Kibaaroolu ka bo Julayi karoo ka taa Sekitemba karoo 2007          

Kibaaroolu ka bo Epirel karoo ka taa Juuni karoo to, 2007, ì fele
Kibaaroolu ka bo Januwari karoo  ka taa  Maaci karoo to,  2007, ì fele
Ka muru kibaari kutoolu to, jang maa
jammeh&wade.jpgLamin Demba 27.9.2007
Peresidang Wada ye daaniroo ke MFDC kafudingolu la buloo la

Kibaaroolu mennu funtita Senekaali bankoo la kibaaribundaa doo to, ì ka a fo meng ye APS, wolu ye a yitandi ko, peresidang Wada ye alifaalu le kii Kambiya bankoo la ñaatonkoo peresidang Yaayaa Jamme kang, fo a se bularoo ke MFDC rebeli kafoo la moolu la, soboo be mennu la kuwo to ko, ì be mutaring Kambiya jang ne.

Meng ye ñing alifaalu ñaatonkayaa ì la siloo to, ì ka a fo a ye le ko Sering Joob. Biring ì muruta, a be diyaamula kibaaritaalaalu ye waatoo meng na Dakari, Sering Joob ko, peresidang Yaayaa Jammeh ye ì laahidi le ko, a be ì la daaniroo hakilimaayaa koroosi la le.

Joob ko, Peresidang Wada la ñing daaniroo ye a tandi le ko, a be lafiring kayiroo la murungo le la Kasamaasi tundoo kang.


Lamin Demba 27.9.2007
Konkotoolu lafita wontoo domo la Zimbabuwe

Kibaaroolu mennu bota Zimbabuwe bankoo kang, wolu ye a yitandi ko, wontoo doo le funtita wuloo kono, ka dung Haraare saatewo kono Zimbabuwe bankoo la kapitaaloo to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, moolu lafita ka a muta puru ka a domo konkoo kamma la. Bitung poliisoolu ye a kanandi i ma.

I ko, ñing wontoo la dungo sababoo keta jaa le ti, meng be kering Zimbabuwe ñing waatoo kono. Wo jaa ye a tinna le fang, daafengolu ka bo wuloo kono ka naa domooriñinoo la saatewolu kono taaring. Adung ñing temboo fanaa la, moolu be mankiring domoroo la baake le Zimbabuwe jee le. Wo ye a tinna le, ning moolu ye wulakono daafengolu je dorong, ì ka lafi le ka ì faa, ka ì domo. Poliisoolu ko, ì ye wo wontoo murundi le fo ì be sabatiring daameng wuloo kono, adung ì ye a dii kantarilaalu le la mennu be jee.


Lamin Demba 26.9.2007
Peresidang Jamme ye Pita Singate bondi a la palaasoo to

Kibaaroolu mernnu funtita ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, bankoo la ñaatonkoo peresidang Yaayaa Jammeh, a ye Kolonel Pita Singateh bondi a la palaasoo to le. A ye ñing taamandi semboo le la, bankoo la saritoolu ye meng dii a la. Kolonel Pita Singate, ate le mu nung Kambiya bankoo la soojaroolu la ñaatonkoo Birikaadiya Jeneral Lang Tombong Tamba noomalankoo ti.

Bitung Peresidang Jammeh naata Maasaane Kinte la palaasoo lafaa soojaroolu kono, ka a seyindi Pita Singate nooto, saaying ate le mu soojari kuntiyo Birikaadiya Jeneral Lang Tombong Tamba noomalankoo ti. Kibaaroolu tententa ka a yitandi ko, Pita fango mang tara bankoo kang saaying teng, a be Ireland bankoo le kang londi lafaa la.

Lookung tambilaa kono, peresidang Jamme ye Pita kotoomaa Eduwaar Singate foñondi a la palaasoo to le, bitung a naata Pita fanaa foñondi a la palaasoo to ñing lookungo kono.


Lamin Demba 26.9.2007
Nakarilaa soronta sanji tang na kasoo to

Kiitiikuntulaa baa meng be Kaanifing na kiitiibung baa to, Moses Richard, a ye kewo doo sorong nakaroo la kasoo to sanji tang na. Ñing kewo meng too mu Muhammadu Baa ti, kiitiyo ye a muta le ko, a ye kodoo le soto nakaroo kono, meng si taa fo doolaari kodoo wuli saba maafango la. Wo be taa kaañang na dalasi kodoo wuli tang wooro ning wooro maafango le la. Ì ko, a ye ñing kodoo nakari kewo doo le bulu, i ka a fo meng ye Fuuma Siise. A ye wo laahidi le ko, a be beeyang penkurang booroolu le samba la a ye nang, a mang naa wo laahidoo timmandi. Bari a muruta Fuuma Siise yaa kotenke, ka kodoo doo taa a bulu ko, a be boori siifaa doo le fanaa samba la nang a ye, meng kodoo si taa fo doolaari kodoo wuli keme tang saba aning fula, keme wooruwula aning tang luulu.

Poliisoolu naata a muta, bitung kiitiikuntulaa naata kiitiyo kuntu ko, a ñanta sorong na bunjawoo to le fo sanji tang.   


Lamin Demba 26.9.2007
Kewo ye soosooroo ke tuumiroo la ko, a lafita a faamaa le faa la

Kewo doo, ì ka a fo meng ye Momodu Kasama, adung a be sabatiring Londong Koona le, Seerekundaa, Kambiya jang. Wo le ye soosooroo ke Kaanifing kiitiibung baa to ko, ate mang lafi ka a faamaa faa. A be a la seedeyaa kumoolu fo la kiitiyo to waatoo meng na, a ko, lung kiling ne ate be a la dookuudulaa to, a ye a je, a faamaa ning poliisoolu futata a ma jee. Polisoolu ko a ye ko, "Ngà i muta le!" A ko ì ye ko, "Mung ne keta?"  Ì ko a ye ko, "I faamaa ko, i ka a silandi le ko, i be a faa la le." A ko, kuwolu datita wo le ñaama.

Fondinkewo ñing mang seede kili kiitiibungo to, wo to le kiitiikuntulaa naata kiitiyo sawundi fo waati koteng.


Fadil Siise, 22.9.2007
Oposiisonoo kañeeta Saraliyong bankoo kang, fitinoo wulita

Kibaaroolu mennu bota Saraliyong bankoo kang ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, kariteefayoo meng seyinkanta Saraliyong, oposiisong patiyo SLPP le kañeeta. SLPP la patiyo ñaatonkoo Ernest Bai Koroma kañeering koolaa, fitinoo naata wuli bankoo kang jee. Kibaaroolu ye a yitandi ko, fitinoo fango wulita tumoo meng na, ì be peresidang Koroma kalindi kang. Peresidang Koroma diyaamuta waatoo meng na, a ko, moolu mennu be wo maañaa kurungolu la bankoo kang taaring, poliisoolu ye katoo bee ke ka ì muta, aning ka ì taamandi luwaa kolengo la.

Peresidang Koroma ning ministaalu benta tumoo mang na, minista meng marata banta la bankoolu la kuwolu la Momodu Koroma, a woosiita ko, a la dimbaayaalu tana mang wolu soto ñing fitinoo kono. Bari a ko, a wuluusaatewo to, a baring na bungo, wo janita le fo a bee banta. Ì ka tundoo meng kumandi ”Mile 91”, adung jee le keta rebeloolu la dulaa ti nung keloo tumoo la, SLPP la patiyo barumaa baalu be jee le to, adung tiñaaroo semboo warata jee le to fanaa.


Sidia3Ax.jpgFadil Siise, 21.9.2007
Mobayiloo kumata, dibitewo alamaanita

Wulli tilijii tundoo la dibitewo Sidiya Jaata, Kambiya dibiteebungo ye wo le alamaani dalasi kodoo wuli kiling na. Kibaaroolu mennu bota Today kibaaribundaa to, wolu ye a yitandi ko, lookung tambilaa kono, ñing karoo tili tang ning kilingo la, Sidiya Jaata la mobayiloo le kumata dibiteebungo kono.

Wo kamma la, dibiteebungo la siirantiyo Faatumata Jahumpa Siise ye a alamaani dalasi kodoo wuli kiling na. A be a alamaani la tumoo meng na, a ko a ye ko,
“Wulli tilijii la dibitewo, i be dalasi wuli kiling ne joo la. Ko i ye a long ñaameng, moo-wo-moo la mobayiloo mang ñang na kuma la jang, adung n jikita ko, i be luwaa buuñaa la le, i fango ye meng londi.” A tententa ka a fo ko, dibitewolu le mu luwaa dedaalaalu ti, wo to i ñanta luwaa buunaa la le. A diyaamuring koolaa, Sidiya Jaata ye a jaabi ko, a sonta luwaa la kuwo la le, adung a alamaanita meng na, a be a joo la jee fango le to. Wo koolaa a ye daaniroo ke yamfoo la ko, a te fulanjang na a bulu kotenke.

Dibiteebungo le ye wo luwaa londi nung ko, moo-wo-moo la mobayilo kumata dibiteebungo kono, a maarii ñanta dalasi kodoo wuli kiling ne joo la. Wo koolaa dibiteebungo la siirantiyo ye dibitewolu yaamari ko, i ye ñoo la kumoolu buuñaa. A la ñing fo be looring Lowa Ñoomi dibitewo la kumoo le kang, meng mang ke kuma diimaa ti Sidiya Jaata la karoo la.


Fadil Siise, 21.9.2007
Peresidang Jamme ye Minisita Singate fonondi a la palaasoo to  

Kambiya bankoo la peresidango Yaayaa Jamme ye minista Edward Singhateh foñondi a la palaasoo to le. Kibaaroolu mennu bota peresidango la ofisoo to, wolu ye a yitandi ko, a ye a foñondi siirantiiyaa fanaa la le APRC patiyo kono.
 
Peresidang Jamme la siyo kono, minista bondoo mang ke kuu kuta ti, bari Singate la kuwo to, a keta moo jamaa ye teremma kuwo le ti. Singate le mu minisita ti, meng meeta a la palaasoo to ka tambi minisitaalu bee la Kambiya jang, kaatu ate ye dookuwo ke Peresidang Jamme fee le, biring Jamme ye bankoo taa waatoo meng na kanaa fo saaying. A labanta maraloo la bundaa meng to, wo marata bankoo la wuloo ning n`dandangolu le la.

Kibaaroolu mennu funtita Kambiya la teleebung baa to kunung Araamisoo la, wolu ye a yitandi ko, bankoo la ñaatonkoo ye minista kuta luulu le kalindi, a ye mennu tombong. Wolu le mu Momodu Kotu Cam ti, Mass Axi Gye, Usuman Jamme, Marie Saine Firdauss aning Abudullayi Momodu Salla.  Peresidango ye ñing ke, ka bo ning semboo le la bankoo la saritoolu ye meng dii a la.

Kunung wulaaroo la, biring peresidango be minista kutoolu kalindi kang tumoo meng na, a ko, ka moolu bondi ì la palaasoo to, wo mang ke kuu ti, meng diyaata a ye. A ko, ning meng mang a la dookuwo taamandi ko moolu jikita i maarii la ñaameng, fo a si i bondi i la palaasoo to dorong. A ko, hani ate fango ning a mang tara a la dookuwo ke kang a ñaama, a be a la siirango seyindi la le. Peresidang Jamme tententa ka wo minista kutoolu yaamari ko, i si i la dookuwo buuñaa, ì ye a muta bulu fula la, aning dookuu waatoo. A ye dandalaaroo ke moolu la, mennu buka futa ì la dookuudulaalu to juuna, aning mennu ka jii janning waatoo be sii la.


Fadil Siise, 13.9.2007
Kambiya la katadamfu kafu baa ye Aljiriya kañee

Dimaasi tambilaa ñing karoo tili kononto la, Kambiya la katadamfu kafu baa ye Aljiriya kañee katadaañaa fula la, Aljiriya ye kiling soto. Kambiyankoolu ning Aljiriyankoolu ye ì beng Kambiya la bayee baa le to, daameng Kambiya dingolu moo wuli jamaa maabeeta jee ka ì jubee.

Ñing katadamfoo mu palaasi ñinoo le ti Moofinduu la katadamfu ñoo saboo to, meng be naa ke la Ghana bankoo kang 2008 sango la. Adung kibaaroolu ye a yitandi ko, Kambiya ñanta Aljiriya kañee la katadaañaa saba le la, ning wo nte ì daa be bo la jee le. Cape Verde fanaa ñanta Jinee Konakiri kañee la le warang ì doo-doo kana feng soto, ning wo fanaa mang ke, Kambiya daa be bo la jee le.

A katadamfoo keta falindiri baa le fanaa ti, Kambiya la katadamfu taarikoo kono, kaatu katadamfu kafoo talantewo bee keta moo kutoolu le ti ka bo U-20 katadamfu kafoo kono, wolu kono Usuman Jallo, Iburayima Sohna aning ì ñongolu. Katadamfoo waatoo la, montoroo miniiti tang naani ning luulu foloo wucoo kono, Kambiya mang feng dundi noo, bari Aljiriya ye kiling dundi. Foñondingo koolaa, Asan Saar naata kata foloo dundi Kambiya ye. Wo koolaa, Usuman Jallo ye harijewo soto ka katoo damfu sutunke poosoo kono, Tubaaboolu ka a fo meng ye penalty, bari a mang a dundi noo, wo koolaa ì naata a bayi banta. Wo koolaa dorong, Matiwu Mendi ye kata fulanjango dundi, meng naata ke Kambiya la kañeeroo ti. Bari hani wo, Kambiya te taa la Ghana 2008 katadamfu ñoosaboo to.


Fadil Siise, 12.9.2007
Najiriya ye duniyaa bee la U-17 katadamfu ñoosaboo kañee

Najiriya bankoo la U-17 katadamfu kafoo le ye kañeeroo ke duniyaa bee la U-17 katadamfu ñoosaboo to ñinang sango la. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing ne mu Najiriya la siiñaa naaninjango ti ka ñing duniyaa bee la ñoo saboo kañee. Ì ye a yitandi ko, Najiriya ning Spain bankoo la U-17 katadamfu kafoo le ye kumbeng labango ke, bari Najiriya le naata kañeeroo ke. Wo keta Najiriya ning Moofinduu la banku jamaa le ye seewoo ti. Spain na karoo la, a keta ì ye niikuyaa kuwo le ti, kaatu ñing ne keta ì la siiñaa sabanjango ti, ka futa kumbeng labango to, bari ì buka kañeeroo ke noo. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Najiriyankoolu la kañeeri foloo keta 1985 sango le la, ì naata a kañee 1993 sango fanaa la, aning ñinang 2007 sango la.

Ñing ñoosaboo kono, meng ye kañeeroo ke palaasi foloo la ka ke katadamfulaa baa ti, wo mu Jamaani dingo doo le ti, ì ka a fo meng ye Toni Kroos. Meng ye kata jamaa dundi, wo mu Najiriya dingo le ti, a noomalankoo mu Ghana dingo le ti, Jamanoolu ye mennu kañee katadañaa fula la.


Fadil Siise, 10.9.2007
Moo wuli jamaa be bori kang Konko bankoo kang keloo kamma la

Maakoyirilaalu mennu be Konko-Kinsasa la tiliboo tundoo kang, wolu ye a yitandi ko, moo wuli jamaa le be suularing baake domoroo la, booroolu, aning taradulaa. BBC la kibaaritaalaa meng be wo tundoo kang, Karen Allen ye a yitandi ko, wo moolu suulata maakoyiroo la saaying-saaying ne. A ye ñing yitandi ko, keloo wulita bankoo la soojaroolu ning rebeloolu le teema. Siwiliyanoolu mennu si siyaa moo wuli tang ti, wolu le ye ì la saatewolu bula taaring ka ì tanka keloo ma. Karen Allen ye a yitandi ko, wo moolu be sabatiring dulaa kensengolu le to taaring, ì mang domoroo soto noo daa mennu to, booroo, sako laadulaa. A ye a yitandi ko, wolu jamaa mu musoolu ning dindingolu le ti, mennu dingolu be bamburing ì koolu to.

Rebeloolu la ñaatonkoo diyaamuta BBC la kibaaribundaa ye ko, mansakundaa la soojaroolu le foloo ye a la rebeloolu la kantaribundaa doo boyinkang Rutshuru saatewo to. Bari duniyaa bee la kafu baa, UN la kayira sabatindi soojaroolu la taroo kamma jee, wo ye loodulaa ke keloo la le foloo. Kibaaroolu ye a yitandi ko, duniyaa la kayira sabatindi soojaroolu siyaata Konko-Kinsasa bankoo le kang duniyaa bankoolu bee ti. Wo sunta ì la sanji luulu keloo le la, moo miliyong naani ñong niyo tuta daamento.


Fadil Siise, 9.9.2007
Fang faalaa ye moo tang ning luulu faa Aljiriya bankoo kang   

Fang faalaa doo meng ye bomoo siti a fang bala, Tubaaboolu ka a fo meng Suicide bomber, wo le ye moo tang ning luulu faa, adung a ye moo tang woorowula ning luulu barama jawuke, Aljiriya bankoo kang ñing karoo la lookung foloo kono. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing fang faalaa ye bomoo fetendi moolu ning soojaroolu le kono, mennu be peresidang Bouteflika bendung kang ka naa kumpabooroo la wo saatewo to. Ì ye a yitandi ko, Epirel kari tambilaa kono, bomoo fetenta bankoo kang jee le fo siiñaa fula. Adung kafoo doo mennu ka ì fang kumandi Al-Qaeda la, wolu ko, itolu le ye wo bomoolu feteng moolu kono. Bari ñing bomoo meng fetenta saaying teng, moo mang a long foloo mennu buloo be a koto. Aljiriya bankoo la peresidango ye jalayiroo ke ñing maañaa jawoo la le ko, ñing moo kurungolu mu moolu le ti, mennu mang lafi kayiroo la bankoo kang.

Keloo wulita Aljiriya bankoo kang ne nung 1992 sango la, moo wuli keme aning tang luulu niyo tuta daamento. Bari peresidang Bouteflika ye katoo ke le fo a ye lungo londi ko, soojaroolu ning wo musilime keledingolu la kafoo ye ke kiling ti. A be diyaamu kang waatoo meng na, a ko, ñing moo kurungolu lafita ka wo le tiñaa.  


Fadil Siise, 8.9.2007
Fitinoo lafita wuli la Sierra Leon bankoo la kariteefayoo kono

Duniyaa bee be jayiroo ke kang Sereliyonkoolu la kariteefayoo meng na, kibaaroolu ye a yitandi ko, fitinoo lafita wuli la a kono le. Ñing ne keta Sereliyong na kariteefayi foloo ti, ì la dammaa keloo koolaa, moo wuli jamaa niyo tuta daameng to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, fitinoo domandingo wulita moolu kono le tumoo meng na, karitee fayibundaa ye kankulaaroo ke ko, kumbeng fulanjango be ke la moo fula teema le. Wolu le mu Ernest Bai Koroma ti, APC patiyo ye meng londi, aning Solomon Berewa, SLPP patiyo ye meng londi.

Sereliyong bankoo la kariteefayi bundaa ye a yitandi ko, Solomon Berewa ye tang saba ning seyi le soto kemoo kono. A kumbengñoo Ernest Koroma, wo ye tang naani ning naani le soto kemoo kono, meng ye a yitandi ko, wolu le be ñaato foloo.
Ñing politiki patii fuloo bee ye ñoo tuumi tooñeeroo la le. PMDC patiyo la ñaatonkoo, ì ka a fo meng ye Margai, ate boyita ñing peresidangyaa kariteefayoo kono le fokabang. M`be ñing temboo meng to teng, ate kafuta APC patiyo le kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, bankoo la tiliboo tundoo kang, Margai ning a la moolu lafita ka dung saatewo doo kono, moolu mang song. Wo naata fitinoo wulindi moolu teema fo ì ye APC la ofisoo doo jani jee. Margai fango naata bori ka maabo, hani bii moolu mang a taradulaa long.

Peresidang Tijan Kabaa meng na waatoo banta, a ye kiliroo ke kantari kolengo la ko, moo-wo-moo kana funti, adung kariteefayoo ye loo foloo, kayiroo la kuwo kamma la.      


rain.jpgFadil Siise, 3.9.2007
Samaa la maasiiboo semboo be wara kang ne Kambiya jang

Ñinang samaa la kuwo keta taarikoo le ti Kambiyankoolu ye. Samaa mang naa juuna, moolu woosiita; samaa datita, tiñaaroo siyaata bankoo kang, aning koleera kuurango fanaa funtita.

Kambiya la saateending jamaa, aning a la saatee baalu to, moolu be woosii kang samaa la tiñaaroo la, a ye a tinna le, doolu mang tara dulaa fango soto. Ibo Town mu dulaa le ti sang-wo-sang, samaa ka tiñaaroo ke daamento. Ñinang samaa dunta moo jamaa la koridaalu kono taaring, aning ì la laabungolu kono fanaa. Kibaaroolu mennu funtita Kambiya teleebung baa to, wolu ye a yitandi ko, samaa jiyo ye koridaa jamaa le tiñaa adung jiyo faata moolu la mindang kolongolu kono le taaring, aning ì la kamoolu kono. Wo kamma la, mansakundaa ye yaamaroo dii ko, moolu kana wo kolongolu jiyo ming, adung ì kana ì la domorilang fengolu kuu ì la. Ì ye doolu yaamari ko, ì ye funti ì la koridaalu kono foloo, jaatakendeyaa la kuwo kamma la.

Bari lookung tambilaa kono, kibaaroolu funtita ko, koleera kuurango be Ibo Town aning a dandangolu la. Ñing temboo la, Tayiwan mansakundaa ye maakoyiroo ke domoroo la le, aning feng doolu, ka moolu tanka kuurango ma. Mansakundaa fanaa be kata kuwolu ke kang ne, ka wo moolu deemaa, mennu be suuloo kono.


Fadil Siise, 3.9.2007
Kambiya ding keme tang luulu aning seyi be Cape Verde, ì mang naa noo

Kibaaroolu mennu funtita Foroyaa kibaaribundaa to, wolu ye a yitandi ko, Kambiya fondinkewolu mennu si taa fo moo keme tang luulu aning seyi, wolu le be Cape Verde bankoo kang, ì mang naa noo. Ì ye a yitandi ko, ñing fondinkewolu mu moolu le ti, mennu dunta kulungo la saatewo doo to Kambiya jang, ka taa Spain bankoo kang, bari ì naata fili baa kono. Ì la wo filoo kono, ì naata funti Cape Verde bankoo kang. Fondinkee saba mennu tarata wo kulungo kono, ì be diyaamu kang kibaaritaalaalu ye tumoo meng na, ì ko, itolu dunta wo kulungo la Kombo saatewo doo le to. Ghana ding tang ne mu ì la kulung borindilaalu ti, ka ì samba Canary jooyewo to. Ì ko, ì la kulungo borita fo tili kononto, ì mang feng-wo-feng je fo jii kenseng, fo tumoo meng na ì naata ì fang je Cape Verde bankoo kang.
Ì futata Cape Verde bankoo kang tumoo meng na, wolu ye ì muta, ì ye ì sorong bunjawoo to fo lookung fula. Wo koolaa, ì naata ì sawundi soojari kampoo doo to, ka ì muta jee. Ì naata itolu moo tang dorong ne bula Araba lungo la, Okoosi karoo tili muwang ning fula, doolu tuta mutaring ì bulu jee.


Fadil Siise, 2.9.2007
Tajirentungolu mennu ye Kooriya dingolu muta Afkanistaan bankoo kang nung, ì ye ì bula le

Tajirentungolu mennu be Afkanistaan bankoo kang, aning ì ka ì fang kili Taalibanoolu la, kibaaroolu ye a yitandi ko, wo Kooriya dingolu ì ye mennu muta nung, ì ye ì bula le. Bari janning ì be wolu bula la, ì ye kee fula le faa ì kono. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Taalibanoolu ye ñing Kooriya dingolu bula le tumoo meng na, Kooriya mansakundaa ye kankulaaroo ke ko, ì be ì la kayirasabatindi soojaroolu bondi la Afkanistaan bankoo kang ne, adung ì la banku ding te taa deemaaroo la musilime bankoolu kang.

Kari tambilaa kono, ñing tajirentungolu ye Kooriya dingolu moo muwang ning saba le muta, wolu kono ì ye moo fula faa, ì naata moo fula bula. I la ñing Kooriya dingolu mutoo be looring kanindiroo le kang ko, ì la mansakundaa ye ì la keledingolu bula. Ning wo mang ke, itolu be wo moo muwang ning saboo bee faa la le. Bari duniyaa kafoolu la yaamaroolu kang ka simfaa taa wo kuwo to, wo naata a tinna, ñing tajirentungolu ye wo moo muwang ning saboo bula. Bari ì mang wolu bee bula ñoo la, ì ye ì dantang bula le.


Fadil Siise, 2.9.2007
Kee fula mennu ye Ankaliteeri dingo faa nung, ì soronta ì siyo la bunjawoo to

Kiitiikuntulaa meng be Bundung kiitiibung baa to Kambiya jang, wo le ye kee fula sorong ì siyo la bunjawoo to lookung tambilaa kono. Ñing kee fuloo mennu mu Dawuda Bojang ning Kawusu Jaaju ti, kiitiibungo ye ì tuumi ko, itolu le ye Ankaliteeri dingo doo faa sanji luulu koomanto, ì ka a fo meng ye Ron Ford. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì ye Ron Ford samba Kaasamasi tundoo le kang, ì ye a faa jee. Kabiring kiitiibungo ye ñing tuumiroo laa ì kang, itolu fango sonta wo la le, adung ì ye wo kumoo tooñaayandi ko, itolu le ye wo faa.

Ì ko, tumoo meng na ñing kee fuloo ye ñing Ron Ford faa, ì ye Ankaliteeri kodoo keme woorowula le tara a la kalipewo kono, bitung ì naata wo faling Birikaama saatewo to. Wo kodoo kono, Dawuda Bojang ye dalasi kodoo wuli tang ne taa jee, a ye a samba a baamaa ye Jinaki saatewo to. Ñing tuumiroolu foring koolaa, kiitiikuntulaa be kiitiyo kuntu kang waatoo meng na, a ko Dawuda Bojang ye kalaamiroo ke koridaa meng na aning fengolu, wolu bee ye seyindi taalaa la moolu la. Kiitii kuntulaa naata ka kiitiyo kuntu ko, Dawuda ning Kawusu ye ñing feeroo siti le ka ñing Ankaliteeri dingo faa. Wo kamma la, ì be sorong na ì siyo bee le la bunjawoo to aning dookuu kolengo.


Lamin Demba 26.8.2007
Simfaa kutoo ka fondinkewolu la taamoo talaa

Bankoolu mennu ka Seefaa kodoo taamandi Moofinduu tilijii jang, wolu le ye kankulaaroo ke ko, ì be doolaaroo biliyong wooro dung na ì la bankoolu la yiriwaa dookuwo kunna. I la ñing be dending ì la bankoolu la fondinkewolu la taamoo le la ka taa wandi bankoolu kang taaring kodiñinoo la, sako Tubaabuduu.

I la wo yiriwaa dookuwolu kono, i be booholi kolongolu sing na le ka senoo yiriwandi, aning ka tereng siloolu dedaa fo marisandiisoolu samboo si sooneyaa kapitaloolu to taaring. Bari moo jamaa ye i la miiroolu yitandi ko, ñing kodoo be dang na moo dantag dorong ne la jiboolu kono.


Saudiflag.gifLamin Demba 26.8.2007
Katoo ye kamfaa saabu Afukanisitaani bankoo kang

Misilimoolu jamaa le kamfaatoo fintita Afukanisitaani bankoo kang ñing lookungo kono, ka ì la kamfaa yitandi tumoo meng na, Amerika soojaroolu ye katoolu dii dindingolu la Afukanisitaani bankoo kang jee. Ì ko, banku jamaa le la bandeeroo nataaloo be wo katoolu bala. Sawudi Arebiya la bandeeroo fanaa be ì kono le. Adung Sawudi la bandeeroo bala misilimeyaa la kalima kummaa baalu le be safeering wo to. Wo kamma la, kabiring moolu ye dindingolu tara ñing katoolu damfu kang, ì kamfaata baake. Ì ko, Amerikankoolu ye ñing katoolu dii dindingolu la le ka tulung misilimeeyaa diinoo la.


Lamin Demba 26.8.2007
Murutani soojaroolu ye baalasila taalaalu muta

Kibaaroolu mennu funtita ñing lookungo kono, wolu ye a yitandi ko, Murutani bankoo la baakono soojaroolu ye baalasila taalaalu la kulungo muta le. Ì ko, ñing ne mu siiñaa foloo ti Murutani soojaroolu ye baala silataalaalu muta jee. Kibaaroolu ye a yitandi ko, wo kulungo wututa Senekaali la saatewo doo le to, i ka a fo daameng ye Senluwi (St Louis), adung moo meng si taa fo moo tang seyi ning seyi, wolu le be a kulungo kono.

Moo meng diyaamuta Murutani mansakundaa tooyaa la, a ko, i ye ñing simfaa le taa, kaatu Tubaabuduu bankoolu ye i tuumi le ko, Murutani mu banku le ti, baala silataalaalu jamaa be maaboring daameng. A tententa ka a yitandi ko, i la ñing kulungo mutoo waatoo la, i ye deemaaroo doo soto Spain baakono soojaroolu bulu le.


Lamin Demba, 15.8.2007
Duniyaa la kayirasabatindilaa soojaroolu daa dunta sani suuñaa kono

BBC kibaari bundaa la kibaaroolu, mennu bota Konko Kinsasa bankoo kang, ì ye a yitandi ko, ì ye tuumiroo meng laa duniyaa la kayirasabatindilaa soojaroolu kang ko, wolu ka ì daa bula sanoo kullooto julayaa le to, meng be kering Konko.

Ñing kibaaroolu ye a yitandi ko, Pakisitaani soojaroolu mennu be dookuwo la duniyaa ye Konko jee, ì ka deemaaroo dii moolu la le, mennu ka sanoo kullooto fintindi bankoo kang, kaatu ì ka ì kanta le, ì be sanoo fintindi kang waatoo menna, adung ì ka ì maakoyi domoroolu fanaa to le.

Kibaroo labandulaa, a yitandiroo ke ko, ñing soojaroolu la kuwo ñanta taa la Pakisitaani bankoo le kang ka a juubee, kuluuroo siifaa meng be laa la í kang.


Lamin Demba, 15.8.2007
Saraliyong na karitee kontoo be tenteng kang

Karitee kontoo be kering Saraliyong (Sierra Leon) bankoo kang ne, tumoo meng na moo jamaa fintita, ì ye ì la kariteelu fayi peresidangyaa ning dipiteeyaa kariteefayoo to, meng keta jee ñing Sibiti tambilaa. Moo woorowula le be ñoo saba kang peresidang Tijaani Kaba la siirango la, bayiri ate la waatoo banta le, a ñanta meng ke la maraloo la. Wolu kono jikoo be wararing moo saba le la karoo la. Wolu le mu Solomon Berewa meng loota patiyoo ye, meng be maraloo la. Doolu mu Ernest Bai Koroma le ti, APC patiyoo ye meng londi, aning Carles Magai meng mu nung minista ti peresidang Kaba la mansa kundaa kono. Ñing ne mu Saraliyonkoolu la kariteefayi fulanjango ti, ì la dammang keloo koolaa, moo wuli tang luulu ñong niyo tuta daameng.


cocaine2.jpgLamin Demba 9.8.2007
Siirafeng waafilaalu ye Jinee Bisawu la mansakundaa bulufaa

Purayi minisita meng be Jinee Bisawu bankoo kang, Martinho Dafa Cabi ye kiliroo kutakutayandi duniyaa bankoolu kang, fo i si a la bankoo deemaa ka siirafeng jawu waafilaalu la dungo ning fintoo kuwo kele a la bankoo kang. A ko, ñing siirafeng jawu waafilaalu la kuwo mu kuu jawu baa le ti, meng si bankoo fango tiñaa noo le.

Minisita Cabi ye ñing kumoolu fo nung South Africa le ñing temboo la, a be kumpabooroo la daamento. A ko, naanee kantalaalu la sotobaliyaa Moofinduu la fankaasi dandangolu la, aning politiko waaliyoo ning tapaleyaa soojaroolu ning poliisoolu kono, wo le ye a tinna, Kolombiyankoolu la siirafeng juloolu lafita ka Moofinduu tilijii bankoolu ke i la siloo ti, ning i be siirafengo bondi kang Amerika sonkoduu bankoolu kang ka a dundi Tubaabuduu. Cabi ye a la jikoo yitandi ko, South Africa be deemaari ke la le ning tumoo meng na, ì banku fuloolu ye siñeeri ke tankoo kambengo la. Cabi ko, ñing koleyaa mang dang Jinee Bisawu dammaa la, bari wo kuu kilingo le be kering Cape Verde, Kambiya aning Senekaali bee to.
       *      *      *
Kokayini bootoolu le be nataaloo bala jang. Polisoolu ye ñinnu tara Kolumbiyankoolu doolu bulu, ì ye mennu muta ì la kulungo kono Senekaali bankoo kang, lookung tambilaa.


Lamin Demba 10.8.2007
Kuudeetaalaalu la kiitiyo kuntuta

Wo siwiliyang kee naanoo, ì ye mennu tuumi ko, ì daa bulata Maaci karoo kuudeetaa baayiringo kono le Kambiya bankoo jang serung, kiitiibungo ye wolu le la kiitiyo kuntu kunung.

Kee saboo soronta sanji muwang ne la bunjawoo to, ì ye naaninjango bula. Kee foloo ñing saboo kono mu Aliwu Joob, meng mu ñaatonkoo ti nung bankoo la rankeesi baa to. Fulanjango mu Tamsir Jaasi meng ye bankoo la bundaa doo ñaatonkayaa nung, meng marata luntangolu la dungo ning fintoo la. Sabanjango mu mooroo le ti, meng too mu Umaru Faal Keyita ti. Ñing kee saboo, luwaa ye ì muta bundaa saba le la. Wolu le mu ñing ti ko, ì ye i la bankoo jamfaa, ì ye jamfaa siti bankoo ñaatonkoo kamma, aning ì ye moolu deemaa, mennu lafita ka mansakundaa boyindi.

Kee naaninjango, meng funtita kiitiyo ñaatilingo la, kiitiyo mang wo muta. A too mu Demba Deen le ti, adung a mu dipitee le ti nung.  


Lamin Demba 9.8.2007
Feeri asidango la maasiiboo Sierra Leone

Kibaaroolu ye a yitandi ko, feeriyo ye asidang jawoo ke Sierra Leone. Meng si taa fo moo tang luulu ñong, wolu le faata, adung meng siyaata moo keme ti, ì mang wolu le je, tumoo meng na, feerindingo doo yelemata Sierra Leone ning Jinee bankoo la naanee daala.

Sierra Leone bankoo la poori bundaa aning baakono soojaaroolu, i ye ñing yitandi ko, ì la ñinindirilaalu ye furee seyi tombong Aramisa lungo la. Arijuma lungo la, jalafayilaalu fanaa ye furee tang luulu tombong.

Baakono soojaaroolu la kuntiyo noomalankoo, Lt. Mohamad Mansaray, a ye ñing fo kibaari taalaalu ye ko, ì mang moo naakamoo long ñaa-wo-ñaa, bari ì jikita ko, a te siyaa la ko ì ye a muta ñaameng foloo to.

Kisikisiroo daa yeleta le ka a long, mung ne sunta ñing feeriyo la boyoo la. Bari rajii bunding doo meng be Sierra Leone na tundoo la, ì ko a fo daameng ye Kambiya, wolu ko, ñing feeriyo ning baakuyaa le benta.   


Lamin Demba 9.8.2007
Sonatel alamaanita kodi jamaa la

Senekali bankoo la luwaa bundaa ye bambandiri ke alamaanoo la, ì ye meng laa Sonatel talifong bundaa kang ì la dookuwo la beteyaabaliyaa kamma la. Araba lungo la, luwaa bundaa la alifaalu ye ì kango dii Sonatel la le ko, ì si jooroo ke kodoo la meng sitaa fo Seefaa kodoo biliyong saba aning miliyong keme kiling. Wo kaañanta Tubaabuduu kodoo (Euro) miliyong naani aning wuli keme seyi fee, warang dalasi kodoo miliyong keme ning tang wooro le fee.

Ñing alamaanoo laata Sonatel kang, kabiring Januwaari karoo le. Kafoo doo meng be maraling cokiñoomoo ning leetari kiyo la, wolu le ye alamaanoo laa i kang. Ñaatonkoo meng be maraling ñing kafoo la, a ye ñing fo AFP kibaari bundaa ye ko, ì ye ñing simfaa meng taa Sonatel kamma teng, falindiri te ke noo la jee, m be ñing tembo meng to. A ko, janning ñing alamaanoo be laa PersonNameProductIDla Sonatella Sonatel kang, ì ye dandalaaroo dii ì la le 2006 sango kono ko, ì la netiwookoo (network) ka tu kuntu la le. Kabiring Sonatel ye daaniroo ke ñing kuwo la, alifaalu balanta i la daaniroo la le.


Lamin Demba 9.8.2007
Spain suulata Kambiya ning Jinee Bisawu la deemaaroo la

Spain bankoo la misita meng marata dookuwolu la bankoo kang, Jesus Caldera, wo le futata Moofinduu tilijii bankoolu kang fo a ning alifaalu si kacaa soto, mennu be Kambiya aning Jinee Bisawu. A la naa daliiloo mu ka Spain bankoo la loodulaa yitandi, ì be keloo meng ke kang ka ñing baalasilataalaalu ñaato kuntu, aning ì be katoo meng na ka fuwaareyaa talaa Moofinduu.

Minista Caldera ko, ning i ye a juubee, saaying moo jamaalu mennu ka taa ning ñing baa la siloo la, ì ka bo Moofinduu. Wo kamma la ì ka wutu ning Kambiya le la, aning Jinee Bisawu.  

Alifaa doo meng be Spain bankoo la ambasadoo la koridaa to Banjunu, Nicolas El Busto, a ko, ñing minisita la naa jang, a be ke la Spainla Spain ning ñing bankoolu bee ye nafaa le ti. A ko, janning ñing alifaa be murung na Spain, a be kuu jamaalu kankulaa la wolu kono. Spain lafita ka meeci karandulaa loo Kambiya, aning Spain be dookuu bundaa doolu dii la Kambiyala Kambiya dingolu la Spainla Spain bankoo kang, meng si a tinna, Kambiya dingolu si taa noo Spain ning sila tilindingo la.


Lamin Demba 9.8.2007
Terengo ye asidango ke Konko

Kibaroolu mennu bota Konko-Kinsasa bankoo teema maafano la, ì ye a yitandi ko, meng si taa fo moo tang wooro ning seyi, wolu le faata tereng asidango to. Moo keme, muwang aning seyi le baramata ñing asidango to.

Kumalaa meng diyaamuta duniyaa bee la kafu baa (UN) la kayira sabatindi soojaroolu tooyaa la, Kemel Saiki ko, ñing asidango keta nung Araba lungo le la saatewo doo daala, i ka a fo daameng ye Banaleka. Ñing kumalaa tententa ka a yitandi ko, moolu mennu ye baramata ñing asidango to, ì ye ì yoronaani ning singolu le la, aning fooleesuwoolu, ka ì samba lopitaanoo to, meng sutiyaata i la. Wo lopitaaloo ning ñing asidang dulaa teemo taata le fo kilomeetari tang ning fula.


Colgate.jpgFadil Siise 8.8.2007
Ì be ñing kuurang saafuna wuli jamaa tiñaa la Mosambik

Maputo saatee baa meng be Mosambik bankoo kang, kibaaroolu ye a yitandi ko, wolu le la ñaa
tonkoolu ye ì buloolu laa ñing kuurang saafuna wuli jamaa kang. Ñing ñing kuurang safunoo, ì ka a fo meng ye Colgate, kibaaroo le funtita a la kuwo to ko, alibalaa posinoo si tara noo a kono le. Bari bundaa meng ka ñing Colgate dedaa, wolu ye ñing fo ko, wo ñing kuurang saafunoolu mennu be Mosambik bankoo kang, wolu mang bo itolu bulu. A be safeering ì bala le ko, ì dedaata South Africa le, bari tooñaa, ì mang wolu bodulaa long.

Juuni kari tambilaa ñinang sango la, kibaaroo funtita Kanada ning Amerika bankoolu kang ko, Cayiniisoo doolu le ye ñing kuurang saafunoolu dedaa, mennu ye posini jawoolu soto. Ì ye a yitandi ko, wo si konodimi jawoo saabu noo le, aning foonoo, adung a si kookiloo tiñaa noo le, aning jusoo. Adung ning moo ye a jamaa kunung, a si ke a ye maasiibe baa ti.

Radii bungo doo ye a yitandi ko, saatee baalu mennu be Mosambik santoolu to, ñing kuurang saafunoolu mennu bota bitikoolu kono wolu to, a si siyaa wuli tang ning saba ti. Jeemoolu ñaa tilinta ñing kuurang saafunoo meng na baake, wo mu Colgate le ti. Bari saaying, moo jamaa ye ì ñaa tiling doo kotengolu le la.


Fadil Siise 8.8.2007
Ñinang samaa la kuwo lafita ke la jaakaloo le ti Kambiya

Koridaalu mennu si taa fo koridaa tang naani, kibaaroolu ye a yitandi ko, wolu le faata ning jiyo la Kuntawur saatee baa to Kambiya bankoo kang jang, lookung tambilaa. Ì ye a yitandi ko, meng siyaata moo keme saba ti, wolu le mang taradulaa soto. Siirantiyo meng be wo tundoo kang, Kaañii Tuure, a ye a yitandi ko, kata kuwolu be kering ne ka taradulaa sotondi moolu ye, jiyo ye mennu la koridaa tiñaa, sako musoolu ning dindingolu. M`be ñing temboo meng to teng, ì ko, wo moolu jamaa be sabatiring lopitaanoolu le to taaring, aning dulaa kotengolu. Tuure ye daaniroo ke ko, suula kuwo be maakoyiroo la karoo la baake le.

Kibaaroolu ye a yitandi fanaa ko, saloo meng ye Kombo ning Fooñi suji ñoo la, samaa ye a kuntu le, wo naata motoolu la taa ning naa koleyandi baake. Jiyo ye tiñaaroo ke Ebo Town fanaa to le fo moolu la koridaalu faata jiyo la, kolongolu aning kamoolu taaring. Samaa ye tiñaaroo ke dulaa jamaa le to bankoo kang jang.


Ivorians.jpgFadil Siise, 2.8.2007
Côte d’Ivoire bankoo la ñaatonkoolu ye alibalaa joorangolu jani

Côte d’Ivoire bankoo la peresidango Laurent Gbabko ning ì la minister baa (prime minister) Guillame Soro ye dimbaa dung alibalaa joorangolu la ka ì tiñaa. Ì la ñing joorangolu tiñaa be dending kambengo le la ì teema ka loodulaa ke sanji luulu keloo la ì la bankoo kang jee. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing ne keta Peresidang Gbabko la sila foloo ti wo tundoo la, kabiring keloo datita ì la bankoo kang 2002 sango la. Wo keloo ye a tinna le, bankoo talaata fula ti, karadoo be maraling rebeloolu bulu, karadoo be mansakundaa bulu.

Peresidang Gbabko ye kayira kambengo siiñee Maaci karoo kono ñinang sango la, a ning rebeloolu la ñaatonkoo Guillame Soro meng mu Prime minister ti bii. Peresidang Gbabko be diyaamu kang tumoo meng na Buwaake saatewo kono, a ko, keloo banta le, kayiroo naata.

Prime minister Soro, ate ye ñing ne fo ko, Bbabko la naa wo tundoo kang a la rebeli kafoo be daamento, wo mu taamanseeroo le ti ko, bankoo keta kiling ne ti. Bari BBC la kibaaritaalaa meng be Buwaake, wo ye a yitandi ko, kidi dantang dorong ne janita. Wo to hani saaying, miiraloo be ñing kayira kambengo la kuwo to le, kaatu ñinang sango la, Prime minister la kuluntiilaa sumanta le de. Bari Alla naata a tanka, a siyo mang naa tu jee.

Kibaaroolu ye a yitandi fanaa ko, Peresidang Gbabko ye ñing Teneg tambilaa dii dahaa lungo le ti ñing kayira kambengo kamma la. Adung a ye Moofinduu la ñaatonkoo doolu buuñaatoo kumandi a la bankoo kang ka bambandiri ke ñing kayira kambengo la.  


Fadil Siise, 2.8.2007
Tajirentungolu be Koriya dingolu faa kang ne Afkanistan

Kibaaroolu mennu bota Afkanistan bankoo kang, ì ye a yitandi ko, tajirentungolu mennu ka ì fang kumandi jihadilaalu la, ì ye a dati le ka wo Koriya dingolu kiling-kiling faa, mennu be mutaring ì bulu.

Ì la kafoo, ì ka fo meng ye Taliban, ì ye Koriya dingolu moo muwang ning saba le muta, mennu mu kee fula aning musu muwang ning kiling ti. Wolu bee be Kiristiyaanoolu la maakoyiri bundaa le koto Afkanistan jee, ka moolu maakoyi, mennu be suuloo kono.

Taliban ñaatonkoolu ko, Afkanistan mansakundaa ye ì la moo seyoo mennu muta nung, ì ye wolu bula. Ning mansakundaa mang wo ke, ì be wo Koriya dingolu bee kiling-kiling faa la le. Lookung tambilaa kono, ì ye kee kiling faa ì kono, meng mu pasto ti. Ñing lookungo fanaa kono, ì ye kee fulanjango fanaa faa. Saaying mennu be tajirentungolu bulu, wolu bee mu musoolu le ti.

Ñing tajirentungolu ye kewo meng faa foloo to, a faamaa be diyaamu kang kibaaritaalaalu ye tumoo meng na, a ye ñing fo ko, mennu ye a dingo faa, a yamfata ì ye le.


Fadil Siise, 2.8.2007
Fondinkee 250.000 le be dookuntangyaa kono Kambiya

Kibaaroo meng funtita Today -kibaari bundaa to Kambiya bankoo kang jang, wo ye a yitandi ko, fondinkewolu meng si taa fo moo wuli keme fula tang luulu, wolu le be dookuu sotobaliyaa kono jang. Ñing kibaari bundaa ye a yitandi ko, wolu doolu fango mang jikoo soto ko, ì si dookuwo soto noo.

Halifa Salla, meng mu NADD politiki patiyo la ñaatonkoo ti, adung a mu lonnaa baa ti dennañooyaa la kuwo to, a ye ñing yaamaroo dii mansakundaa la aning bundaa kotengolu mennu be bankoo kang ko, ì ye katoo ke fondinkewolu la dookuu kuwo to. Salla ye ñing fo ko, kabiring APRC ye bankoo taa, ñaatotaa kuu jamaa le keta. Hani karambung baa, ì ka a fo meng ye University, be jang ne saaying aning a ñongolu. Wo ye maakoyiroo ke londoo la karoo la le.

Salla ko, mansakundaa ñanta ì ñaa tiling na londoo la karoo la le ka moolu karandi, ì buloolu ye koyi ì la dookuwo to, aning ì ye dookuu bundaalu sotondi fondinkewolu ye, mennu be ko sisinoolu. A ye ñing fanaa lafaa ko, mansakundaa la bundaa doo, ì ka a fo meng ye AMRC, janning ì be wo miliyong keme naanoo dung na Ocean Bay hoteloo kunna, ì si sisinoo loo noo le ka fengolu dedaa, adung fondinkee jamaa fanaa si dookuwo soto. A ko, banku te ñing duniyaa kono, meng ka taa noo fondinkewolu kooma. A ye ñing lafaa ko, ning APRC ye ñing siloo le taa nung, tennung bii to, ì be ì sañoo wulindi la fondinkewolu la dookuu sotoo le la. A ko, dookuu soto baliyaa ye fondinkewolu fuwaariyandi, wo naata ì jamaa dung baa la siloo taa to Tubaabuduu bankoolu kang, a ye doolu dung maañaa jawoolu to.


Fadil Siise, 2.8.2007
Zimbabwe bankoo la fankoo boyita le

Lookung fula koomanto, kibaaroolu mennu fota BBC aning Kambiya la telee bungo to, wolu ye a yitandi ko, Zimbabwe bankoo la fankoo boyita le. Kibaaroolu ye a yitandi ko, baluwo la kuwo be koleyaaring baake le ñing temboo la jee. Wo sunta ì la kodoo la boyoo le la. Serung sango la, moolu ka fengolu mennu sang noo jee kodoo kiling na, bii tiloo la, wo mu jee kodoo tang luulu le ti (5000 % inflation). M`be ñing temboo meng to teng, Peresidang Mugabe la mansakundaa ye luwaa londi le ko, juloolu mennu be jee, ì ye ì la waafiri fengolu talaa, kemoo kono siidulaa tang luulu ñong na. Wo naata ke kasaara baa le ti juloolu ye. Wo ye a tinna le, domori fengolu fango buka soto hani bitiki baalu to, mennu be bankoo kang jee. A ka soto noo dulaa dantangolu mennu to, moolu ka rango le ke, adung ì bee buka a soto fanaa.

CFI kibaari bundaa fanaa ye fondinkewolu jamaa yitandi, ì la kibaari bundaa la telee bungo to, mennu be ì fankadango bee ke kang ka dung South Africa bankoo kang. Kibaaroolu ye ñing fanaa yitandi ko, moo doolu dunta South Africa bankoo kang ne ka domorifengolu sang, puru ka ì naati Zimbabwe ì baadingolu ye, mennu be suuloo kono. Bari koleyaa kuu baa doo mu ì la tamboo le ti naanewo to. M`be ñing temboo meng to teng, kata kuwolu jamaa be kering ne, ka loodulaa ke ñing koleyaa kuu baa la Zimbabwe bankoo kang. South Africa la Peresidango Thabo Mbeki, kibaaroolu ye a yitandi ko, ate be looring wo kuwo la baake le.


Summer2007 xx004.jpgLamin Demba 27.7.2007
Peresidang Jamme ye yiriwaadookuu bundaa jamaa daa yele

Julayi karoo tili muwang ning fula ka ke lung baa le ti Kambiya jang ka kuudeetaa juura, meng keta 1994 sango la. Ñinang sango la, ngà ñing juuraloo ke Dimaasoo ning Tenengo la. Wo to le bankoo la Peresidang Yaayaa Jamme ye yiriwaadookuu bundaa jamaa daa yele, wolu kono Essawu ning Baara la kurang bung kutoo, Birikaama jiidookuu bundaa, aning jaatikendeyaa bundaa la koridaa baa meng be Kootu.

Ñing dookuubundaalu mu kuu baa le ti, kaatu ning ì ye a juubee, kodoo ì ye meng dung ñing Birikaama jiidookuu bundaa dammaa kunna, a kaañanta Tubaabuduu kodoo miliyong tang saba ning naani le fee (34.000.000 €), meng mu dalasi kodoo biliyong ning too le ti. Jiidookuu bundaa ñing be jii seneyaaringo dii la moo wuli tang saba ning luulu le la, mennu be Birikaama tundoo kang.

Peresidang Jamme ye maraaji saba fanaa jombo Serekundaa saatewo to taaring (nataaloo juubee).


Lamin Demba 27.7.2007
Karambunto dindingolu mutata siirafeng jawoolu kamma

Kibaaroolu mennu bota Ghana bankoo kang, ì ye a yitandi ko, luwaa ye Ankaliteeri sunkutunding fula muta ko, ì lafita siirafeng jawoolu kullooto dundi la Ankaliteeri bankoo kang. Itolu ñing sunkutu fuloo, ì ka a fo mennu ye Yasemin Vatansever aning Yatunde Diya, ì bee mu karambunto dindingolu le ti, aning ì siyo be sanji tang ning wooro dorong ne. Ì ye ì muta nung Julayi karoo tili fuloo le la tumoo meng na, ì lafita ka bula kuluntiilaa kono ka taa Ankaliteeri. Poliisoolu ye siirafeng jawoo le tara ì la baakoo kono, ì ka a fo meng ye kokayiin, meng ning ì ye a waafi, a songo si taa Ankaliteeri kodoo fo wuli keme saba, meng kaañanta dalasi miliyong tang ning luulu le fee.  Ghana bankoo la luwaa, ning a ye moo muta ñing kurungyaa siifaa la, ì si a sorong noo kasoo to, meng si taa fo sanji tang.


Lamin Demba 27.7.2007
Dalasi wuli keme saba ka bo Indiya kafoo to, meng te kering

Musoo doo, ì ka a fo meng ye Aminata Tuure, wo le fintita Kaañifing kiitiibung baa to, kabiring ì ye a tookuyaa ko, a ye kodoo le soto tapaleeyaa kono. Ì ko, ñing kodoo meng siyaata dalasi wuli keme saba ti, ñing musoo ye a daani ka bo Indiya bankoo kang, a ko, a lafita a dung na maakoyiridookuwo le kunna. Wo maakoyirikafoo, a ye meng na kuwo fo Indiyankoolu ye, a te kering muumeeke.

Bari Aminata Tuure fango ye ñing tookuyaa soosoo le, ì ye meng laa a kang. A la diyaamoo to kiitiibungo ye, a ye ñing ne fo ko, kodoo meng be a bulu, a la Najiiriyanka kambaanoo le ye wo kii nang a ye. A ko, kambaanoo ning ate, ì ye ding kiling ne soto. A ko, ñing kodoo kara doo ñanta dung na wo dingo la kuwo le to, kodoo toomaa ñanta dii la moo doo le la. A ko, a mang kuu ke, adung ate fango mang i munafang feng na wo kodoo to.

Kiitiyo denta fo ñaato.


Fadil Siise 18.7.2007
Samaa la waroo ye kasaaroo saabu moo doolu ma

Ñinang sango la, samaa tarideeta baake le dulaa jamaa to Kambiya bankoo kang jang, fo senelaalu jamaa tarata woosiyo la samaa la kuwo la. Bari kunung wulaaroo la, samaa ning sembe baa naata Seerekundaa jang. Kabiring n`na kibaaritaalaa doo be seyi kang ka bo n`na kibaari bundaa to, a ye montoroo waati fula ke motoo kono, daameng mu kilomeetari wooro dorong ti. A ning moo doolu kacaata, samaa ye tiñaaroo ke mennu ye.

Musoo doo meng too mu Faatu Boojang ti, a be diyaamu kang n`na kibaaritaalaa ye tumoo meng na, a ko, ”Ñinang samaa la kuwo kaawakuuyaata baake le. Kaatu ñing ne mu samaa jii foloo ti Seerekundaa jang, bari jiyo dunta ntolu la laabungolu bee le kono. N`na koridaa bee faata jiyo la le fo n`na fengolu ka yanka.”

Ka bo Westfield silafata baa to, ka taa fo Talinding maafango la, wolu bee be faaring jiyo le la. Adung jiyo ye tiñaaroo ke koridaa doolu kono le. Dimbaa faalaalu la koridaa meng be Churchill´s town, a fanaa faata jiyo la le ka naa a la silafata baa to, meng bota Seerekundaa marisee baa to.

Kewo doo, meng fanaa ning n`na kibaaritaalaa be motoo kono, a ye ñing ne fo ko,
“A be koleyaa la le, n`na koridaalu ye tanka jiiboroo ma. Siloo dookuuta adung a beteyaata le, bari jiyo la karoo la, a mang nafaa soto. Kaatu ì ye jiibori siloolu mennu dedaa, jiyo buka dung noo wolu kono.”


Fadil Siise 18.7.2007
Sanji tang sunkutundingo ye a fang faa

Sanji tang sunkutundingo doo, meng be Gola karambungo to Joosuwang kotoo to Kambiya jang, wo le ye a fang faa ñing Sibiti tambilaa tilibuloo la. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing sunkutoo ye a fang deng ì la jonkongo le kono ka a fang faa. A baadimma sutungo doolu ye ñing yitandi ko, ì mang daliila-wo-daliila long, meng ye a dung fang faa la. Ì ko, a keta ì bee ye jaakaloo le ti.

Kibaaroo meng funtita a la kuwo to ye a yitandi fanaa ko, a kuwo keta talang saba maafango le ti tilibuloo la. Ì ko, ì ye taalaa kumandi kontongo la le, a ko, a kaañanta le. Bitung a dunta jonkongo kono, a ye a fang deng daamento. Ì ko, ì mang feng kalamuta a la kuwo to, kaatu a mang feng fo moo ye, adung ì mang maakango moyi jonkongo kono fanaa.


Dembo Jaata 14.7.2007
– Ñoomi Tubaakolong, Kambiya
Kayiroo labango keta kumboo ti –
Baa tang saba ning fali kiling faata

Mee karoo tili muwang ning wooro keta lung duuring baa le ti Tubaakolong na taarikoo to, lungo meng kullii baa fula keta saatee ñing kono. Doo be saatee baa kono, doo be bajonkoo to. Ñing nene mang soto saatee la taarikoo to. Ñing kulliyolu meng-wo-meng keta le ko moolu ye a jiki ñaameng, ì bee ye suutoo kankurango le ke, kulliyo be ko saama. Bari ñing kankurang kuwolu kooma naata ke maasiiboo baa ti saatee kono tumoo meng na, kankurang meng keta saatee baa kono, a sitita fitoo meng na, beejangolu ye a domo. Wo kuwo naata a saabu, baa tang saba aning fali kiling faata. Ñing yiroo warang fitoo, ì ka a fo meng ye ko talimbaaroo, wo mu yiri le ti, meng Sika Sonkokundankoolu le ye a samba nang ka ì la kankurango siti a la. Mennu la beeyangolu faata, ì ning saatee moolu tooyaa la, m be Sonkokundankoolu yaamari la ko, ì si ì hakiloo tu, ñing ñongo kana soto kotenke.


Fadil Siise 13.7.2007
Ankaliteeri poliisoolu ye kodi baa laahidi ñaakaaboyilaalu la kuwo to

Poliisoolu mennu be Ankaliteeri bankoo la kapitaloo to, London, wolu ye laahidoo ke kodi baa la ko, ning moo-wo-moo ye ripootoo dii ì la moolu la kuwo to, mennu ka kullootoo ñaakaaboyoo ke, wo maarii le be wo kodoo soto la. Ñing Ankalee kodoo wuli muwango kaañanta dalasi kodoo miliyong ne fee. Ì la ñing fo be dending tondiroo le la ko, moo-wo-moo mang ñang na ñaakaaboyoo ke la, adung ning ì ye meng muta a la, ì be kuluuroo laa la ì maarii kang ne. Bari hani saaying, moo doolu ka a kullootoo ke le.

Ì naata dandalaaroo semboo warandi saaying, kaatu karambungolu soronding koolaa le Moofing jamaa ka ì la dingolu kii ì la bankoolu kang ka ñing kuwolu taamandi jee. Ì ko, wo fanaa mu kuwo le ti, meng be kuluuroo saabu la. Ì ko, ñaakaaboyoo siyaata musilimu bankoolu le kang, adung lonnaa jamaa ye a kuwo bayi le, kaatu ì ko, wo te Alikuraanoo kono.

Egypt bankoo kang, daameng moo si a fo, kemoo kono tang konontoo bee taata ñaakaa to le, kibaaroolu ye a yitandi le ko, wolu ye a kuwo tong ne saaying. Ì naata ñing luwaa londi, kabiring sanji tang ning fula sunkutoo faata. Ì ye a yitandi ko, hadamadingyaa tiñaa le mu ñaakaa boyoo ti, adung a mang ñang na ke la.


Fadil Siise 13.7.2007
Kambiya la U-20 katadamfu kafoo daa bota ñoo saboo to le

Duniyaa bee la katadamfu ñoosaboo meng be kering Kanada bankoo kang, Kambiya daa bota jee le. Araba tambilaa, ñing karoo tili tang ning kilingo la, Kambiya la U-20 katadamfu kafoo ning Austria le ye ì beng, Austria naata ì kañee. Katadamfoo la ñing fannaa fulanjango to, ning ì ye mennu kañee, wolu daa ka bo jee le, Tubaaboolu ka a fo meng ye “knock out.” Kabiring katadamfoo be kering montoroo miniti tang naani ning luulu foloo kono, Kambiya la katadamfulaa kiling bayita banta le. Wo kono le Austria ye katadaañaa kiling dundi. Foñondingo banding koolaa, Kambiya ye ì joo katadaañaa kilingo la. Bari waatoo bandulaa maafango la, Austria naata fulanjango dundi, wo naata ke kañeeroo ti ì ye (2-1).

Kambiya la katadamfu bundaa ye jayiroo ke moolu la, mennu ye deemaaroo dii U-20 kafoo la, ka taa Kanada. Ì ye Peresidang Jamme fanaa jayi a la maakoyiri kendoo kang, a ye meng ke U-20 katadamfu kafoo la. Janning ñing katadamfulaalu ka taa nung Kanada, Peresidang Jamme ye Amerika kodoo wuli luulu le dii ì meng-wo-meng na soorifengo ti. Wo kamma la, katadamfu bundaa ye a jayi ka a fo a ye ko, “a baraka!”


U17Gambiax00.jpgFadil Siise 11.7.2007
Moofinduu la U-20 katadamfulaalu ye ñaatotaa soto

Duniyaa bee la U-20 katadamfu ñoosaboo meng be kering Kanada, Moofinduu la katadamfu kafoolu bee ye ñaatotaa soto jee le. Ñing katadamfu kafoolu, mennu mu Najiiriya, Sambiya, Konko aning Kambiya ti, ì bee ye kañeeroo ke le ka palaasoo soto katadamfu ñoosaboo fannaa fulanjango to.

Ñing katadamfu kafoolu la kañeeroo koolaa, moo miliyong jamaa funtita moofinduu bankoolu kang taaring ka ì la seewoo yitandi. Dimaasi tambilaa suutoo la, Kambiya la Portugal kañeering koolaa, moo wuli jamaa funtita siloolu kang taaring saatewolu to, ka ì la seewoo yitandi. Seewoo ye a tinna le doolu ye ì la dondikoolu wura, ka bori balakenseng siloolu kang.

Kambiya la katadamfoo keta teng ne:

Lungo
Katadamfu kafoolu
ì ye mennu dundi
Julayi tili 2
  Kambiya - Mexiko
0 - 3
Julayi tili 5
  Kambiya - New Zealand
1 - 0
Julayi tili 8
  Kambiya - Portugal
2 - 1

Bii Araboo la, Kambiya ning Austria le be katadamfoo ke la.


Fadil Siise 10.7.2007
Luwaa be laa la silakang siiseewaafilaa doolu kang ne

Siirantiyo meng marata domoroo la seneyaa la Kambiya jang, Moodu Lamin Nget, a ning kibaaritaalaalu ye kacaa soto Observer kibaari bundaa to. A be diyaamu kang tumoo meng na, a ye ñing bambandi ko, moolu mennu ka siiseejanoo ke siloolu kang taaring, warang siiseesing waafilaalu, luwaa be laa la ì kang ne. A ko, kaatu ì la bundaa la kisikisirilaalu ye ñing yitandi ko, moo doolu mennu ka siisewolu waafi, wolu buka ì topatoo a ñaama. Doolu ka siiseesingolu bondi le fo kalaasoo ye bang ì bala, wo koolaa ì ye ì murundi firijoo kono. Wo si konodimoo saabu noo le, warang kono bayoo, adung a si saayaa saabu noo le fanaa.

A be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing fo ko, luwaa ye semboo dii ì la le ka moo muta, ka a alamaani aning ka a kiitindi, meng buka moolu la domori fengolu topatoo kuu. A ko, Arijumoo le mu lung labango ti, wo koolaa ì be taa la siloolu kang ne taaring, adung ning ì ye meng muta, ì be kuluuroo laa la a kang ne, warang ka a samba luwaa ñaatilingo la.Fadil Siise 10.7.2007
Spain mansakundaa ye kulung fula dii Kambiya la baakono soojaroolu la

Kunung Tenengo la, ñing karoo tili konontoo la, Spain mansakundaa ye kulung fula dii baakono soojaroolu la Kambiya jang. Ñing kulung fuloo la diyo be dending denna kambengo le la, Kambiya mansakundaa ning Spain mansakundaa ye meng siiñee kari dantang koomanto ñinang sango la. Ñing kulung fuloo ye moo woorowula palaasoo le soto, adung ì tariyaata boroo baake.

Minista meng marata bankoo kono kuwolu la, Usman Sonko, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing fo ko,
- “Ñing kulungo diita ì waatoo le la, kaatu fondinkewolu mennu mu bankoo la jikidaalu ti, wolu jamaa be ì la siloolu kuta-kutayandi kang ne ka taa ning baa la siloo la. Kibaaroo doolu ye a yitandi le ko, sanjii naani tambilaa kono, moo wuli tang ñong ne faata ñing baa la siloo to.”

Ambasado Fernando Moran, meng be siiring Spain mansakundaa ye Senekaali bankoo kang, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing bambandi ko, ì la ñing diiroo be looring denna kambengo le kang Spain ning Kambiya mansakundaa teema. A ko, ì ye ì ñaa tiling kantaroo bundaa le la ka loodulaa ke fondinkewolu la dung ñaa la Tubaabuduu bankoolu kang, sako Kambiya dingolu. A ye fondinkewolu yaamari ko, ka dookuwo ke ì la bankoo ye, wo le beteyaata diina ka ñing baa la siloo taa aning ka dung wandi bankoolu kang ning sila la, meng mang beteyaa.Fadil Siise 10.7.2007
AU la beng baa banta le Kaana

Moofinduu la denna kafu baa, AU ye ì la beng konontonjango bang Talaata tambilaa, Kaana bankoo kang. Ì la ñing bengo to, ì mang song ka kibaaritaalaalu bula ka dung ì fee bendulaa kono fo tumoo meng na, peresidangolu be funti kang ka taa domooroo la, BBC la kibaaribundaa ye a yitandi.

Ñing bengo to, Liibiyankoolu la ñaatonkoo Peresidang Kadafi be jee le, meng mu loolaa baati ko, Moofinduu ye ke kiling ti. Bari ñaatonka jamaa be a la kuwo ngunu-ngunu kang ne ko, ate te ke noo la Moofinduu la peresidango ti, tumandoo a be lafiring meng na. Peresidang Kadafi be karambunto dindingolu yaamari kang tumoo meng na Kaana jee, a ye a fango kumandi soojaroo le la Moofinduu la fansotoo to, aning ka ke kiling ti. Bari Liibiya dammaa mang tara looring ñing nooma ko, Moofinduu bankoolu ye ke banku kiling ti, bari Senekaali fanaa kafuta ì ma le, adung Keniyankoolu la Peresidango fanaa ye wo kuma kilingo le fo.

Kaana la minista meng marata bantala bankoolu la kuwolu la, kibaaritaalaalu ye a kacandi, adung a fanaa ko,
- “Tubaabuduu bankoolu la denna kafoo mu banku muwang ning woorowula le ti adung ì kambenta le. Ntolu Moofinduu mu banku tang luulu ning saba le ti, wo to n`ñanta siloo ñini la le ka ke kiling ti.”
Minista la ñing kumoo foring koolaa, kibaaritaalaa doo ye a ñininkaa, wo si ke noo ñaadii le, kaatu Sudan Dafoo la kuwo mang bula noo, Somaliya aning dulaa doolu. Bari a ye a jaabi ñing na ko,
- “Tubaabuduu bankoolu ye koleyaa kuwolu soto le, bari wo buka ì bali bengo la ka taa ñaato. Wo to kuu meng be wo ñaama, m`fanaa si a ke noo le.

BBC la kibaaritaalaa taata dulaa to fanaa, Kaanankoolu ye Zimbabwe bankoo la Peresidang Mukaabi kumandi daameng diyaamoo la. Wo dulaa to moolu ye bandeeroolu wulindi, a be safeering mennu bala ko, “N`suulata Mukaabi la le, n`suulata a la le fo abadaa!”  Doolu ye dendikoolu dung, a la nataaloo be meng bala, ate ning Kaana la peresidang kotoo, Kuwaami Kuruma, meng ye fansotoo naati ì la bankoo kang.

Kambiya bankoo la ñaatonkoo Yaayaa Jamme mang naa ñing bengo to, adung wo ye moo doolu kamfaa Kaana jee. Ì ko,
- “Sanjii fula koomanto, Kaana ding tang naani faata Kambiya, moo mang mennu faalaa long hani bii. Adung soboo keta ko, Kambiya kantari bundaa ye kuu long wolu la saayaa to le. Tumandoo, Kambiya peresidango mang naa, kaatu ñininkaaroo si wuli noo wolu la kuwo to le.”

Ñaatonkoo doo meng fanaa mang naa, wo mu Sudan na peresidango le ti. Tumandoo, tenkumbaliyaa meng be Sudan, aning tuumiroolu mennu be laaring a kang, wolu le ye a tinna, a mang naa. Bari a ye kumakangolu kii ko, Sudan ye jawoolu le soto, mennu be a la fankoo nooma, sako a la tulumaa fengolu.      


Fadil Siise 9.7.2007
Mofinduu la ñaatotaa ñanta konkoo bayila le

Duniyaa bee la senebundaa baa, FAO, meng marata domoroo keeñaa la moofinduu bankoolu kang, ì la ñaatonkoo Jak Juuf diyaamuta Moofinduu la denna kafu baa AU la bengo to. A la diyaamoo kono a ye ñing fo ko, kuwo meng mu bataa kuu baa ti Moofinduu jang, wo mu naafuloo fankoo taamandiñaa le ti. A ko, Moofinduu la denna kafu baa la loodulaa foloo ñanta ke la meng ti, wo le mu ka konkoo bayi Moofinduu, aning ka moolu bondi fuwaareyaa kono. A ko,
- ”Ning i ye a juubee, moo meng si siyaa moo miliyong tang naani ning luulu ti, wolu le be ñaaniring domoroo sotoo la Moofinduu jang. Adung Moofinduu ye kenoo meng soto ka fiifengolu sene jee, Amerika bankoolu ning Asiya bankoolu mang hani wo talantewo soto. Bari wolu be dookuu noo la ñaadii le, fo Moofinduu la ñaatonkoolu si ì la suuloolu yitandi senoo la bundaa la? Ning wo mang ke, ñaatotaa te soto noo la Moofinduu.”

A ye ñing lafaa ko, janning 2010 sango la, Moofinduu ñanta loodulaa ke la ñing kuwolu la le, mennu mu fentangyaa ti aning konkoo.     

        
Momodu ”Justice” Daabo 1.7.2007
Nfaamara Jaata ye palaasi baa soto

Kambiya banki bung baa la ñaatonkoo, Nfaamara Jaata, Moofinduu la yiriwaa banki baa ye wo le tombong ka taa ì ye Sudaani bankoo kang. Nfaamara Jaata, a be a la palaasoo seyindi la ka bo Kambiya la banki bundaa baa ñaatonkayaa la ñing Juunu karoo faadulaa. Jaata keta nung minisita meng marata safaaroo la 1997 ka taa 1998. Ka bo 1998 ka taa 2003, a keta minisita ti, meng marata naafuloo la, a ning fankoo, janning a be ke la banki bung baa ñaatonkoo ti. Jikoo be kering ne ko, Bamba Saaho meng be Nfaamara nooma, wo le be seyi la a nooto.

        
Momodu ”Justice” Daabo 1.7.2007
Baamaa ye a dingo samba kiitiyo to

Lookung tambilaa musukeebaaringo doo, ì ka a fo meng ye Faatumata Faati, wo le ye a dinkewo samba Kaanifing kiitiibungo to ko, a lafita a faa la le. Faatumata Faati ye ñing yitandi kiitiibungo la ko, a ning a dimmaa be sabatiring nung koridaa kilingo le kono Jesuwang. A ko, lung doo la, a dinkewo ñing ko, a ye a donto kodoo la, bari a naata a fo a ye de, kodi te a bulu. Musundingo ye ñing yitandi kiitiibungo la ko, kabiring a ko a dingo ye, a mang kodi soto, dindingo naata a neng aning a ye a kijoo farandi sangarake ko, a be a faa la le.

- ”Wo koolaa le n wudaayita n siiñoolu la koridaa to. N lafita, kiitiibungo si n dimmaa funtindi n na koridaa kono, kaatu n silata le ko, a si n faa noo le,” musukeebaaringo ye ñing yitandi.

A be diyaamu kang tumoo meng na, kiitiiteyilaa Moses Richards ye ning ne fo musukeebaaringo la siloo ko, a dingo si a faa noo le mu kuu le ti, meng sotota. Wo kamma la a ye kiitiyo kuntu ko, dingo ñing si funti a baamaa la koridaa to. Ning wo nte a be taa la bunjawoo to fo kari wooro, kaatu a ye kiitiibungo le soosoo.

        
Momodu ”Justice” Daabo 1.7.2007
Birikaama toriisi marisewo mang yele foloo

Kambiya bankoo la Minisita meng marata Tubaabu luntangolu la kuwolu la, a ning aadoo, Anjeela Koli, a ye ñing ne fo dipitee bungo ye ko, jiitangyaa aning kurangsotobaliyaa, wolu le ye a tinna, Birikaama la toorisi marisewo mang yele fo hani saaying, sanji fula koolaa tumoo meng na marisewo loota.

Anjeela Koli be jaabiroo ke kang lookung tambilaa Dipitee Abudu Jaaju le la ñininkaaroolu la ko, mung ne ye a tinna Birikaama la marisewo mang yele tumoo meng na, NAWEC ye jiyo naafee marisewo to, adung ñoojee be kering ne puru Birikaama Area Council si kurango samba noo marisewo kono ñaameng.

Anjeela Koli ye ñing tandi de, jikoo be kering ne ko, taabulu-wo-taabulu be marisewo kono, ì bee ñanta kurango soto la le ka bo cash power to, fo a joo si sooneeyaa. A ko, m`be temboo meng to, katakuwolu be kering ne ka a juubee, ì be fiirilaalu katandi la ñaameng marisewo to. Birikaama toriisi marisewo loota nung Juunu karoo 2006, adung kodoo meng dunta jee, a si taa fo dalasi miliyong wooro.