuwo to, ì ye a yitandi ko, moo kurungolu doolu le dunta mankasiinoo kono, ì ka kokeyini munkoolu maabo daameng, ì ye mennu muta moolu bulu bankoo kang taaring. Bitung wo moo kurungolu ye kokeyini kunnewolu faling ka tubaañi munku kunnewolu londi jee. Poliisoolu ko, ì la ñing kalamutaroo naata le tumoo meng na, ì la kisikisirilaalu naata jee, adung ì naata a kalamuta ko, niimaroolu mennu tarata kunnewo doo bala jee, aning mennu be wo kunnee kilingo bala, ì mang ke kiling ti. Biring ì ye wo kunnewo yele dorong, ì naata tubaañi munkoo tara jee.


Lamin Demba 27.3.2008
Luwaa ye moori fula muta

Kibaaroolu mennu funtita Brikama la kiitiibungo to Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, luwaa ye moori fula le muta. Ñing moori fuloo mennu mu Corno Wuuri Jallo ning Alasana Kandeli ti, kiitiibungo ye ñing fo ì la kuwo to ko, itolu ye ì la taaliboolu le kii saatewolu kono taaring ka taa sadaadaanoo la moolu bulu. Kambiya bankoo la luwaa to, wo mu luwaa tiñaa le ti. Wo daliiloo kang ne, ì naata ì moo fuloo bee muta, ka ì naati kiitiibungo ñaatilingo la.

Ì la ì kiitindoo tumoo la, kiitiyo naata ì muta ko, ì meng-wo-meng ñanta kari kononto le ke la bunjawoo to. Wo moori fuloo be diyaamu kang luwaa ñaatilingo la tumoo meng na, ì kiling-wo-kiling sonta le ko, ì ye luwaa tiñaa le ke. Ñing kee fuloo la tilingo kamma la, kiitiikuntulaa naata ì la sorondiroo baayi, bitung a ye ì la kiitiyo deng fo waati koteng.


Lamin Demba 27.3.2008
Juubeeroo keta barama jawoo ti Seerekundaa

Kibaaroo mennu funtita Kombo la saatee baa doo to, ì ka a fo meng ye Seerekundaa, Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, kewo doo, ì ka a fo meng ye Ibu Tuure, wo le ye kee doo barama jawuke, juubeeroo kang. Poliisoolu la a mutaring koolaa, a ye keendingo meng barama, ì ka a fo wo ye le ko Aliwu Ba. Kabiring Aliwu be diyaamu la a ye ñing yitandi ko, ate ning Ibu benta siloo le kang, kaba foting fula be a bulu. Biring ì tambita ñoo la dorong, ate ye a kooma fele a la. A la a kooma felering koolaa, Ibu ko a ye ko, a ka a juubee mung ne la? A ko janning ate be a jaabila dorong Ibu ye muroo funtindi. Bitung a ye a soo a buloo ning a dabakunkungo to. Aliwu ko, Ibu la a sooring koolaa, a ning boroo dunta ì la koridaa kono ka fang fula sika nang. Wo to le moolu naata ate Aliwu maakoyi ka a kanandi. Wo koolaa le poliisoolu naata Ibu muta.

Ì siiñoolu mennu be sabatiring wo maafango la, wolu ye a yiatndi ko, a keta itolu ye niiseewoo baa le ti ka a je ko, poliisoolu ye Ibu muta, kaatu a mu moo tooralaa dorong ne ti, adung ì mang lafi a ye naa jee kotenke.  


Lamin Demba 27.3.2008
Sunkutindingo doo be yeemanding

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono, kibaaribundaa doolu to Kambiya jang, wolu ye a yitandi ko, sunkutindingo doo le yeemanta a la moolu ma, ì mang a taradulaa long. Ñing sunkutindingo too mu Geneviyene Emma Bangura le ti, adung a siyo be sanji tang ning luulu le. Ì ko, a sunkutindingo mu Siyeraliyong dingo le ti, adung a be karango la Glory Baptist karambungo le to.

A baamaa be diyaamu kang kibaaritaalaalu ye tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, a ding yeemanta kabiring Maaci karoo tili foloo le la. A ko, a dingo taata karambungo le to, a mang naa muru nang ì la koridaa kono kotenke. A ko, ì ye a kuwo futandi poliisikundaalu ma le taaring, aning dindingolu la sabatidulaalu to taaring, bari hani saaying moo mang a je foloo. A ye ñing fanaa lafaa ko, poliisoolu ye a kafuñoolu fangolu muta le mennu ye a la mobayili niimaroolu soto ì la mobayiloolu kono ka ì ñininkaa. Bari wolu ko, itolu fango ye a kata le ka a kumandi a la mobayiloo to, bari moo buka danku. A ko, a ye kibaaroo meng soto a la kuwo to moo doolu bulu, wolu ye a yitandi ko, ì ye a je Seerekundaa le, bari doolu ko, ì labanta a je la Bakawu saatewo le kono.

 
Lamin Demba 20.3.2008
Peresidang Jamme ye falindiroo ke a la mansakundaa kono
President.jpgKibaaroolu mennu funtita Kambiya la teleebung baa to kunung wulaaroo la, wolu ye a yitandi ko, bankoo la saritoolu ye semboo meng dii Peresidang Jamme la, a ye wolu le taamandi ka falindiroo ke mansakundaa kono. Kibaaroolu to, Peresidang Jamme ye minista meng marata Tooriisoolu la Bundaa la, Anjela Koli, foñondi a la palaasoo to le kunung Araboo la, ñing karoo tili tang ning konontoo la, a naata a ke ambasadoo ti Najiriya bankoo kang. A ye minista meng marata londilukaringolu la, Abdulaayi Salla, fanaa foñondi a la palaasoo to le, a naata a ke palaasitiyo doo ti a la mansakundaa kono. A ye minista Nene MacDoll Gaye fanaa foñondi a la palaasoo to le. A be bundaa to nung, meng marata kibaaroolu la kuwo la bankoo kang, adung a naata ke ambasadoo ning siirantiyo ti Kambiya bankoo ye, duniyaa la kafu baa kono (UN). Peresidang Jamme ye Susan Wafa Ogoo fanaa ke ambasadoo ti Kambiya ye Indiya bankoo kang.

Wo ñaatotaa kilingo kono, peresidango ye Omar Tuuree le ke minista ti, meng marata bantala bankoolu la kuwo la. A ye Fatim Baaji ke minista ti, meng marata kibaaroolu la kuwo la bankoo kang. Nansi Njaayi, minista meng marata Tooriisi Bundaa la, aning Krispin Kreyi Jonson, meng marata bantala bankoolu la kuwo la nung, saaying wo le marata londilukaringolu la kuwo la bankoo kang. Peresidango ye Teneng Mbaa Jayite fanaa ke ministayaa palaasoo to le, adung a ye Usman Jamme la palaasoo faling, ka a marandi tulumaafengolu la bankoo kang.  


Lamin Demba 20.3.2008
Kacaa be kering Vatikan ning Sawudi Arabiya teema

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, kacaalu be kering Katolikoolu la bundaa baa, ì ka a fo meng ye Vatikan, ì ning Sawudi Arabiya mansakundaa teema le. Ì ye a yitandi ko, Vatikan la ñing bengo ning kacaa daaliiloo mu ñing ne ti ko, ka coocoo loo Katolikoolu ye, mennu be sabatiring Sawudi Arabiya bankoo kang. Ì ko, Katolikoolu la moolu mennu si taa fo moo miliyong kiling ning talaa, wolu le be sabatiring Sawudi-Arabiya bankoo kang, ì mang Alla batudulaa soto.

Ñing kacaa naata le, biring Sawudi Arabiya mansakewo ye kumpaboroo ke Katolikoolu la bundaa baa la kari dantang koomanto. Adung jikoo be kering ne fanaa ko, ñing diina fuloo la ñaatonkoolu be bengo soto la ñinang sango kono le.


Lamin Demba 20.3.2008
Diina ñaatonkoolu ye HIV/AIDS wisireeroo ke Ruwanda

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, diina ñaatonkoolu mennu si taa fo moo tang luulu ñong, wolu le ye wisiteeroo ke ì fangolu la, HIV/AIDS kuurang kesoo to. Biring wo diina ñaatonkoolu be diyaamu la a kuwo to, ì ye a yitandi ko, itolu la ñing wisiteeroo be dending moolu le wakilindoo la jaatakendeyaa la kuwo to. Itolu la ñing simfaa kendoo taa be a tinna le, moo jamaa be wakili la, ka ì fang wisitee AIDS kuurang kesoo to. Ì ko, moo jamaa ka lafi le ka a long, ì la jaata kendeyaa be ñaameng ñing kuurang kesoo to, placeCitybari ì ka placetara silanding ne. Wo daliiloo le ye a tinna, itolu keta taamanseeroo ti moolu ye.

Kumalaa meng diyaamuta Kiristiyaanoolu la AIDS deemaarikafoo tooyaa la, wo ye jayiroo ke diina ñaatonkoolu la ñing loodulaa kendoo la le. A ko, a mu kuu le ti, meng be ke la wakilindiroo ti moo jamaa ye. Adung a ye ì laahidi ko, ning moo meng ye AIDS kuurang kesoo soto wisiteeroo koolaa, itolu be deemaaroo dii la wo maarii la a ñaama le, aning a be tara la jamaa moolu kono ñaameng.


Lamin Demba 20.3.2008
Luwaa ye Cayina dingo doo muta Banjunu

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya bankoo la kapitaloo to, wolu ye a yitandi ko, luwaa ye Cayina dingo doo le muta Banjunu kiitiibungo to. Ñing keendingo, ì ka a fo meng ye Weyiming Cayi, a siyo be sanji tang naani le. Weyiming kiitindoo be dending marisandiisoolu le funtindoo la wuloo kono, meng ning luwaa mang taa ñoo la. Ì ko, a ka babaroolu le funtindi wuloo kono, wo koolaa a ye ì funtindi bankoo fanaa kang, adung kayiti te a bulu a la wo dookuwo kono.

A kiitindoo tumoo la, luwaa ye a tuumi kumoolu mennu la ko, a la wolu ning luwaa mang taa, Weyiming fango ye wolu tooñaayandi le ko, a la wo mu luwaa tiñaa le ti. A la tilingo kamma la, kiitiikuntulaa naata a la kuluuroo sooneeyandi a ye ko, a ñanta doolaari kodoo wuli kiling ne joo la, meng mu dalasi kodoo wuli muwang ne ti. Bari ning a mang wo joo, a be kari naani laa la bunjawoo to le.


Lamin Demba 14.3.2008
Senekaali waafirilaalu ye Wolifajiri faniyandi

Kibaaroolu mennu funtita Serekunda Kambiya bankoo la saatee baa doo to jang, wolu ye a yitandi ko, Senekaali dingolu mennu be waafiroo la jee, wolu le ye Wolifajiri kibaari bundaa faniyandi. Ì la ñing faniyandiroo naata le tumoo meng na, Wolifajiri kibaari bundaa ye kibaaroo ke ko, Senekaali dingolu mennu be fiiroo la Serekunda marisee baa to jee, Kambiyankoolu ye wolu la kantingolu buusi ì la le.

Itolu fiirilaa doolu mennu diyaamuta a kuwo to kibaaritaalaalu ye, ì ye a yitandi ko, itolu be ì la kantingolu to le hani saaying, adung ì be ì la fiiroo la a ñaama le. Ì ko, baadingyaa ning siiñooyaa dorong ne be itolu ning Kamboiya dingolu teema.
Ì ye dooyaaroo ke Wolifajiri kibaaribundaa la ko, ì la wo kumoo mang ke tooñaa ti, bari ka baadinyaa tiiñaa meng be ñing banku fuloo teema.


Lamin Demba 14.3.2008
Nenemaajoo keta Ñaamina Kudang

Kibaaroolu mennu bota Ñaamina Kudang saatewo to Janjanbure tundoo kang, Kambiya banko kang jang, wolu ye a yitandi ko, nenemaajoo le keta Ñaamina kudang saatewo to. Ì ko, saateemoolu ko, itolu ye kaawakuwo le je, ì nene mang meng je warang ka a moyi ì tuloolu la. Kambanding wooro denta sanji seyi sunkutindingo la, ka a laañooyaa. Ì ko, wo Kambandinglu siyo be sanji tang ne, kataa tang ning naani.
Kibaaroolu tententa ka a yitandi ko, wo dindingolu ye ñing sanji seyi sunkutindingo samba karambungo doo le kooma, moo mang ì je daameng, bitung ì naata a laañooyaa jee.

Ì la a laañooyaaring koolaa, sunkutindingo ñing naata barama jawoo soto a la musuyaa to.
Poliisoolu naata wo kambandingolu muta, bari m`be ñing temboo meng to teng, ì ye ì beeli le foloo.


Lamin Demba 14.3.2008
Posinoo ye moolu mantoora Keniya

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, posinoo be moolu mantoora kang Keniya la saatee baa doo to le, ì ka a fo meng ye Munbasa. Saatee moolu mennu diyaamuta a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, moo jamaa le ye mantooroo soto ñing posinoo la kuwo to.
Kewo doo meng diyaamuta a kuwo to, a ko, ate fango le ñaa seedeyaata motobaa borindilaa doo la jee, lookung naani koomanto. A ko wo naata saatewo daa la jee le, a ye feng waramaa baa fula jindi wo dulaa to. A la wolu jindiring koolaa, a taata a ye ì tu jee.

Saatee moolu ko ñing waatoo kono, wolu le naata mantooroo saabu moo jamaa la jee. A ye niijii koleyaa le saabu doolu ma, doolu konodimoo, doolu sisidimoo, adung a ye musu fula fango konoo tiñaa le. M`be ñing temboo meng to teng, moolu be woosii kang a kuwo la baake le.


Lamin Demba 10.3.2008
nepal.gifKambiya la soojari kiling faata kuluntiilaa asidango to

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la karoo la duniyaa kono, wolu ye a yitandi ko, Kambiya la soojaroo doo le faata kuluntiilaa asidango to Nepal bankoo kang Teneng tambilaa ñing karoo tili saboo. Ñing soojaroo meng minjiyo dooyaata ñing asidango to, a too mu Captain Faamara Jamme le ti. Ì ye a yitandi ko, a la saayaa sunta ì la helicopter la boyoo le la, itolu UN la kayira sabatindi soojari tang be meng kono, adung ì bee le niyo tuta jee.

Captain Jamme be Kambiya ding saboo le kono, bankoo ye mennu kii ka kafu duniyaa la kayira sabatindi soojaroolu ma Nepal bankoo kang. Peresidang Jamme meng mu Kambiya bankoo la soojaroolu la ñaatonka baa ti, a ning soojari ñaatonka kotengolu bankoo kang, ì ye ì la sunoo yitandi Captain Jamme la saayaa to le.

Nepal mu banku le ti, moofaa tarata daameng fo sanji jamaa, meng ye a tinna, moo jamaa dunta fuwaareyaa kono, a ning saasaa siifaa koteng jamaa.


Lamin Demba 10.3.2008
Katoliki ñaatonkoolu ning musilime ñaatonkoolu be beng na

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Katolikoolu la ñaatonkoolu ning Musilimoolu la ñaatonkoolu be beng na Italiya bankoo kang, a te mee la. Ì ye a yitandi ko, ì la ñing bengo daliiloo be looring parendiroo le kang, ñing diina fuloo la ñaatonkoolu la beng baa to, meng ñanta ke la. Adung ì ko, wo bengo mu fahaamuroo le ti ñing diina kafu baa fuloo teema.

Ñing bengo la kuwo naata le tumoo meng na, Katolikoolu la ñaatonkoo ye jalayiroo ke Musilimoolu la kuwo doolu la, meng naata a tinna, Musilime jamaa kamfaata. Wo naata a tinna Musilimoolu la ñaatonkoolu, mennu si taa fo moo keme tang saba aning seyi, ka bo banku tang naani ning saba to duniyaa kono, ì ye leetaroo safee Katolikoolu la ñaatonka baa ye. Ì la wo leetaroo kono, ì ye a yitandi a la jee ko, itolu lafita le, ì ning a ye bengo soto ka fahaamuroo sotondi ì teema.


Fadil Siise 7.3.2008
Rebeloolu maamanta Kaasamaasi

Kibaaroolu mennu funtita Senekaali bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, MFDC rebeloolu ye maamango doo le ke Kaasamaasi Sikansoor tundoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, rebeloolu ye pasaasee moto tang naani le boyinkang ka pasaaseelu la kodoolu, montoroolu, mobayiloolu ning feng koteng jamaa buusi ì la. Ì ye a yitandi ko, rebeloolu mang dang wo dammaa la, bari ì ye pasaaseelu doolu siti le ka ì buutee jawuke.

Pasaasee doo, ì ye mennu la motoo boyinkang, a ye ñing yitandi ko, a la kodoo meng si taa fo doolaaroo keme naani, rebeloolu ye wo le buusi a bulu. Musoo doo meng bota Jinee-Bisawu bankoo kang, adung a be a la siloo kang ka seyi Bisawu, a be diyaamu la IRIN kibaaribundaa ye tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, rebeloolu mennu ye ì boyinkang, ì ye soojari unifomoolu le dung, ì ning kidoolu. Rebeloolu la boyinkandiri fulanjango to, soojari kiling baramata jawuke jee le, a ning moo doolu.

Ì ko, rebeloolu ye ñing boyinkandiroo meng ke teng, wo ning Senekaali soojaroolu sabatidulaa mang jamfa ñoo la, bari janning soojaroolu ka futa wo dulaa to, a ye montoroo waati talantewo taa le. Ì ko, rebeloolu taaring koolaa le, soojaroolu naata futa jee. Ì ye a yitandi ko, ì moo keme ñong ne mu, adung soojaroo meng diyaamuta a kuwo to, a ye a yitandi ko, MFDC keledingolu le mu, mennu be Salifu Saajo la rebelikafoo kono.

Rebeloolu la ñing boyinkandiroo siyaata Kaasamaasi ning Jinee-Bisawu le naanewo maafango la, ì ka pasaasewolu la fengolu buusi ì la jee le to baake. MFDC ye ñing fang sotoo keloo dati 1980 sango maafango le la, biring wo tumoo la, kayiroo mang tenkung noo foloo Kaasamaasi tundoo kang.


Iburaayima Siise, Riyaad 7.3.2008
Kambiya bankoo la ambasadoo be dookuwo la Arabu Sawudiya

Kambiya la ambasadoo meng be Sawudi Arabiya bankoo kang, ì ka a fo a ye Lamin Kitii Jaabag, wo le ye Kambiyankoolu kumandi mennu be Riyaad, a la ambaasadoo koridaa to. A ye ñing ke arabalungo le la, febuwari karoo tili muwango la, ka Kambiya la independango kidimandi. Moo jamaa naata i danku a la kumandiroo la. Doolu bota banku kotengolu le kang taaring, mennu be ko, Ghana bankoo la ambaasadoo ning a la musoo, anig Senekaali taaliboo doolu mennu be karango la jee. A la diyamoo kono, a naata kuma nafaamaa jamaa fo jee anig a dookuuñoolu.

Wo koolaa a naata taaliboolu konotodiyaa kuu jamaa la ì la karango to. A ko, ate be looring ì kooma le kuwolu to mennu be dending ì la karango la ñaato taa la. A ye ì kalamutandi ñinna ko, kabiring anig Madiina tundoo la amiiroo siita, a ye a yitandi wo la le ko, ì ka taaliboolu mennu taa kambiya ka naa karango la Madiina Islaamu karambung baa to, wo dooyaata le. A ko, ning ì ye a ning Senekaali juubee, wolu le taa ka siyaa. Wo naata a laahidi ko, ì be juubeeri ke la a kuwo la le ñinang sango la, fo ì si Kambiyankoolu fanaa lafaa.

Ambasadoo Kitii Jaabag, ne keta moo ti meng ye siiñeeroo ke Kambiya la kafudingyaa la duniyaa la musilime kafubaa kono. Kambiya mu kafudingo ti duniyaa la kafu baa fanaa kono, UN. Lamin Kitii Jaabag, ate keta ambaasadoo ti Sawudi Arabiya bankoo kang serung sango le la. A nene keta minista ti le meng marata bankoo kang kuwolu la P.P.P mansakundaa koto.


Lamin Demba 7.3.2008
Najiriya fondinkee fula tuumita siirafeng julayaa la

Kibaaroolu mennu bota Birikaama la kiitiibungo to Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, ñing lookungo, Najiriya ding fula le tuumita siirafeng julayaa la bankoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing fondinkee fuloo funtita Birikaama kiitiibungo le ñaatilingo la tumoo meng na, ì ye doo muta Banjunu kuluntiilaa jiidulaa to kotenke.

Ì ko, ì ye foloo meng muta Nofemba karoo kono serung sango la, wo too mu Ofolin Sunday le ti. Ì ye ate fanaa muta Banjunu Kuluntiilaa jiidulaa le to. Tumoo meng na ì be Sunday muta la, ì ye kokeeni munkoo kiloo kiling ñong ne tara a bulu. Ì naata a mooñoo fanaa muta kuluntiilaa jiidulaa to, ñing karoo lookung foloo kono, meng too mu Lawrence Nwachuku ti. Kibaaroolu a Nwachuku la kuwo to, ye a yitandi ko, ate ye kokeeni munkoo kiloo kiling ñong ne kunung. Ì ka ñing siirafengolu ke jiifoolee kayitoolu le kono, bitung ì a tafu, ka a kunung ì konn kono       


Lamin Demba 7.3.2008
Boori kutoo sotota sukurukuurango la

Kibaaroolu mennu funtita Ankaliteeri bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, moolu mennu ka kisikisiroo ke londilukaringolu la, wolu le ko, boori kutoo sotota sukuru kuurango la le. Ì ye a yitandi ko, moolu ka tiiñaamoo meng ming, feng ne be a kono, ì ka meng kumandi Insulin la. Wo Insulin le ka moolu tanka sukuru kuurango la.
Bari ì ye moolu yaamari, mennu ye sukuru kuurango soto ko, ì si tenteng ka ì la booroolu ming, bari ì kana tu jikiring tiimingo dammaa la, kaatu fankantoo mang ñong soto. Ì ye ñing fanaa lafaa ko, itolu mang ì bandii ì la kisikisiroo la foloo.


Lamin Demba, 29.2.2007
Keniyankoolu ye kayira kambengo siiñee

Kibaaroolu mennu bota Keniya bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, peresidang Kibaaki la mansakundaa ning oposiisonoolu ye kayira kambengo siiñee le. A siiñeeta kunung Araamisoo le ñing karoo tili muwang ning seyoo la.

Ì ye a yitandi ko, oposiisonoolu ning mansakundaa be deng na mansakundaa taamandiñaa la le. Wo siiñeeroo to, oposiisonoolu la ñaatonka baa Rayila Odinga, ì ye ate ke Prime minister le ti Keniya mansakundaa kono, adung ì ko, a be mansakundaa la kuwolu taamandiñaa fanaa koroosi la le.

Ì ko, peresidango mang semboo soto ka a bondi a la palaasoo to, fo dibitee bungo dorong. Jikoo be a kuwo to le ko, ñing kambengo be loodulaa ke la fitinoo ning sobiñooloo la le, meng be kering Keniya bankoo kang.   


Lamin Demba, 29.2.2007
Moo naani faata dimbaa to Gerreh saatewo to

Kibaaroolu mennu bota Gerreh saatewo to Makaati tundoo kang, Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, meng si taa fo moo naani, wolu le niyo tuta dimbaa janoo to Gerreh saatewo to, moo fula kotengolu baramata. Ñing keta le tumoo meng na, dimbaa bota jee, ñing Febuwari karoo tili muwang ning kilingo la. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing dimbaa la bo sunta taakaa le la, meng bota wuloo kono. Ì ko, moo naanoo mennu faata jee, wolu kono moo saboo bee faata wo dulaa kilingo le to, dimbaa ye ì jani daameng. Bitung naaninjango faata Bansang lopitaanoo le to. Moo fuloo mennu baramata, wolu be jaaraaloo soto kang Bansang lopitaanoo to le.


Lamin Demba, 29.2.2007
Tuumiri kutoolu laata motosungo kang

Keendingo, ì ka a fo meng ye Bakari Kamara, adung a daa bulata suuñaaroo to peresidango la koridaa to, kibaaroolu ye a yitandi ko, tuumiri kutoolu laata wo le kang kiitiibungo to. Ate mu kiling ne ti wo kee saboo kono, mennu be kiitiyo kono suuñaari kuwo to. Kibaaroolu mennu funtita a la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, a baarata kuu doolu le fanaa la, mennu ning luwaa mang taa ñoo la. Wolu kono, ì ko, a ye suuñaaroo ke, a ye kibaaroolu fanaa dii mansakundaa la dookuubundaa ñaatonkoo doo la, mennu mang ke tooñaa ti. Ñing Januwari karoo fanaa tili tango la, a ye poliisoolu neenee ka mansakundaa la motoo doo lansiinoo faling ka a ke a fansung taa ti. Bitung a naata wo dii kewo doo la, meng too mu Dominiko Fedeli ti. A be wo lansiinoo faling kang waatoo meng na, a ko, poliisoolu la lansiini dookuubundaa moolu ye le ko, bankoo la peresidango le ye kango dii ate la, ka wo motoo ke a fango taa ti. Wo koolaa, a ye a dii Dominiko Fedeli la.


Lamin Demba, 2.29.2007
Deenanisungo be finti la kiitiyo to South Africa

Kibaaroolu mennu bota South Africa bankoo kang, wolu ye a tandi ko, musundingo doo le ñanta finti la kiitiyo to, deenaani suuñaa kamma la. A ye musoo meng dingo suuñaa, ì ka a fo wo ye le ko, Puluwana. Ate Puluwana be ñing kuwo fo kang kibaaritaalaalu ye waatoo meng na, a ye a yitandi ko, ate ning ñing musoo benta nung lopitaanoo le to, biring a taata a dingo la wuluukayitoo dedaa. A ko, kabiring a dunta wuluukayiti dedaadulaa to, wolu ko, a ning a dingo mang ñang na dung na konoto jee. Bitung a ye a dingo dii ñing musoo la, a ko a ye ko, a si a muta a ye. Janning a be paree la, musoo ning a dingo yeemanta. Ì ye a ñini karoo bee la, ì mang a je noo.

A ko, a ye a kuwo kibaaroo dii polisoolu la, bitung ñing deenaanisungo naata deenaanoo ñing murundi nang ì la suwo kono. A naata a yeebu sanji luulu dindingo doo bulu, a ye meng placetara tulungo la banta. Wo koolaa le, polisoolu taata musoo ñing muta a la bungo to.


Lamin Demba, 23.2.2008
Kiditiyolu ye boyinkandiroo ke Kawuru

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, kiditiyolu le ye boyinkandiroo ke Kawuru saatewo to. Kibaaroolu mennu bota Kawuru saatewo to, Jamjambure tundoo kang, wolu ye a yitandi ko, kiditiyolu boyita bitikatiyo doo le kang, ì ka a fo meng ye Muhammed Hayidara. Ate mu Murutaani dingo le ti. Ì ko, biring ñing kiditiyolu be ñing bitikitiyo boyinkang na, ì ye a la kantarilaa fuloo mennu placetara jee, i ye wolu siti le fo ì jaata kudeng, wo koolaa ì ye ì daalu kolee NAWEC la kurang yiroo bala. Bitung ì dunta ka Hayidara la kodoo bee taa, a ye meng julayaa sango bee kono, ì ning a borita.

Governor meng be Bolonkono, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, jamaa moolu si ke koroosirilaalu ti ka poliisoolu deemaa ì la dookuwo to. M`be ñing temboo meng to teng, poliisoolu ye a yitandi ko, ì be kisikisiroo kang ne ka a long, mennu buloo be a kuwo koto.


Moodu Kante 23.2.2008
Deenani fayoo be siyaaring Kambiya

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, deenaani fayoo be siyaaring bankoo kang ne saaying. Moo jamaa be jaakaliring a kuwo la baake, kaatu kari-wo-kari deenaani furewo le ka tombong, warang moo si a baluuringo placetara fayiring suntukungolu warang sila dandangolu la taaring, sako kapitaloo ning a dandang na saatee baalu to taaring. A mang mee baake, moo doolu ye deenaani fula tombong, doo tombonta Dibakundaa, doo Talinding. Ñing deenaani fuloo bee, ì la ì wuluuring koolaa, ì ye ì fayi suntukungolu le to taaring.

Moo jamaa ka ì dingolu fayi ì wuluulaalu silangñaa le kamma, warang malu jawoo, meng ka laa ì kang, kaatu a mang ke futuwo kono.


Moodu Kante 22.2.2008
Kambiya digo dunta bataa kono Ankaliteeri

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Kambiya dingo doo, ì ka a fo meng ye Basiiru Kasama, wo le dunta bataa kono Ankaliteeri bankoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing keta le tumoo meng na, Ankaliteeri luwaa ye a sorong sanji fula koomanto. Ì la Basiru sorongo be dending ñing ne la ko, a ning tajirentungolu le daa tarata fulee kiling tiñaari kuwo to, ì ye meng sitindi nung. A la sanji fuloo banding koolaa bunjawo to, ì lafita a seyindi la nang a fansung bankoo kang Kambiya jang, kaatu ì mang suula a la Ankaliteeri bankoo kang jee kotenke.

Ankaliteeri bankoo ye a yitandi ko, tajirentungolu la ñaatonkoo Parriz Khan, wo le ye Basiru karandi wo kuujawu kewo la. Moo jamaa ye a yitandi ko, ate Basiru mu Kambiya dingo le ti, adung a bota Birikaama saatewo le to, Kambiya jang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Basiru tarata sabatiring Ankaliteeri bankoo la saatee baa doo le to, ì ka a fo meng ye Birmingham, adung a siyo be sanji tang saba le.


Lamin Demba 15.2.2008
Egypt keta santiyango ti Moofinduu kotenke

Moofinduu la katadamfu baa meng kumfaata Ghana bankoo kang lookung tambilaa kono, kibaaroolu ye a yitandi ko, Egypt bankoo le ye kañeeroo ke kotenke. Egypt bankoo ning Cameron bankoo le benta kumbeng labango to, ì naata Kameroon kañee katadaañaa kiling na, Cameron mang feng soto. Ñing ne keta Egypt la siiñaa wooronjango ti ka kañeeroo ke Moofinduu la ñing katadamfu ñoosaboo to.

A katadamfu ñoo saboo kumfaata teng ne: Egypt le ye siidulaa foloo kañee, Cameron ye siidulaa fulanjango kañee, bitung Ghana mennu ye jiyaaroo ke a kuwo la, naata siidulaa sabanjango kañee. Fondinkewo meng ye kañeeroo ke katadamfu ñaañiimaa la, wo mu Egypt dingo le, ì ka a fo meng ye Abdu Rabu. A katadamfuñoo saboo kono, Samuweli Eto le la katadundoo siyaata a katadamfuñoolu bee ti, kibaaroolu ye a yitandi.


Lamin Demba 15.2.2008
Muriitoolu ye ì daa bo Senekaali la karijubewo to

Kibaaroolu mennu bota Senekaali bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, Muriitoolu mennu be jee, wolu ko, itolu te ì danku la Senekaali bankoo la karijuubee kafoo la kotenke. Kibaaroolu ye a yitandi ko, wo kari juubee kafoo le marata Musilimoolu la Senekaali bankoo kang ka a je ko, Musilimoolu bee ka sali ñoo la lung kiling.

Bari Muriitoolu la ñaatonka kutoo, ì ka a fo meng ye Alaaji Muhammadu Lamin Bara Mbake, wo ye yaamaroo dii a la moolu la Muriitoolu tooyaa la wo kafoo kono ko, ì ye bo wo kafoo kono. Bitung a naata tenteng ka kankulaaroo ke karijubee kafu kutoo la, a fango ye meng londi bankoo kang.
Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing karijuubee kuwo ka ke keleyaa kuu baa le ti Senekaali bankoo kang, sako sunkari karoo loo waatoo ning a faa waatoo la.


Fadil Siise 15.2.2008
Carnegie kompanii ye Kambiya suuñaa

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la telee bung baa to ñing karoo tili tang ning naanoo la, wolu ye a yitandi ko, kompaniyo meng tarata Kambiya la bankukono neema fengolu sang kang, ì ye bankoo suuñaa le. Minista meng marata bantala bankoolu la kuwo la, Crispin Grey-Johnson, wo le ning minista doolu ning ñaatonka jamaa ye bengo ke Corinthia hoteloo to, ka ñing kuwo yitandi bankoo moolu la. Minista Grey-Johnson be diyaamu la tumoo meng na, a ye a yitandi ko, Kambiya mansakundaa ning Carnegie kompaniyo ye kayitoo siiñee feng saba le taa la bankoo la neema fengolu to, mennu mu Zircon, Silicon aning Iimenite. Ñing feng saboo mu feng ne ti, ì ka mennu dedaa weeroolu ti aning feng kotengolu. A ko, wo dookuwo kono, ñing kompaniyo ye wolu tooni wuli muwang ne (20.000 tn) funtindi bankoo kang, adung ì ka tooni-wo-tooni joo doolaari kodoo tang luulu le la.

Bitung Kambiya mansakundaa fanaa naata wolu doolu taa, ì ye ì kii banku kotengolu kang, fo wolu si ì kisikisi ka a long fo wo feng saboo dorong ne be ì kono. Wolu la wo kisikisiroo koolaa, ì naata a tara ko, Carnegie kompaniyo ye feng doolu fanaa kulloo too samba le mennu be ko, Titanium, Iron ore, aning Uranium. Wo ye a yitandi ko, Carnegie kompaniyo ye Kambiya suuñaa wolu to le.

Wo kamma la, ì ye a yitandi ko, Carnegie kompaniyo ning ì la ñaatonkoo meng mu Ankaliteeri dingo ti, ì ye kuu le ke meng ye luwaa tiñaa. Minista meng marata luwaa la bankoo kang jang, wo ye a yitandi ko, m`be ñing temboo meng to teng, ì la ñaatonkoo fango be buluto le, adung kisikisiroo be ke kang a kuwo to le.      


Lamin Demba 15.2.2008
Kambiya dingo dunta mantooroo kono Mosambiku

Kibaaroolu mennu funtita Observer kibaari bundaa to duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Kambiya dingo doo, ì ka a fo meng ye Amara Tuure, wo le dunta mantaaroo kono Mosambiku bankoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, boyinkannaalu le ye ñing fondinkewo boyinkang ka a la kodoo foroseetoo taa a bulu, meng si taa fo doolaari kodoo wuli tang naani. Kambiya kodoo to, wo mu dalasi kodoo wuli keme seyi le ti.
Kibaaroolu ye ñing yitandi a la kuwo to ko, ì la a boyinkango tumoo la, ì ye a bung kidoo la a daa le to. Bitung moolu naata a samba lopitaanoo to, Bari m`be ñing temboo meng to teng, poliisoolu ye a bondi lopitaanoo to le ka a dundi bunjawoo kono.   

Kibaaroolu mennu funtita tumarankewolu la kuwo to Mosambiku bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, kuwolu mang sooneyaa wolu bulu. Ì ko surtu mennu bota Moofinduu la tilijii bankoolu kang taaring. Ì ye wolu jamaa le muta, adung ì lafita ka ì seyindi ì la bankoolu kang ne saaying. Kambiya la karoo la, bankoo mang Ambasadoo soto Mosambiku bankoo kang foloo, meng si kuwolu sooneyandi Kambiya dingolu ma jee.


Lamin Demba 15.2.2008
Kiditiyolu ye Zimbabwe oposiisonoo boyinkang

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, kiditiyolu le ye Zimbabwe oposiisong ñaatonkoo la ofisoo boyinkang South Africa bankoo kang. Kibaaroolu mennu bota South Africa poliisoolu bulu, wolu ye a yitandi ko, ñing kiditiyolu la ñing boyinkandiroo to, moo mang barama jee, bari ì ye a la kumpuuta le sika, ka a samba, a la mobayiloo aning kodoo doo, moo mang meng nankamoo long.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, boyinkandiroo la karoo la, South Africa ñongo mang siyaa duniyaa kono. Ì ko kari saba koomanto, boyinkannaalu ye Tansaaniyankoolu la Ambasadoo boyinkang jee le. Adung boyinkannaalu le fanaa ye Lucky Dube faa nung Okutoba karoo kono, serung sango la.


Fadil Siise, 8.2.2008
Peresidang Jamme ye kiitiilaa fula kalindi

Kibaaroolu mennu funtita peresidango la koridaa baa to Banjunu kapitaloo to Araba lungo la, wolu ye a yitandi ko, Peresidang Jamme ye kiitiikuntulaa fula kalindi, mennu mu Dotse ning Tobi ti, ka dookuwo ke Kambiya la kiitii bung baa to Banjunu (Supreme Court). Kiitiikuntulaa meng marata Kambiya la kiitii bung baa la  Abdu Karim Savage, kibaaroolu ye a yitandi ko, ate le ye ñing kewolu futandi peresidango la koridaa to Banjunu, a ning a dookuuñoo doolu.
Peresidang Jamme ye ñing kiitiikuntulaa fuloo yaamari ko, ì si ì la dookuwo ke a ñaama, adung ì kana sila moo la. A ko, ì la kiitiibundaa be ì fangolu le bulu adung ate te a daa bula la kiitii kuu to, kaatu wo te ke la kuwo ti meng tilinta.

Abdu Karim Savage, meng marata kiitiibung baa la bankoo kang, a ye jayiroo ke peresidang Jamme la aning kiitiikuntulaalu. A ko, kuwolu be sooneyaa la ì fee le saaying, adung ì be fondemango le foloo loo la.


Fadil Siise, 8.2.2008
Minista be kumpabooroo la dookuu bundaalu to

Minista meng marata kibaaroolu ning futañoomoo la Kambiya bankoo kang jang, Nene Macdoull-Gaye, a be kumpabooroo la dookuu bundaalu to le taaring, mennu be a la maraloo koto. A la kumpabooroo kono, a ye Gamtel talifong bundaa baa la ofisi baa kumpaboo Banjunu kapitaloo to. A ye bundaa kumpaboo, meng marata leetaroolu la taa ning naa la bankoo kang, mennu be Banjunu, Bakawu aning Seerekundaa, Gamcel mobayili bundaa, aning bundaa koteng jamaa mennu be kapitaloo ning a dandangolu to taaring.

A la kumpabooroo kono, a ye a la kontaanoo yitandi dookuulaalu la kuwo to, sako ofisoolu la seneyaa. A la kumpabooroo kono, a ye yaamaroo dii dookuwo keeñaa la, sako mennu marata moolu la leetaroolu la taa ning naa la. A ko, ì si ì la katoo bee ke, ka a je ko, moolu ye ì la leetaroolu soto a ñaama, tana kana ì soto adung ì kana tu laaring jee dorong. A ye ì yaamari fanaa ka moolu kalamutandi leetaroolu la taa ning naa keñaa la, a ko, wo be dookuwo sooneyandi la le.


Fadil Siise, 8.2.2008
Karafi la dookuulaa 200 be jerewoo la

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, dookuu bundaa ì ka meng kumandi Al-Karafi la, ì la bundaa meng be Banjunu kuluntiilaa jiidulaa to, wolu le la dookuulaa 200 ye jerewoo dati. Ì ye ì la woosiidaa meng yitandi kibaaritaalu la, wo be dending ì la joolu la beteyaabaliyaa le la. Kaatu ì ko, Karafi dookuu bundaa buka ì joo a ñaama, adung hani asidango keta dookuulaa la jee dookuwo tumoo la, ì buka feng dii wo maarii la.
Yankuba Kamara meng mu dookuulaalu la ñaatonkoo ti kuluntiilaa jiidulaa to jee, a ye ñing yitandi ko, Karafi dookuu bundaa ka dookuulaalu doolu joo tili tang ning kononto le la, doolu tili muwang. A ko fang, lebereesoo doolu, ì ka wolu joo tiloo kono dalasi 55 le la, bari ñing Januwaari kari tambilaa, ì mang ì la joo soto a ñaama.

A be diyaamu kang dookuulaalu tooyaa la tumoo meng na, a ko, ì la joolu fanaa ñanta kafu la le kemoo kono siidulaa muwang na, ning wo mang ke, itolu te muru la ì la dookuudulaalu to, bari ì be tenteng na jerewoo la le. Kamara ye ñing yitandi ko, Karafi ye dookuulaa tang ning luuluu fanaa bayi le, a mang ke daliila koyiring ti. A ye moo saba toolu fo, mennu mu Pa Aliwu Jeng ti, Iburayima Sonko aning Alaaji Kasama ko, wolu ye asidango soto le, ì mang feng dii wolu la. A ko, a jawumaa bee, ì naata Alaaji Kasama, meng janita, bayi a la dookuwo la. A ko, Karafi ka ñing kuwolu mennu ke ì la dookuulaalu la teng, wolu ning luwaa mang taa ñoo la.


Fadil Siise, 8.2.2008
Suuñaarilaalu peresidango la koridaa baa kono

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la kapitaloo to Banjunu ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, ì ye kee saba le muta motosuuñaa la peresidango la koridaa baa to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing suuñaarilaalu kono, peresidango fango la kantarilaa doo be jee le, meng too mu Bakari Kamara ti. Ì ko, ate be soojaroolu le kono, mennu ka peresidango kanta, aning Manlafi Saañang ning Momodu Lamin Sonko. Ñing kee saboo ye motoo ñing suuñaa peresidango la koridaa le to ka a waafi. Ì la suuñaaroo koolaa, ì ye ì muta le ka ì samba Mile 2 bunjawoo to. Ñing Teneng tambilaa, ì naata ì samba Banjunu kiitiibungo to, daameng kiitiyo naata ì tuumi fannaa saba la, luwaa tiñaa kono, bari kiitiikuntulaa naata kiitiyo sawundi fo lung doo.


Etoax.jpgLamin Demba, 2.2.2008
Samuweli Etoo ye taarikoo funtindi

Moofinduu la katadamfulaa baa Samuweli Etoo, a ye taarikoo funtindi katadamfoo kono, meng nene mang ke Moofinduu la katadamfu taarikoo kono foloo. Kibaaroolu mennu funtita ñing fondinkewo la kuwo to Moofinduu la ñooseeyaa katadamfoo to meng be kering Ghana bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, ate le la katadundoo siyaata katadamfulaalu bee ti, Moofinduu la taarikoo kono. Ì ko, a la wo naata le tumoo meng na Kameruun bankoo ning Sudan bankoo benta ñing lookungo kono katadamfoo la fannaa sabanjango to, Ghana bankoo kang. Bitung Etoo naata katoo dundi, wo naata ke a la katadaañaa tang ning luulunjango ti Moofinduu la taarikoo kono.

Ì ye a yitandi ko, katadamfulaa meng na katadundoo siyaata Moofinduu la taarikoo kono nung, wo mu Laurent Pokou le ti, meng mu Côte d’Ivoire dingo doo ti, adung wo sotota 1970 sango le la.

Samuweli Etoo la karoo la, kibaaroolu ye a yitandi ko, a ye kañeeroo ke siiñaa jamaa ka ke Moofinduu la katadamfulaa baa ti, adung Tubaabuduu bankoolu la katadamfoo fanaa kono, a ye feng jamaa le kañee. Samuweli Etoo be katadamfu kafu baa doo le kono, ì ka a fo meng ye FC Barcelona.


Lamin Demba, 2.2.2008
Murutanii la moo wudaayiringolu be seyi la

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Murutanii dingolu mennu wudaayita keloo kamma ka naa sii Senekaali bankoo kang, ì be seyi la le. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Murutanii dingolu mennu borita dammang keloo la ka naa sii Senekaali bankoo kang, siloo yeleta wolu le ye ka seyi ì yaalu to taaring. Wo dammang keloo keta nung jee sanji muwang koomang ne to, bitung moo jamaa naata wudaayi ka ì yaalu bula, sako musoolu ning dindingolu. Ì ye a yitandi ko, moolu mennu wudaayita ka Murutani bankoo bula wo keloo tumoo la ka naa sii Senekaali bankoo kang taaring, wolu si taa fo moo wuli muwang ning naani. Ì ko, ñing moo wudaayiringolu la seyoo ì yaalu to taaring, wo sunta ì la peresidang kutoo la kata kuwolu le la, ka a je ko, a la banku dingolu ye bo tumarankeeyaa kono wandi bankoo kang.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, moolu mennu siyaata moo keme ti, wolu le ye naanewo salang ka seyi ì yaalu to Murutanii bankoo kang. Moo jamaa ye ì la niiseewoo yitandi peresidang kutoo la ñing simfaa kendoo to le, a ye meng ke.


Lamin Demba, 2.2.2008
Waatoo diita moolu la ka ì yaalu bula

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono Kambiya la karoo la, wolu ye a yitandi le ko, bankoo la poori bundaa ye waatoo le dii moolu la ko, ì ye ì yaalu bula Banjunu kapitaloo karoo doo la. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Banjunu la wo karoo, ì ka a fo daameng ye ko Half die, Poori bundaa ko, ì be wo dulaalu kafu la ì la kenoo le kang, meng be sunna ì la dookuwo la yiriwaa la Banjunu. Ì ye ñing fo ko, ì la kenoo la dooyaa kamma la, dookuwo mang sooneyaa.

Bari siilaalu mennu be Half die, wolu jamaa mang lafi ka wo kuwo taa, kaatu Poori bundaa ye dulaa kotengolu mennu dii ì la, wolu mang ì ñaa faa. Wo kamma la, Poori bundaa naata waatoo dii ì la ko, ì ye funti janning ñing karoo tili muwang ning konontoo la. Ì ko, ning ì mang wo ke, Poori bundaa be ì foroseetoo funtindi la jee le. Kibaaroolu tententa ka a yitandi ko, koridaa tang saba ning wooro le ñanta sawung na ka ì yaalu bula.


Lamin Demba, 2.2.2008
Mooroo tuumita musu boyinkango la

Kibaaroolu mennu funtita Basee tundoo kang ñing lookungo kono Kambiya bankoo kang jang, wolu ye a yitandi ko, poliisoolu ye mooroo doo le tuumi musu boyinkango la. Ì ye a yitandi ko, ñing mooroo siyo be sanji tang naani le, adung a ye musukeebaa meng laañooyaa, wo siyo be sanji tang woorowula le. Poliisoolu ye a yitandi ko, mooroo ñing be jiyaaring wo sanji tang woorowula musu keebaa la koridaa le kono Basee tundoo kang jee. Ì ko, musukeebaa ñing ye i laa le suutoo, a ñinata ka a la bundaa sorong, bitung mooroo naata dung a kang a la bungo kono ka a laañooyaa. Kibaaroolu ye a yitandi ko, a la a laañooyaaring koolaa, musu keebaa ñing naata baramoolu soto fo a taata lopitaanoo to.

Poliisoolu ye a yitandi ko, a mooroo ñing be buluto le.


Suharto.jpgFadil Siise, 29.1.2008
Indonesiya bankoo la ñaatonka kotoo faata

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, Indonesiya bankoo la ñaatonka kotoo Suharto, meng ye maraloo ke jee fo sanji tang saba ning fula, wo le minjiyo dooyaata Patamina lopitaani baa to Jakaata kapitaloo to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing peresidang kotoo siyo be sanji tang seyi ning wooroo le. Ì ye a yitandi ko, a la maraloo kono, ñaatotaa sotota fankoo la karoo la le, bari moo wuli jamaa fanaa foota ì niyolu la le Papuwa ning Timoor jooyoolu to, 1975 sango la.  

Suharto fango ye peresidangyaa siirango bula 1998 sango le la, tumoo meng na balang baa wulita a kamma nakaroo ning hadamadingyaa tiñaa kamma la. A la palaasoo bularing koolaa, a ñanta taa la kiitiyo to le, bari a la jaatakendeyaabaliyaa kamma la ì mang naa a kiitindi noo, kaatu a ka tu lopitaanoo le to laaring.

A la maraloo kono, Indonesiya bankudingolu ye a toolaa “Ñaatotaa faamaa” le la, kaatu ì ko, a la maraloo kono, ñaatotaa keta baake le. BBC kibaaribundaa ye ñing yitandi ko, hani wo, a koleyaata moo jamaa bulu le ka ñina faari jawoo la, a ye meng ke. Ì ye a yitandi ko, 1965 sango la kudeetaa meng tiñaata jee, wo kari dantango wucoo kono, Suharto ye moo miliyong talaa ñong ne faa Indonesiya bankoo kang jee. A la saayaa koolaa, a dimmusu keebaa Hariyanti Rukumana diyaamuta kibaarilaalu ye ko, a be daaniroo ke la fo moolu si yamfa a faamaa ye.


Fadil Siise, 29.1.2008
Mamango domandingo keta Bakawu

Kibaaaroolu mennu funtita Point kibaaribundaa to Kambiya bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, mansakundaaringolu la kariteefayoo koolaa, mamango domandingo keta Bakawu saatewo kono. Kibaaroolu ye a yitandi ko, UDP la patiyo ye moo meng londi, Usuman Jaata, jamaa ka meng kumandi Ramboo Jaata la, karitee kontiring koolaa, ate le kañeeta. A la kañeering koolaa, UDP patiyo moolu naata a la koridaa to, ì ning dongo ning maakang baa. Wo to le moo doolu naata ka beroolu taa ka koridaa bung dibitewo Kalifa Jamme be daameng. Wo mamango naata a tinna, moo wooro baramata jee. Wolu le mu ñinnu ti; Mabintu Manjang, Ayisatu Jawara, Fudiya Kamara, Suleeman Jaata, Faatu Diba aning Nansi Caam. Wo saamoo Arijuma lungo la, poliisoolu naata Jeyi Bojang ning Yaama Faati muta, mennu be UDP patiyo kono.

Janning kariteefayoo ka sii nung, Bakawu alikaaloo ye yaamaroo dii kayiroo la kuwo to le nung ko, a be moolu daani la, ì ye taa ì la karitewolu fayi kayira kono aning baadingyaa. Alikaaloo la wo diyaamoo bee koolaa, moolu mang naa baara wo la.


Fadil Siise, 22.1.2008
Moofinduu la katadamfu baa datita Ghana

Moofinduu la katadamfu baa meng ka ke, a datita Ghana bankoo kang ne ñing lookungo kono. Kibaaroolu mennu bota Ghana bankoo kang katadamfoo la karoo la, wolu ye a yitandi ko, a ñoo saboo be duuring baake le, kaatu katadamfu kafoolu moolu ka jutu mennu la, wolu jamaa la kata damfoo ye ñaatotaa le soto baake le. Wo kamma la, katadamfu kafu mang dooyaa 2008 sango la ñoo saboo to.

Banku fuloo mennu ye kata damfoo fango daa yele Ghana bankoo kang ñinang sango la, wolu mu Ghana fango le ti, mennu ye kata damfu ñoosaboo fango jiyaa, ì ning Jinee Konakiri. Ghana bankoo naata Jinee kañee katadaañaa fula la, Jinee ye kiling soto. Moroko bankoo la katadamfu kafoo ye Namibiya kañee katadaañaa luulu le la, Namibiya ye kiling soto. Ivory Coast bankoo la katadamfu kafoo ye Najiriya kañee katadaañaa kiling na, Najiriya mang feng soto. Santiyong baa fuloo la bengo to, Egypt bankoo ye Kemeroon kañee kata daañaa naani la, Kemeroon ye fula soto.

Ñing ne mu katadamfu kafoo doolu la kumbeng foloo ti. Wo to, moo mang kañeerilaa long foloo, warang meng be jamfa la a ñoo saboo kono.


tractor2.jpgFadil Siise, 22.1.2008
KMC ye taraakiti muwang ning luulu soto

Bundaa, ì ka a fo meng ye KMC, Kanifing tundoo kang jang Kambiya bankoo kang, wolu le ye taraakiti muwang ning luulu soto ñaamafayirango ti, lookung tambilaa kono. KMC le marata Seerekundaa ning a dandangolu la seneyandiroo la kuwo to. Wo kamma la, ì ye kodoo dung taraakitoolu ning joorang jamaa kunna ka a je ko, seneyaa ye soto wo dulaalu to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì ye kodoo meng dung ñing joorangolu kunna, a si taa kaañang dalasi kodoo wuli kononto ning talaa fee.

Minista meng marata mansakundaaringolu ning diinoo kuwolu la, Ismayila Sambu, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, a mu ñantoo le ti tundoolu maralilaalu kang ka a je ko, dulaalu ye seneyaa bankoo bee kang. A ko, a la bundaa le marata tundoolu la taaring bankoo kang, wo kamma la, itolu loodulaa mu ñing kuu fasongolu le ti. A ye jayiroo ke KMC la, ì la simfaa kendoo kang ì ye meng taa. A ko, moolu siyaata itolu le fanaa la tundoo kang baake, seneyaa mu fondomango le ti, ì ñanta meng ke la.

Palaasitiyo meng be maraling KMC la saaying Jibu Jeng, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, moolu ka naamoolu mennu joo marisewolu ning siloolu kang taaring, ì ye wo kodoolu le dung ñing joorangolu kunna ka a murundi moolu kang.
Diyaamulaa koteng jamaa diyaamuta ka ì la seewoo ning jayiroo yitandi KMC la baaroo la.  
Fadil Siise 21.1.2008
Kambiya ye bankukono neema fengolu soto

Kambiya bankoo la peresidango Yaayaa Jamme, a ye kankulaaroo ke bankoo moolu la ko, bankoo ye neema feng baalu le soto. Peresidango ye ñing fo a la Musilimoolu la sang kuta kontondiroo tumoo le la. A la diyaamoo kono, a ye jayiroo ke bankoo moolu la, ì la loo la a fee, biring a be a la jaaraloo juura la ñinang sango la. Wo koolaa le a naata a fo ñing neema fengolu la kuwo fo bankoo moolu ye. A la kumakango to a ko, “N seewoota bii baake le ka ñing neema fengolu la kuwo fo ali ye, mennu be ko Titanium, Sarconium aning Silicon. Bari a waramaa fango mu Uranium le ti, n`na bankoo ye ñinnu bee soto le,” Peresidang Jamme ye a yitandi.

Ñinnu mu feng nafaamaa baalu le ti, duniyaa bankoolu ka ì bunafang mennu la. Joorang jamaa be duniyaa kono, wolu ka dedaa ka bo ning ñing fengolu le la, ngà mennu soto bankoo kang. Peresidango ye ñing yitandi ko, ñing fengolu nafaa warata baake le, bari ì maasiiboo fanaa mu feng ne ti, meng warata baake, adung a duwaata ko, Allamaa, Alla ye n`tanka ì maasiiboo ma.

A ko, ì nafaa be wara la le, ning ntolu Kambiya dingolu ye n`daajikoo faling, ngà paree ka dookuwo ke n`na bankoo la nafaa kang. A ko, ning wo keta, Kambiya be ke la banku sembemaa baa le ti. A ko, a te ke la banku sembemaa ti soojariyaa la karoo la, bari hadamadingyaa, kanoo, horomoo, diinoolu la karoo la aning kayiroo, kaatu Alla fango lafita wo le la. A ko, banku te kering ñing duniyaa kono, moo si kodoo soto noo daameng dookuubaliyaa kono.


Moodu Kante 21.1.2008
Looyaa Daabo ye sangakontongo kii Peresidang Jamme ye

Oposisong kafu baa meng be Kambiya banko kang jang, UDP, ì la patiyo la ñaatonkoo Looyaa Usenu Daabo, a ye sangakontondiri leetaroo kii Peresidang Jamme ye. A la kontondiroo be dending APRC patiyo la moo tang na saayaa le la asidago to, meng keta Kembuje saatewo daa la. Leetaroo kono Daabo ye a yitandi ko, itolu UDP patiyo moolu, ì niyolu toorata baake le tumoo meng na, ì ye wo moo jamaa la saayaa moyi. A ko, a be duwaa la furewolu ye fo Alla Tallaa Mansoo si ì so Arijana la. A duwaata APRC patiyo moolu fanaa ye, aning mennu la dimbaayaalu tuta wo asidago to, fo Alla si ì sabarindi.

Asidago ñing keta le tumoo meng na, wo moolu be bo kang APRC patiyo la bembaa to Seerekundanding saatewo to. Bitung moto baa doo naata siloo bula, a dunta moolu kono. A la bireekoo fanaa mang beteyaa, moo jamaa naata faa wo dulaa to jee.


Moodu Kante 21.1.2008
Peresidang Jamme ye jaloo maakoyi

Kambiya bankoo la peresidango Dr. Alhaaji Yaayaa Jamme, a ye maakoyiroo dii kodoo to, meng kaañanta dalasi kodoo wuli keme fula, wuli tang naani aning saba, keme fula aning tang luulu fee (D243,250). A ye ñing maakoyiroo dii jaloo doo le la, ì ka a fo meng ye Mbaye Gaye. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing mang ke siiñaa foloo ti, Peresidang Jamme ka jaloolu deemaa kodoo to. Kambiya ñaatonkoo ka bankoo la jaloolu maakoyi le waati-wo-waati. Peresidang Jamme ka ì londi ñing na le ko, ì la loodulaa kumaayaata baake aadoo la kuwo to le. Tumoo meng na Mbaye Gaye be kodoo ñing taa kang, a ye Suruwaa mansaloo doo fo ko, “Samoo ko, ate te duwaa la waroo la, kaatu a warata le fokabang, bari a ka duwaa  siimaayaa le la.” Wo le kotoo mu ñing ti ko, ate te duwaa la peresidango ye harijee, firingo ning fankamaayaa la, bari a be duwaa la a ye siimaayaa le la.


Moodu Kante 21.1.2008
APRC patiyo ye ì la moo fula bayi

Moo fula mennu mu Bakari B. Daabo ti, meng loota APRC patiyo tooyaa la Bakawu, aning Yama Njayi ka bo Banjunu kapitaloo to, APRC patiyo ye wolu le bayi lookung tambilaa kono. Patiyo la kuntiyo meng mu Peresidang Jamme ti, kibaaroolu ye a yitandi ko, ate le ye ì bayi ì la palasoolu to, kaatu patiyo luwaa le ye wo semboo dii a la. Ñing moo fuloo lafita le nung ka loo APRC patiyo tooyaa la mansakundaaringolu la kariteefayoo to, meng be ke la Januwari karoo tili muwang ning naani; ñing lookungo kono. Bari moo mang daliiloo long foloo, meng ye a tinna APRC patiyo ye ì bayi, kaatu ì mang a daliiloo fo jamaa moolu ye foloo.


Fadil Siise, 18.1.2008
President.jpgPeresidang Jamme ye boosoolu dii karambungolu la

Kunung Araamisa lungo la, Kambiya bankoo la peresidango Yaayaa Jamme, a ye boosi woorowula dii karambung baa woorowula la Banjunu kapitaloo to.

Wo lungo keta juurali lung baa le ti Banjunu saatewo kono, daameng moo wuli jamaa benta ka juuraloo ke peresidango la jaaraloolu la, a ye meng dati sanji kiling koomanto. A bengo to, bankoo la minista jamaa  le benta jee, aning moo kummaa kotengolu. Kambiya dingolu aning bundaa kotengolu jamaa ye ì la niiseewoo yitandi a kuwo to le. Moo jamaa fanaa ye a jayi ko, a mang ke kung kiling moo ti, bari a mu moo la ti meng pareeta ka moolu maakoyi sako banku dingolu. Wolu kono, Kambiya la jali ngaaraalaalu jamaa fanaa ye kaseetoolu dii a la le, ì kumata a la mennu bala.

Peresidang Jamme be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing yitandi ko, a keta a ye niiseewoo baa le ti ka ñing lungo juura. A ye moolu jayi ì la kafoo la a fee, a la ñing katakuwolu kono. A la wo diyaamoo koolaa, a naata boosoolu dii karambung baa woorowula la. Wolu le mu:

Muslim High School, Gambia High School, Mindaw High School, JC Faye High School, Nusrat High School, Saint Augustine’s High School, aning Kambiya la karambung baa doo, GTTI. Wo koolaa, a ye ì laahidi ko, boosi-wo-boosi, a be esansoo liitari wuli kiling dii la ì la. A naata a koyindi ì ma ko, wo liitari wuli kilingolu koolaa, fang be fang bulu le mu. Wo le mu ñing ti ko, ì fangolu le be mara la ì la boosoolu la kuwolu la.  


Fadil Siise, 18.1.2008
Moto asidango ye moo tang faa

Maasiiba baa keta Dimaasi tambilaa ñing karoo tili tang ning saboo la Kembuje saatewo to, moo tang niyo tuta daameng. Kibaaroolu mennu funtita Kambiya telee bung baa to Teneng lungo la, wolu ye a yitandi ko, kampaañilaalu mennu mu APRC patiyo la moolu ti, wolu le ka bo bengo la Seerekundanding saatewo to. Ì seyitoo ka bo wo bengo to, moto baa naata dung kafoo kono, a ye moo jamaa taki, wo dulaa fango to, moo seyi naata faa. Moo fula doolu naata faa Banjunu lopitaani baa to, adung moo doolu fanaa be laaring lopitaanoo to le, mennu barama jawuta a asitango to.

Moto baa la ñing maasiiboo koolaa, moo keme jamaa naata beng Birikaama lopitaanoo to, ka furewolu ning moo baramaringolu juubee suuteeroo kamma la. Bitung jee le to moolu naata ñing moo tango suutee mennu faata. Wolu le mu; Aliwu Siise, Mayimuna Siise, Ayisatu Baaji, Malang Kamara, Lamin Saane, Lamin Manka, Adama Kamara, Bintu Soo, Faatumata Kamara aning Titi Daabo. Moo tang kotengolu mennu be Banjunu lopitaani baa to, ì ye a yitandi ko, ì ye moo saba le bula wolu kono.
        
Peresidango noomalankoo Aja Ayisatu Njayi Seedi hawujitoo taata futa taalaalu baadingolu la ka mansakundaa la sunoo yitandi a kuwo to. Poliisoolu la kisikisiroo koolaa, ì ye a yitandi ko, motoborindilaa ñing n na bireekoo le ye a jamfaa, meng naata maasiiba baake moolu ye.  


Fadil Siise, 12.1.2008
Peresidang Jamme la sang kuta kontondiroo

A mu aada kuu le ti Kambiya jang, sang-wo-sang bankoo la peresidango ka sang kutoo kontondiroo ke moolu la. A la sang kutoo kontondiroo kono a diyaamuta kata kuwolu la, a la mansakundaa ye mennu ke ka bo 1994 sango la ka naa 2007 sango la. A la mansakundaa la wo kata kuwolu doolu be dending sila jamaa le dedaa la bankoo kang, ka lopitaanoolu loo, karambungolu aning ka kurango sotondi bankoo la fannaa doolu to, aning ñaatotaa kuu koteng jamaa.

A la diyaamoo sang kutoo la kuwo to, a ye ñing yitandi ko, kata kuu jamaa le be siloo kang mennu ka naa. A ko, ka bo Januwari 2008 sango la, m`be meng kono, moolu la karifaa joolu be lafaa la kemoo kono siidulaa muwang ne la bankoo bee kang. A ko, 2008 sango be ke la sango le ti, meng mansakundaa be ofisoolu loo la Banjunu kapitaloo ning a dandango la ka dookuwo sooneyandi.
        
A la sang kutoo diyaamoo kono, a ye ñing bambandi ko, londoo la kuwo be ke la a la mansakundaa natoo le ti. A diyaamuta karambung baa fanaa la loo la bankoo kang ne, meng be ke la londilukaringolu karang dulaa ti, Tubaaboolu ka a fo meng ye Science and mathematics. Adung a ko, bundaa be yele la karang bundaalu ye le, meng si a tinna moo jamaa si siloo soto karang kendoo la karoo la, sako hadamadingyaa la karoo la.
Peresidang Jamme ko, fankoo, ñaatotaa aning londoo la karoo la, a mang lafi Kambiya ye ke ñaatonkoo ti Moofinduu dorong kono, bari duniyaa bee. A ye tenturoo dii kantari bundaa fanaa la le, ì la dookuu kendoo kang, ì be meng na bankoo kang jang, aning bankoo ye banta la, ì la kayira sabatindi dookuwo kono.

A ye bankoo la fondinkewolu jayi ì la daajika kendoo la, adung a ye yaamaroo dii diina ñaatonkoolu ning alifaalu la, kuluuroo la karoo la, surutu karambunto dindingolu.

Peresidang Jamme ye bankoo moolu ning moo kotengolu kontong sang kuta diimaa la, adung a ye moolu tentu ì la loo la a fee a dinkewo la kulliyo to, Muhammed Jamme.   


Fadil Siise, 12.1.2008
Dokitaroolu be mankiring Moofinduu

Duniyaa kafu baa meng be maraling hadamadingyaa la kendeyaa la, wolu le ye ì la kisikisiroo kumfaa jaatakendeyaa la kuwo to Moofinduu bankoolu kang. Ì ye ñing yitandi ko, dokitari mankoo le be Moofinduu jang. Ì la kisikisiroo kono, ì ye a yitandi ko, banku jamaa mennu be ko, Mosambik aning Ankola, wolu la dokitaroolu mennu be ì la bankoo ye banta la, wolu le siyaata mennu be ì la bankoo kang.

Ì la ofisi baa meng be Amerika la kapitali baa to Wosinton, wolu ye ñing yitandi ko, ì la kisikisiroo kono, Moofinduu la dokitari jamaa be bankoolu mennu to taaring dookuwo la, wolu le mu Ankaliteeri ning Amerika bankoo, ì ning France, Canada, Australia, Portugal, Spain, Belgium aning South Afrika.

Ì ko, ì la kisikisiroo kono ì naata a long ko, Moofinduu la dokitari jamaa ka wudaayi ka taa wandi bankoolu to dookuwo la, ì jamaa be dending keloolu le la. Doolu be dending ì la bankoolu la fankoo le la aning politikoo la keñaa fanaa ka a tinna le, doolu ye wudaayi ka bori ka taa sii wandi bankoolu kang. Keloo ye bankoo doolu mennu fondi ì la dokitaroolu la, wolu le mu Ankola, Konko Kinsasa, Jinee Bisawu, Layiberiya, Mosambik, Ruwanda aning Seraliyong. Bankoolu mennu be ko Simbabuwe, wolu la fankoo la boyoo le ye ì fondi ì la dokitaroolu la. Ì ye ñing kibaari ko, feeroolu be kering ne ka loodulaa ke a kuwo la.    


Fadil Siise, 12.1.2008
Bomufeteng naa ye moo muwang ning fula faa Pakistan

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la Pakistan la kuwo to, wolu ye a yitandi ko, kewo doo ye bomoo fetendi, a ye moo muwang ning fula faa, adung a ye moo tang waaro ñong barama jawuke. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing maasiiboo keta Lahore kapitaloo le la kiitiibungo to. Poliisoolu mennu ñaa seedeyaata a la, ì ko, a fondinkewo ning masimmaa le naata kiitiibungo to. Biring a ye a la masimmaa londi dorong, a naata poliisoolu kang, mennu be looring ka jerewulaalu la feeroo tiñaa. Kabiring poliisoolu sobita a ma, a naata bomoo fetendi a fango ti, poliisi jamaa ning moo kotengolu niyo tuta daameng.
Kilaakoo meng be kiitiidulaa to jee dookuwo la, a be diyaamu la tumoo meng na kibaaritaalaalu ye, a ko, biring ate funtita banta, a ye moolu suboolu je jang-janding karoo bee la, yeloo be bonding dulaa bee to. A ko, hani palanteeroolu bala, moo suboolu ning yeloo be sariling ì bala taaring.
        
Kibaaroolu ye a yitandi ko, 2007 sango dammaa kono, bomufetengolu ye moo wuli saba ñong ne faa Pakistan bankoo kang. Adung hani ñing labango meng keta teng, a tii mang long foloo.


Fadil Siise, 12.1.2008
Kampaañoo be duuring Amerika

Kibaaroolu mennu funtita duniyaa la karoo la, wolu ye a yitandi ko, kampaañoo be duuring Amerika bankoolu kang ne. Amerika la taarikoo to, patii baa fula le ka ñoo saba palaasoo la, ì ka a fo mennu ye Democratic aning Republican. Ñing politiki kafu baa fuloo, meng-wo-meng kono, moolu  be looring ne ka ñoo saba meng be loo la Amerika bankoolu la peresidangyaa kariteefayoo to, Nofemba karoo kono ñinang sango la.
        
Kibaaroolu ye a yitandi ko, Democratic patiyo kono, Barack Obama ning Hillary Clinton meng mu peresidang kotoo Bill Cliton na musoo ti, ne mu barumaa baalu ti. Amerika bankoo la taarikoo kono, musoo nene mang ke peresidango adung moofingo fanaa nene mang ke peresidango ti jee. Ì la kampaañoo kono, ì ye bankoolu ning tundoolu mennu taama, moo si a fo noo ko, ì kaañanta karitee kesoolu la le. M`be saaying meng to teng, saatee baa dantang ne tuta itolu ye kampaañoo to, adung a ñanta bang na le ñing karoo faa dulaa. Republic patiyo la karoo la, moo jamaa le loota adung ì fanaa la ñoo saboo be duuring baake le. Itolu futata palaasoo to le saying, ì ka siirango bula ñoo teema daameng ka diyaamu ì la natoolu ning ì la peresidangyaa la.
Koroosirilaalu jamaa ye ñing yitandi ko, Iraki keloo la kuwo kamma la, Republic patiyo be foo la moo jamaa la. Kaatu banku ding jamaa ye ñing ne fo ko, ì la soojaroolu jamaa le foota ì niyolu la Iraki bankoo kang.      


Fadil Siise, 12.1.2008
Kampaañoo datita, kiitiyo be kering

Mansakundaaringolu la kariteefayoo meng be naa ke la Kambiya jang ñing karoo tili muwang ning naanoo la, a kampaañoo datita le. APRC patiyo meng be maraloo la bankoo kang, ì ye moo tang luulu ning fula le londi. UDP patiyo ye moo muwang ning kononto le londi, NRP patiyo ye moo tang ning kiling ne londi, adung NADD patiyo ye moo naani londi. GPDP patiyo la ñaatonkoo Henry Gomez, a ye a yitandi kibaaritaalu la le kari tambilaa kono ko, ate la patiyo te loo la ñing mansakundaaringolu la kariteefayoo to.
        
Bari oposiisonoolu la karoo la, kuwolu mang taa a ñaama foloo, kaatu 2007 sango la, dibitee bungo ye semboo dii Peresidang Jamme la le ko, a si moo-wo-moo bondi noo a la palaasoo to le. UDP, NRP, politiki patiyolu ning palaasinding tiyo dibitee bungo kono, Momodu Lamin Saane mang song wo kuwo la, kaatu ì ko, semboo be wara la peresidango kang ne. Doolu ko fang, wo to kariteefayoo nafaa mu mung ne ti moolu ye. Wo naata a tinna UDP ning NRP patiyo, ì ning Momodu Lamin Saane ye a kuwo samba bankoo la kiitiibung baa to. Kiitiyo tumoo la, itolu naata a fo ko, karitee fayi bundaa, IEC, ñanta kariteefayoo baayi la le foloo, kaatu kiitiyo mang bang. M`be temboo meng to teng, kampaañoo be duuring bankoo la tundoolu kang ne taaring.


Fadi Siise, 8.1.2008
Kariteefayoo koolaa keta maasiiboo ti Keniya

Duniyaa la deemaari bundaa baa, Red Cross, meng be Keniya bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, kariteefayoo koolaa naata ke maasiibe baa le ti jee. Kibaaroolu mennu funtita a kuwo to, wolu ye a yitandi ko, fitinoo ñing wulita le tumoo meng na, Keniya la kariteefayi bundaa ye kankulaaroo ke ko, peresidang kotoo Kibaaki le kañeeta. Oposiisonoolu naata balang wo la ko, nakaroo le keta a kuwo to.

BBC la kibaaribundaa ye ñing yitandi ko, kabiring karitee kontoo be kering fo a tuta dulaa dantang na, soojaroolu le naata ka kariteefayi bundaa la ñaatonkoo bondi a la dookuudulaa to. Ì naata a samba bankoo la telee bungo to ka a kankulaa ko, peresidang Kibaaki le kañeeta. Kibaaroolu ye a yitandi ko, oposiisonoolu le ye siirang jamaa kañee dibitee bungo kono Keniya jee, wo to saaying Kibaaki be a kañee noo la ñaadii le. Duniyaa la kafu jamaa ye dooyaaroo ke a kuwo la le ko, tooñaa te a kono. A kariteefayoo keta nenemaajoo le ti duniyaa kono, kaatu biring kariteefayi bundaa ye a kankulaa ko, Kibaaki le kañeeta, wo suuta kilingo le fango la, ì ye a kalindi ka a ke peresidango ti. Wo koolaa, fitina baa naata wuli Keniya bankoo kang, meng ye a tinna moo keme luulu ñong foota ì niyolu la. Adung kibaaroolu ye a yitandi ko, a fitinoo be wajabi kang ne dorong, loodulaa mang soto noo a la foloo. Moo meng si taa fo moo wuli keme seyi maafango la, wolu le wudaayita ì la saatewolu to Keniya bankoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi fanaa ko, a ye a tinna le, siikeloo fanaa wulita jee ñing temboo la, meng ye a tinna ì ye moo jamaa la siimang kunkoolu ning koridaalu jani. Adung bii, wolu jamaa be ñaaniring domoroo la, ì mang a soto noo.


Fadi Siise, 8.1.2008
Peresidang Jamme dinkewo la kulliyo

Disemba karoo tili tang saba ning kilingo keta seewoo lung baa le ti Kambiya bankoo kang jang. Bankoo la peresidango Yaayaa Jamme ye a dinkewo Muhammed Jamme kullii wo lungo le la. A kulliyo keta kullii diimaa baa le ti peresidango la koridaa baa to Banjunu. Bankoo la aadoo ning baadingyaa la karoo la, moo jamaa ye soorifengolu dii peresidango la. Wolu kono, doolu ye ninsoolu dii, saajiyolu, ming fengolu a ning feng koteng jamaa.

Wo lungo soomandaa la, musilimi ñaatonka jamaa benta peresidango la koridaa to Banjunu ka Alikuraanoo karang deenaanoo ye. Wo koolaa Peresidang Jamme fango ning a dinkewo funtita nang jamaa moolu kang, a be monjomonjoring faani koyoo kono. Bitung Peresidang Jamme la jaloo meng ka tu ngaara la a ma, wo naata deenaanoo too kankulaa jamaa moolu kono. Sanawuyaa la diyaa kamma la, Seereeroolu ning Fuloolu fanaa naata kuma peresidango ma ko, a ye feng dii ì la, adung a ye wo ke ì ye le. Bitung kulliyo naata labang diimaa domoo ning tulungo la.


Fadil Siise, 1.1.2008
Peresidang Wada la kiilaa faata Kaasamaasi

Kibaaroolu mennu futata n`na kibaari bundaa to Senekaali bankoo la karoo la, wolu ye a yitandi ko, ì ye Peresidang Wada la kiilaa Samsiding Dino Nema Hayidara bung ne ka a faa a la koridaa to Kasamaasi tundoo kang Diisemba karoo tili muwang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Ate mu moo le ti, Peresidang Wada fango ye meng toolaa kayirasabatindilaa la, serung sango kono.

Kaasamaasi tundoo mu tundoo le ti, fansotoo keloo tarata daameng Senekaali mansakundaa ning MFDC rebeloolu teema fo sanji muwang ning luulu saaying. Wo rebeloolu la ñaatonkoo meng mu Faada Jamakung Sengor ti, a naata faa serung sango kono 2007. Bari hani wo, keloo ñing mang bang fereng Kaasamaasi foloo, kaatu serung sango fango la, kiditiyolu ye Kaasamaasi tundoo la ñaatonkoo Omar Lamin Baaji faa a la koridaa to le, meng keta terema kuwo ti moo jamaa ye. Ì la wo faa koolaa, Peresidang Wada naata Amerika dolaaroo wuli keme dung a kuwo kisikisiroo kunna, bari moo mang faarilaalu la muta moyi foloo. Ñing faaroolu mennu bee ka ke, MFDC rebeloolu le buloo ka tara ì koto.

Kaasamaasi la fansotoo keloo meng datita biring 1982 sango la, kibaaroolu ye a yitandi ko, moo keme jamaa le niyo tuta jee, adung a ye moo jamaa le fanaa wudaayindi ì la saatewolu to taaring.