Kibaaroolu ka bo Epireli karoo ka taa Juunu karoo 2007          

Kibaaroolu ka bo Januwari karoo  ka taa  Maaci karoo to,  2007, ì fele
Kibaaroolu ka bo Okutooba karoo ka taa Disemba karoo to, 2006, ì fele
Ka muru kibaari kutoolu to, jang maa
U17Gambiax0.jpgFadil Siise 29.6.2007
Katadamfu juubeelaa 235 balita wiisaa la

Kanada bankoo la ambasadoo meng be siiring ì ye Kaana bankoo kang, a ye Kambiya fondinkewolu moo keme fula tang saba ning luulu bali wiisa la. Ñinnu be wo fondinkee keme fula tang luuloo le kono, Kambiya bankoo la ñaatonkoo Yaayaa Jamme ye mennu parendi ka taa Kanada, duniyaa bee la U-20 katadamfu ñoosaboo be ka la daameng, bari wolu kono ì ye wiisa dii moo tang ning luulu dorong ne la. Ì ko, daliiloo meng ye a tinna, ì ye moo jamaa bali wiisaa la, wo le mu ñing ti ko, ì fondinkee jamaa mang futuu, ì mang tara maraling kuu la, meng si a tinna ì si muru nang.

Minista meng marata balabooñootoo la Kambiya jang, Omaru Fayi ye a la niikuyaa yitandi ñing kuwo to baake. A be diyaamu la kibaaritaalaalu ye tumoo meng na, a ye ñing fo ko, Peresidang Jamme ye kodoo meng dung ñinnu la sabatidulaa kunna Kanada, wo si taa fo Amerika kodoo wuli tang luulu. A ko, wo ning wuli muwango mang ke kiling ti, meng dunta wiisaa dedaa la kuwo kunna.  A ko, a be diyaamu kang ñing temboo meng to teng, minista meng marata bantala bankoolu la kuwolu la, Baala Kaba Jahumpa, wo ning Kanada la ambasadoo be kuwolu kacaa kang ne Kaana.

Minista Fayi naata moolu bee jayi, mennu ye kata kuu jamaa ke ñing Kanada taa la kuwo to. A ko, ì mang sila koteng soto, bari fo ka Alla muta dorong.


Fadil Siise 29.6.2007
Moo wooro soronta kuma kurung safoo la

Kibaaritaalaa luulu aning karandirilaa kiling, wolu le soronta nendiri kuma safoo la Mali bankoo kang ñing lookungo kono. Kibaaroolu ye a yitandi ko, karandirilaa doo, ì ka a fo meng ye Basiiru Kaasim, wo le ye a la karandingolu bula ka taalingo safee, Moofinduu ñaatonka doo ning a la sunkutoo la kuwo to. Bitung karandingolu naata nendiri kumoolu safee Mali Peresidang Amadu Tumaani Tuure ye.

Ì ye ñing karammoo muta, aning kibaaritaalaa doolu, mennu fanaa ye wo kuwo safee ì la kibaari bundaa to. Ì la wolu mutaring koolaa, kibaaritaalaa doo fanaa naata wo kuu kilingo safee, ì ye wo fanaa muta. Ì naata ì la kiitiyo lungo loo, bari looyaalu mennu loota ì ye, wolu mang naa wo kiitii lungo la. Ì naata kiitiyo kuntu, ì ye doolu sorong bunjawoo to kari seyi la, doolu kari saba. Kibaari bundaa doolu ye bayiroo ke ñing kuwo la le ko, kibaaritaalaalu ñanta kenoo soto la ì la kibaaritaa kono le.

Kari kiling koomanto, Peresidang Tuure ye kariteefayoo kañee Mali bankoo kang jee, ka maraloo ke ñing sanji luulu naalaa.


Moodu Kante 28.6.2007
Alikaaloo la palaasoo buusita a la jeenoo kamma

Alikaaloo doo Basee tundoo kang, kibaaroolu ye a yitandi ko, wo le foota a la palaasoo la jeenoo kamma. Daily Express kibaari bundaa ye a yitandi ko, ñing alikaaloo too mu Lasana Maanee le ti, adung Maaneekundaa la alikaaloo le mu a ti. Ì ko, tumoo meng na ñing alikaaloo ning musoo be jeenoo la kamoo to, musoo ñing keemaa fango le ye ì muta. Bitung a ye alikaaloo la masimmaa taa a bulu, mobayiloo aning kodoo meng tarata a la jiboo kono. Alikaaloo naata musoo ñing keemaa daani ko, moo kana a long, baawo a ye wo fengolu bee soto le. Bari kewo ñing mang naa wasa wo la, a taata keebaalu kang, mennu ye kango soto Maaneekundaa jee ka kuwo laa wolu koto. Keebaalu bending koolaa, ì naa a long ko, kuwo ñing mu tooñaa le ti, bitung ì ye a foñondi a la palaasoo to. M`be ñing temboo meng to teng, kata kuwolu be kering ne ka alikaali doo tombong.   


Fadil Siise 23.6.2007               
Najiiriya ding fula soronta kuluntiilaakono keloo la

Kee fula, ì ka a fo mennu ye Emeka aning Tariya, wolu le funtita kiitiibungo ñaatilingo la Kambiya jang. Ñing kee fuloo mu Najiiriya dingolu le ti. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì be bo kang nang Holland bankoo le kang ka naa Kambiya jang kuluntiilaa la, Arky Airline be meng taamandi kang. Ì naata kele wo kuluntiilaa kono tumoo meng na wo be ì naati kang. Wo kamma la, ì ye ì samba luwaa ñaatilingo la.

Kabiring ì ye tuumiroo laa ì kang kiitiibungo to, itolu sonta ì la boyoo la le. Wo koolaa le, kiitiikuntulaa Idirisa Mbayi ye kiitiyo kuntu ko, ì ñanta Amerika kodoo keme luulu le joo la, ning wo nte, ì be sanji saba le ke la bunjawoo to. Bari ì naata daaniroo ke ko, ì ye leetaroo safee kuluntiilaa bundaa ñing ye le ka ì boloo sayi. Wo kamma la ì ye kiitiikuntulaa daani ka balafaa ì ye. Bari kiitiikuntulaa ye ñing fo ì ye ko, ì ye luwaa tiiñaa meng ke, wo jarita Amerika kodoo wuli tang na le, aning ka sanji luulu laa bunjawoo to.


Fadil Siise 22.6.2007
Asis Tamba ning a mooñoolu soronta sanji tang ning naani

Kiitii kuntulaa meng be Kaanifing kiitiibungo to, a ye Asis Tamba, Mustafa Bojang aning Famara Koli la kiitiyo kuntu le ko, ì be sanji tang ning naani le ke la bunjawoo to, aning dookuu kolengo. Ñing moo saboo le tuumita dalasi kodoo miliyong tang ning konontoo suuñaa la, Kanilaayi kunkoo to.

Kiitiikuntulaa be diyaamu kang tumoo meng na, a ye ñing fo ko, ñing kee saboo ye maañaa le ke, meng mang beteyaa hani domanding. A ko, biring wolu ye Peresidang Jamme too moyi, aning a la kunkoo, ì ye a miira le ko, ì buloolu laata sanoo le kang. A ko, ñing tuumimoolu fanaa ye taamoo bulandi ì fang kung na, ka kunkoo la fankoo furtifarti tiñaa.

Asis Tamba be diyaamu kang tumoo meng na, a ko, ate be soronding ne fokabang, wo to ì ye balafaa a ye. Kiitiyo kunturing koolaa, Mustafa Bojang ye daaniroo ke balafaa la ko, a baamaa be kuuranding ne, adung faa waati te a la, kaatu masingo le ba a maakoyi kang fang ka baluu lopitaanoo to. Famara Koli fanaa ye daaniroo ke ko, wuluu waati te a la musoo la, adung a mu dimbaayaa tiyo le ti.


Wade.bmpFadil Siise 21.6.2007
Peresidang Abdoullayi Wade ye minisita faling  
  
Senekaali bankoo la peresidango Abdoullayi Wade, a ye a la minisita doolu faling. Ñing talaata tambilaa, a ye Cheikh Hadjibou Soumare tombong ka a ke minisita baa (Prime minister) kutoo ti. A la ñing tombondiroo be dending dibitee karitee fayoo le la, meng keta jee, a mang mee. Wo kariteefayoo to, peresidango la patiyo (PDS) ye siirang keme aning tang saba aning kiling ne kañee siirang keme ning tang luulu kono.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing ne mu prime minister luulunjango ti kabiring peresidang Wade naata semboo to 2000 sango la. Soumare, ate le mu nung minisita ti, meng marata fankoo la Senekaali bankoo kang jee. A seyita Macky Sall meng nooto, wo mu loolaa baa le ti peresidang Wade la patiyo ye, mennu ye kañeeri baake dibitee karitee fayoo to nung.

Prime minister kutoo be diyaamu kang kibaaritaalaalu ye tumoo meng na, a ye ñing fo ko, a sonta palaasoo ñing na le. Saaying teng moolu be jikiring ko, a te mee la, a be a la dibitee bungo toloo la.   


Fadil Siise 15.6.2007
Wiisa ñinilaalu ka toora kodi kuwo to le

Kambiya la minisita, meng marata bantala bankoolu la kuwo la, Bala Kaba Jahumpa, a diyaamuta dibitee bungo to. A ko, moolu mennu ka wiisa ñini Amerika bankoo ning Ankaliteeri bankoo la Ambaasadoolu yaa, ì ka toora kodi kuwo la le, a ning niitoroo. Minisita ye ñing kumoo fo le waatoo meng na, dibitewolu ye a ñininkaa bantala bankoolu la kuwo la. Wo ñininkaaroo doolu be dending wiisa daa la jawuyaa le la, sako Amerika ning Ankaliteeri. Minisita Jahumpa ye ñing fo ko, katoolu be ke la ka a je ko, ì ye wiisa daa talaa, aning ì balanta moolu mennu la, ka ì la kodoo doo seyindi ì la.


Fadil Siise 15.6.2007
Kiitiyo Kanilayi kunkoo la miliyong tang ning konontoo la kuwo to

Ñing lookungo kono, kee fula funtita kiitiibungo to Kaanifing. Ñing kee fuloo, ì ka a fo mennu ye Asis Tamba aning Mustafa Bojang, tuumita dalasi kodoo miliyong tang ning kononto suuñaa le la. Ñing suuñaaroo keta Kanilayi kunkoo le to, ì be dookuwo la nung daameng. Wo kunkoo mu Kambiya bankoo la Peresidango Yaayaa Jamme le taa ti, adung a be a la wuluusaatewo le to.

Mustafa ko, kabiring 2005 sango la, a ka tu Asis yaamari la Kanilayi kunkoo la kuwo la le, bari Asis ka maañaalu mennu ke jee, wolu mang ke ñaatotaa kuu ti. A ka kuwolu ke a fang ye le, a buka a fo moo ye. Kaatu ate Asis le be maraling kuwolu la, adung moolu be ate le la yaamaroo muta la, ning wo nte a ye ì bayi dookuwo la jee. Mustafa ko, doo be jee fang, ate ka moo doolu foñondi dookuwo la le, bari Asis ka wolu murundi le, kaatu ate le mu ñaatonkoo ti jee. A ko, Asis nene ye moto baa la caaboo taa motoborindilaa doo bulu, meng balanta ka peresidango la ninsoolu samba Kanilayi. Wo keta le tumoo meng na peresidango fango ye yaamaroo dii ko ì ye ì samba. Mustafa ko, ate mang feng-wo-feng ne long kodoo la kuwo to meng filita, kaatu fengolu bee be maraling Asis le bulu, adung kodi nene mang dung a bulu, ning a mang ke Asis la yaamaroo ti.

Asis meng mu Kanilayi la kunkoo maralaa ti nung, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye ñing fo ko, ate nene mang Mustafa long. Kewo doo, ì ka a fo meng ye Henri, wo le ye a la kuwo fo a ye ko, Mustafa mu moo le ti, meng ye maanoo la kuwo taamandiñaa long, kaatu a ning Baaba Joobu tarata nung dookuwo la le. Bitung a ye a samba Peresidango fango yaa ka a la kuwo fo a ye. A ko, moo doolu mennu tuumita, wolu ka ate tuumi kuu le la, a mang feng long meng to, kaatu kodoolu mennu bee taata kunkoo to, ì bee ka siiñee le.


jammehx.jpgFadil Siise 5.6.2007
Peresidang Jamme ye Kambiya fondinkewolu dandalaa

Kambiya la peresidango Yaayaa Jamme ye a la bankoo fondinkewolu dandalaa kunung Tenengo waatoo meng na, bankoo la U-20 katadamfu kafoo taata a yaa ka kuwolu kacaa mennu be dending ì la taa la Kanada bankoo kang. A ko, a be fondinkee jamaa kii la ka taa ì la katadamfuu juubee, ko a ye ke ñaameng Peru 2005 sango la, duniyaa bee U-17 katadamfu ñooseyaa to.

Peresidang Jamme la ñing dandalaaroo be dending maañaa le la Kambiya fondinkewolu ye meng ke Peru. A ko, Kambiya ding muwang ñong ne tuta jee, mennu borita, ì mang song ka muru nang. Bari a ko, ñinang sango la, falindiroo be ke la le, kaatu fondinkee-wo-fondinkee, ì be a la kayitoolu taa la a bulu le. Adung ning meng borita, wo maarii la nataaloo te tara la Toronto kantarilaalu dammaalu bulu, bari hani Kambiyankoolu mennu be jee, a be tara la wolu fanaa bulu le. Wo kamma la moo te a fang maabo noo la, bari ì be a murundi la nang ne.

Peresidang Jamme ko, wo moolu mennu borita Peru bankoo kang nung, saaying teng ì doolu be maakoyiroo daani kang mansakundaa bulu le ka muru nang, bari a te a ke la.

Peresidang Jamme ye yaamari koteng jamaa dii kuluwo ning buuñaa la. A ye katadamfulaalu wakilindi ka duwaa ke waati-wo-waati, adung a ye ì meng-wo-meng laahidi Amerika kodoo wuli luulu la.


Fadil Siise 5.6.2007
Kiitiyo wulindita Charles Taylor kamma

Layibiiriyankoolu la peresidang kotoo, Charles Taylor, duniyaa bee la kafu baa, UN na kiitiibung baa ye kiitiyo wulindi a kamma le. Ì ye a yitandi ko, Charles Taylor ye tajireeyaa kuu baalu le ke Sierra Leone na sanjii tang ning kiling keloo to. Luwaa ye a muta ñing kuu tang ning kilingo le la, a balanta mennu bee le la:

Tajireeyaa, moo faa, luwaa tiñaa baluwo la kuwo to, diyaakuyaa laañooyaa, ka moolu jongyandi cakayaa la, horomantangyaa, ngarinteeyaa, kuu doolu mennu ka hadamadingyaa ñantoo tiñaa, ka dindingolu ke soojaroolu ti, ka moolu jonyandi, aning suuñaaroo.
        *   *   *

BBC la kibaari bundaa ye a yitandi ko, Charles Taylor la kiitiyo be dending moofaa kele baa le la, a buloo tarata meng koto Sierra Leone bankoo kang. UN la kiitii bung baa meng be Sierra Leone bankoo kang, wolu naata Charles Taylor la kiitiyo sawundi Duniyaa bee la kiitii bung baa to Holland bankoo kang, kantaroo kamma a la kuwo to.

Charles Taylor ye rebeliyaa keloo wulindi Liberia bankoo kang 1989 sango le la, moo jamaa niyo tuta meng to. 1991 sango la, a ye a buloo dung RUF rebeli kafoo koto, ka Sierra Leone mansakundaa kele. 1995 sango la, a ye kayira kambengo siiñee, bitung 1997 sango la, a ye peresidang karitee fayoo kañee a la bankoo kang Liberia. Bari 1999 sango la, keloo wulita a kamma ko, a ye bo peresidangyaa palaasoo to.

Juuni karoo kono, 2003 sango la, luwaa diita ko, a ñanta muta la le. Okoosi karoo 2003 sango la, a ye a la siirango bula, a borita, a taata sii Nigeria bankoo kang, a naata muta daamento ka taa kiitiyo to.


Fadil Siise 5.6.2007
Kuluntiilaa janoo ye moo muwang ning fula faa Sierra Leone bankoo kang

Kununkoo Dimaasi lungo la, kuluntiilaa doo meng ka moolu samba ka bo kapitaaloo to ka taa Sierra Leone kuluntiilaa jii dulaa to, Lungi, wo le boyita, a janita, adung moo muwang ning fula faata jee. Kibaaroolu ye a yitandi ko, sila koteng te wo jooyewo to, ning a mang ke feeriyo ti, warang ñing kuluntiilaa siifaa, Tubaaboolu ka a fo meng ye helikopta.

Pasaasewolu mennu be wo kuluntiilaa kono, wolu jamaa mu Togo bankoo dingolu le ti. Ì ka bo nung katadamfu juubee le la, ì la katadamfu kafoo ning Sierra Leone ye meng soto. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Togo la Sierra Leone kañeering koolaa katadaa ñaa kiling na, kuluntiilaa be moolu samba kang Sierra Leone na kuluntiilaa jiidulaa to. Dimbaa naata bo a bala janning a be jii la, a boyita moolu ti. Janning maakoyiri baalu be futa la a ma, moolu janita fo ì buka suutee noo. Kuluntiilaa borindilaa dorong ne mang faa, bari a mang tara jikoo daa to.

Togo la minisita meng marata katadamfoo la, wo fanaa be moolu kono le mennu niyo tuta jee. Bari Togo la katadamfulaalu mang tara ñing kuluntiilaa kono, kaatu itolu be a la muroo le batu kang, ka ì fanaa samba kuluntiilaa jiidulaa to.

Kibaaroolu mennu bota AFP kibaari bundaa to, wolu ye a yitandi ko, bundaa doo, ì ka fo meng ye Paramount Airlines, le be ñing kuluntiilaa taamandi kang, adung a mu Najiiriya dingo doo le taa ti.

Sierra Leone bankoo la minisita, meng marata kuluntiilaalu, feeriyolu aning borifengolu taa ning naa la, bankoo la peresidango ye a bayi a la palaasoo to le, ñing asidango la kuwo kamma.


Moodu Kante 1.6.2007
Duniyaa mang song ka Kambiya la tiyoo sang

Duniyaa bee la tiya mariseebaa, wolu balanta le ka Kambiya la tiyoo sang ñinang sango la, kaatu ì ko, posini jankaroo doo le ye tiyoolu muta, Tubaaboolu ka fo meng ye Aflotoxin. Ì ko wo jankaroo ka jusu saasaa le saabu hadamadingolu la, ì ka meng kumandi Hepatitis-B la.

Laamin Damfaa, meng bota mansakundaa la safaari bundaa to, wo le ye ñing kuwo yitandi bengo doo to, meng keta lookung tambilaa. A ko, ñing jankaroo sunta fiinoo le la, meng ye tiyoo muta waatoo meng na, a be maaboring daamento. Ning tiya tariyaaringo ning tiya meeringo be jurumaaring ñoo kang, doo jaata, doo mang jaa foloo, jamaa-jamaa a bee ka fiina.

Ning bankoo la tiyoo mang sang duniyaa la mariseebaa to, wo be ke la Kambiya senelaalu ye bataa kuu baa le ti, kaatu moo jamaa la baluwo be looring tiya senoo le kang jang.

Ñing Kibaaroo bota Foroyaa -kibaari kayitoo le to.


Moodu Kante 1.6.2007
Kasamansinkoolu borita ka naa Kambiya

Moo jamaa ka bori ka bo Kasamansi ka dung Kambiya bankoo kang kotenke, kaatu ñing temboo la keloo maamanta jee le kotenke rebeloolu ning Senekaali mansakundaa la soojaroolu teema. Fooñi tundoo saatewolu to, mennu be naanewo daala Kaasamaasi, moolu be ì la suwolu bula kang. Hani Kambiyankoolu buka siinoo noo wo maafangolu la kidi kangolu kamma la.

Kaasamaasi rebeloolu ning Senekaali mansakundaa, ì meeta keloo la. Kaasamaasi be Senekaali bankoo le la maraloo koto, ì ye ì fansotoo kaning, bari Senekaali mansakundaa mang song wo la. Wo naata ñing keloo wulindi ì teema.


Moodu Kante 1.6.2007
Jaamango mang ke kaburoo ti

Kambiya la diina ñaatonka faramansaring baa doo, ì ka fo meng ye Imaam Faati, a ye jamaa misilimoolu londi ñing na ko, jaamango mang ke kaburoo ti, adung moolu mang ñang na furewolu baadee la jee. A ye ñing kumoo fo le tumoo meng na, a be kawandoo la jaamang kutuboo to Baakoote, Kombo Tilijii. Imaam Faati ko, Isilaamoo mang song kuwolu mennu la, moolu ñanta fata la wolu la le. A ko, moolu mennu ye furewolu baadee jaamangolu kono, ì ñanta ì wuri la le ka ì samba baadeekoolu to.


Celi Marie Dean
MissBlack.jpgFadil Siise 30.5.2007
Amerika moofing musu ñiimaalu be Kambiya bankoo yaayi kang

Moofing musu ñiimaa tombongo, ì ka a fo meng ye Miss Black USA, a ka ke Amerika bankoo kang sang-wo-sang, bari ñinang a be ke kang Kambiya jang ne. Lookung tambilaa musu ñiimaa tang naani ning naanoo, mennu daa be ñing ñooseeyaa kono, ì ning ì la silañaatonkoolu naata ning kulutiilaa le la, meng wulita itolu dorong ne la kuwo kamma.

Saaying teng, ì be banku taamoo le la taaring ka dulaalu kumpabo, mennu be ko Jufure, ì mumuñolu ye ì la jongyaa taamasiloo kumaasi daamento ka taa Amerika, aning Makasutu, Kambiyankoolu ye ì la aadakuu jamaa yitandi ì la daamento.

Ñing musu ñiimaa tombongo nene mang ke Amerika ye banta la, Kambiya le mu dulaa foloo ti. Wo ye a tinna le, a kuwo be kidimaring baake. A be Kambiya la Tubaabu luntangolu la bundaa fanaa yiriwandi la le, kaatu a be Kambiya too bondi la baake Tubaabuduu bankoolu kang. Julayaa bundaa jamaa mennu be bankoo kang, aning bundaa doo kotengolu fanaa ye deemaaroo ke kodoo la le ñing bengo to. Peresidango noomalankoo Aja Ayisatu Njayi Seedi le keta wo kodoolu mutalaa ti bankoo tooyaa la.

Bundaa meng ye ñing Miss Black USA –tombongo mara Amerika bankoo kang, wolu fanaa ye sooroo ke bundaa jamaa le la Kambiya jang, adung ì ko, ì be tenteng na ñing deemaaroo la le, sako karanbunto dindingolu.


Fadil Siise 30.5.2007
Mobaayili bundaa kutoo yeleta Kambiya jang

Arijuma tambilaa, ñing karoo tili muwang ning luuloo la, mobayili bundaa kutoo, ì ka fo meng ye Comium, a yeleta Kambiya jang. Peresidang Yaayaa Jamme le ye mobayili bundaa kutoo yele. Kibaaroolu ye a yitandi ko, Comium mu bundaa sembemaa baa le ti futañoomoo la kuwo to. Itolu le fanaa keta mobayili bundaa sabanjango ti bankoo kang jang. Kabiring Peresidang Jamme be diyaamu kang, a ye ñing fo ko, Comium be moolu maakoyi la deemari jamaa le to. I be doolu kii la karango la, ì be doolu la karambungolu joo la ì ye, a ning maakoyiri kuu jamaa.

Ì la mobayili bundaa la ñaatonkoo, Ali Dallul, a ko ì la ñing mobayili bundaa be taama kang banku tang ne to saaying teng. A ko, ì la bundaa be ì ñaa tiling na Moofinduu tilijii bankoolu le la saaying. A ye laahidoo dii ko, ì be moolu la suuloolu timmandi la talifongo la karoo la le, adung a daa be sooneyaa la.

Ñing bundaa kutoo la yeloo kamma la, ñooseeyaa baa wulita mobayili bundaalu teema ka kiliyaanoolu muta. Africell mobayili bundaa ye bundingolu loo ì la bungo ñaatilingo la, moolu ka kiliroo ke ì baadingolu la banku, doolu kang, adung ì buka feng joo a kunna. Gamcel ye sooroo ke kuma sutungolu la. Ñing kuu kutoolu ye kiliyaanoolu seewoo.  


Fadil Siise 30.5.2007
Najiiriya la peresidang kutoo kalindita

Peresidang Umaru Yar`Aduwa kalindita le Najiiriya bankoo kang. Ate le keta siwiliyang fulanjango ti Najiiriya la taarikoo kono peresidangyaa la karoo la. Ate le mu moo ti fanaa, meng kañeeta ì la peresidang karitee fayi tambilaa to Epireli karoo kono ñinang sango la. A la kañewo koolaa, balang baa naata wuli oposisonoolu kono ko, karitee fayoo mang ke tilingo ning tooñaa kono. Wo naata a tinna, poliisoolu ye kantaroo warandi baake bayee baa to jee, aning kapitaloo siloolu kang taaring. Koomanto, politiki patiyolu ye kankulaaroo ke ko, moolu ye funti siloolu kang taaring ka jerewoo ke fo tili fula. Bari poliisoolu ye kantaroo semboo warandi, meng ye a tinna wo mang naa ke a ñaama. Wo kuwolu bee koolaa, Peresidang Yar`Aduwa la kalindiroo mang baayi, adung kariteefayi bundaa ye ñing kibaari ko, kariteefayoo keta tilingo ning tooñaa le kono. BBC la kibaari taalaa meng be Najiiriya, a ye ñing fo ko, kalindiroo keta seewoo le kono, kaatu mañari fengolu siifaa siyaata, adung poliisoolu ning soojaroolu ye tambuuroolu kosi, aning kuu koteng jamaa.

Fadil Siise 30.5.2007
Kambiya la kooji kutoo futata

Kambiya la katadamfukafu baa ye Jose Martinez seyindi kooji Antoine Hey nooto. Ñing kooji kutoo bota Spain bankoo le kang, a ning talifong bundaa doo ye dookuwo ke nung daameng. A ning wolu la dookuwo banding koolaa le, a ning Kambiya la katadamfukafu baa ye siiñeeroo ke koojiyaa la. Kibaaroolu ye a yitandi ko, kooji Antoin Hey la naabaliyaa sunta a la joo la dooyaa le la.

Saaying, jikoo be ñing kooji kutoo la kuwo to le, kaatu a futata bankoo kang ne. Katadamfu ñoo saboo meng be bankoolu teema, Moofinduu la ñoosaba katadamfoo to, meng be taa ke la Kaana bankoo kang 2008 sango la, Kambiya le be siirang sabanjango to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì ñanta kumbeng labango soto la le, ì ning Jinee Konakiri, mennu ye ì kañee nung ì fangolu yaa jang. Kambiya la katadamfu kafoo suulata kañeeroo dorong ne la wo kumbengo to, ning wonte ì te taa la jaari katadamfu ñoosaboo to.


Fadil Siise 23.5.2007
Kewo soronta Dalasi 125 suuñaa la

Kewo doo, ì ka a fo meng ye Babukari Njaayi, wo le funtita Kanifing kiitii bungo ñaatilingo la ñing lookung tambilaa kono. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing kewo ye bitikatiyo doo la kodi keerango le suuñaa. Ñing bitikatiyo, ì ka a fo meng ye Pa Moodu Caam, a be diyaamu kang waatoo meng na kiitii bungo ñaatilingo la, a ye ñing yitandi ko: Babukar naata a la bitikoo to ka ming fengolu sang. A la wolu diiring koolaa a la, a ye a kaning a la kodoo la. Babukari ko, doola dorong ne be a bulu. Ì la ñoosaboo kono, Babukari ye a la kodi keerango jaasu, a ning boroo taata. A ko, wo kodi keerango kono, dalasi keme ning muwang ning luulu le be jee.

Bitung kiitii kuntulaa naata ate Babukari sorong bunjawoo to fo tili wooro janning kiitiyo be kontinee la. Kodoo mang ke jutunna fengo ti!


Fadil Siise 23.5.2007
Kewo soronta fooleesuu suuñaa la

Kiitii kuntulaa meng be Kanifing Kambiya jang, a ye kewo doo sorong kari saba la bunjawoo to. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ñing kewo, ì ka a fo meng ye Moodu Njaayi, a ye fooleesuwo le suuñaa.

Kabiring kiitii bungo ye wo fo a ye, ate fango sonta le ko, ate le ye a suuñaa, adung ì ye a tara a waafi kang. A ko, a ye a suuñaa le tumoo meng na, moolu be Alla batoo la coocoo kono Banjunu jee. A ko fanaa, a nene ye suuñaaroo ke le nung. Bitung ì ye a sorong bunjawoo to fo lookung saba. Wo koolaa a ye daaniroo ke balafaa la. Bari kiitii kuntulaa ye a sorong kari saba la bunjawoo to, a ning dookuu kolengo. Adung a ko, wo fooleesuwo be tu la jee le foning ì ye a maarii long. A ko, ning ì mang a maarii long fanaa, ì be a dii la bundaa le la, meng suulata a la.


Fadil Siise 18.5.2007
Kudeetaalaalu mennu borita ka bo Kambiya ka taa Senekaali

Kibaaroolu mennu bota Observer kibaari bundaa to, wolu ye a yitandi ko, kudeetaalaalu mennu borita ka bo Kambiya, ì ye bengo ke Senekaali bankoo kang. Ñinnu mu soojaroolu le ti, mennu lafita nung ka kuudeetaa ke Kambiya jang, a naata tiñaa. Wo koolaa ì naata bori ka taa sii Senekaali bankoo kang. Wo moolu mennu be wo bengo to, wolu le mu Colonel Nduru Caam ti, Captain Sana Sabali, aning Mr. Iburayima Maane. Nduru Cham ye kudeetaa parendi serung. Sana Sabali ye a parendi nung 1995 sango la, ì naata a sorong Kambiya bunjawoo to fo sanji tang ning kiling.

Obsever kibaari kayitoo ye a yitandi ko, 2006 sango la Peresidang Abulayi Wada la kumpabooroo waatoo la Kambiya jang, a ye ñing bambandi le ko, Kambiya dingolu mennu borita jee, i te wolu murundi la nang.

Observer ko, ì ye kibaaroo soto moo le bulu, meng ye ñing yitandi ì la ko, Senekaalinkoolu la bundaa meng marata ì la bankoo kono kuwolu la, ñing borilaalu ning wolu le la ñaatonkoolu doolu ye bengo soto. Ñing ye a yitandi ko, ì be ì hati la le, adung tana te ì soto la Senekaali bankoo kang.

 *           *           *

Kibaari doo ye a yitandi ko, Kambiya bankoo la peresidango Yaayaa Jamme, ate ye siiñooyaa yitandi Senekaalinkoolu la kununkoo waatoo meng na, a yamfata wo Senekaali duwaañi luuloo ye, Kambiya kiitiibungo ye kiitiyo laa mennu kang ko, ì ñanta sorong na bunjawoo to le fo kari tang ning seyi.
(N`na kibaaroo 16.5.2007 juubee)


Fadil Siise 18.5.2007
Kewo tuumita Sirifu Minte faa la

Lookung tambilaa, Kambiya poliisibundaa ye kibaaroo dii ko, Sirifu Minte boritoo le, a boyita adung newo ye a barama, meng naata ke a la saayaa ti. Kibaaroo ñing funtita waatoo meng na, kisikisiroo mang paree foloo, adung moo doolu funtita mbeedoolu kang ka ì la niikuyaa yitandi Sirifu la saayaañaa to.

Kuwolu naata funti ñaa doo le la, meng ning itolu la kibaaroo fatata baake. Kununkoo Araboo, ì ye kewo doo funtindi kiitii bungo to Bundung. A too mu Duudu Jaane le ti, adung tuumiroo laata a kang ko, ate le ye Sirifu Minte faa. Bari kabiring wo tuumiroo laata a kang, ate balanta wo la le. Wo to le kiitii kuntulaa Amina Saaho naata kiitiyo sawundi fo Mee karoo tili muwang ning seyi.
(N`na kibaaroo 11.5.2007 juubee)


Moodu Kante 16.5.2007
Senekaali moo luulu soronta Kambiya

Kiitiibungo meng be Kaanifing Kambiya bankoo kang jang, bii Araba lungo la, wo le ye Senekaali ding luulu le sorong bunjawo to fo sanji kiling kari wooro. Wo kee luuloo, Kambiya soojaroolu le ye ì muta nung Kambiya baajiyo kono. Wo waatoo, ì ning kidoolu le mu. Wo le ye a tinna soojaroolu sobita ko, wolu mu ñapinkannaalu le ti, ì naata ì muta ka ì samba nang.
Kiitiiteyilaa Paa Hari Jamme, a ye a yitandi ko, wo moolu mu moolu le ti, mennu ka tara baa kono ka moolu ñapinkang, adung kiitiibungo ye a je ko, tuumiroo meng laata ì kang mu tooñaa le ti. Bari wo Senekaali moolu la looyaa Antuman Geeyi, a ye a yitandi kibaari saaferilaalu ye ko, a be kiitiyo ñing futandi la bankoo la kiitiibung baa to, fo ì si a seyinkang koroosi kuu.


Moodu Kante 16.5.2007
Kiitiibungo ye kuluuroo laa karambunto sunkutoo kang

Musukiitindirilaa meng be Bundung, Amina Saaho-Siise, kunonkoo a ye kuluuri kolengo laa karambunto sunkutoo doo kang. A ye a yaamari ko, a ñanta dookuwo ke la jamaa moolu ye fo montoroo waati wuli kiling keme luulu. Ì ko, wo sunkutoo ye lanseetoo le taa, a ye a karandindingñoo sunkutoo doo nama a ñaadaa to Sincubaliyaa, Kambiya jang. Kiitiibungo naata alamaanoo dalasi wuli luulu laa a kang, meng be dii la ñing sunkutoo la, meng baramata, ka a ke jusuñaburango ti.


Moodu Kante 16.5.2007
Kambiya la U-20 katadamfu kafoo be ñaamoo kono foloo

Mr. Sidii Kinte meng mu Kambiya la katadamfu kafoo la peresidango ti, a ye a yitandi ko, bankoo la fondinkewolu la katadamfu kafoo (U-20) meng ñanta taa la Kanada ì la katadamfu ñooseeyaa baa to, wo la kuwo be ñaamoo kono foloo. A ko, hani saaying ì be suularing Kambiya kodoo dalasi miliyong luulu. Kinte ko, hani ka bii ì la U-20 –kafoo mang taa noo ì la daakaa dulaa to, janning Kanada taa be sii la. A ko, ì be ì lamoyi kang foloo bundaa la, meng marata fondinkewolu ning balabooñooto feeyaa la Kambiyala Kambiya bankoo kang.


Fadil Siise 11.5.2007
Fondinkewolu la jerewoo ye moolu kijoo fara

Kunung Aramisa lungo la, bitiki jamaa soronta Seerekundaa, Kambiaya jang, adung karambung jamaa ye ì la karandingolu seyindi ì la suwolu kono silango kamma. A sababoo keta kumoolu le ti, ì ye mennu moyi ko, soojaroolu ning fondinkewolu be dunding ñoo la le Seerekundaa. Moo jamaa borita, ì seyita ì la suwolu kono, kaatu ì mang a long, meng be kering.

Ñing kuwolu kumaasita kununkoo Araba lungo le la, tumoo meng na, poliisoolu mennu ka siirandifengolu kele bankoo kang, ì sobita fondinkewolu la daakaa dulaa la Londong Koona. Ì ko, ñing fondinkewolu ka tara taayisaboo le la wo dulaa to adung ì ka tambilaalu fanaa tooñee. Poliisoolu ye fondinkee doolu muta, doolu borita, adung ì ye taayi jamaa tara wolu bulu le, ì ye mennu muta. Poliisoolu ko, fondinkee kiling wolu kono, ì ka a fo meng ye Sirifu Minte, a boritoo naata boyi newo kang, a baramajawuta a kango to. Ì ye a samba Seerekundaa Lopitaanoo to, wolu naata a samba Banjunu lopitaani baa to, a naata faa jee to. Ì naata a baadee kunung Aramisoo, a kanuntewolu moo keme jamaa benta daameng.

Baadewo koolaa, fondinkewolu doolu lafita ka ì la niikuyaa yitandi, ka taa Seerekundaa poliisi jerewo la, bari poliisoolu ning soojaaroolu ye siloo balang ì ma. Ñing kuwolu kamma la, bitikitiyolu jamaa naata ì la bitikoolu sorong, kaatu a lafita ke la aadakuu le ti Kambiya jang saaying, jerewo tumoo la, moo kurungolu ka dung bitikoolu to ka fengolu diyaakuyaa taa, mennu mang ke ì taalu ti. Sanji wooro koomanto, Epirel karoo tili tang ning kilingo la, biring karambutodingolu be jerewo la, a keta le, adung a keta le Julayi karoo kono, 2003 sango la, biring jerewo wulita Senekaali ning Kambiya la katadamfoo kamma la.


Fadil Siise 10.5.2007
Cameroon.gifKuluntiilaa boyita Kemeruun – moo 114 faata

Ñing sibiti tambilaa, Mee karoo tili luulu, Keeniya kuluntiilaa boyita Kemeruun bankoo kang. Kibaaroolu ye a yitandi ko, kuluntiilaa ñing boyita le tumoo meng, a wulita kuluntiilaa jiidulaa to, ka taa Keeniya. Ì ye a yitandi ko, a be wuli la tumoo meng na, samaa be wararing nung baake le, bitung a naata boyi ì la kapitaaloo daala, ì ka a fo meng ye Duwala. Moo keme moo tang ning naani niyo naata tu jee, mennu be a kono.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì ye kuluntiilaa la kunee fingo je le, Tubaaboolu ka a fo meng ye ”black box”.  Ñing mu joorang kummaa baa le ti kuluntiilaa kono, kaatu a be le ko kompiita. Kuluntiilaa borindilaalu la kumakangolu, aning kuu-wo-kuu meng keta kulutiilaa ning a masingo kono, a ka a bee maabo a kono le. Londitiyolu ye ñing ke daliiloo le kamma, ka a long meng ye kuluntiilaa boyindi. Ì ye a dedaa ning dedaañaa le la, hani kuluntiilaa boyita, a te tiñaa la.


Fadil Siise 10.5.2007
UBS-dookuulaalu ye Alla jayi

Duniyaala la Bayibulu kafoo, ì ka fo meng ye UBS, aning ì la bundaa meng be Kambiya jang, wolu ye jayiroo dii Alla la, meng ye ì la dookuulaalu tankandi. Ì ko, ì la moo fula le ñanta tara la ñing kuluntiilaa kono, meng boyita Kameroon, bari Alla mang naa lañini wo la. Wolu ñanta taa la bengo le to Nairobi, Keeniya bankoo kang, ning ñing kuluntiilaa la. Doo mang naa juuna, kulintiilaa taata a kooma. Kuluntiilaa jiidulaa dookuulaalu mang song doo la visaa ma, meng naata ate fanaa tanka asidango ma.


Fadil Siise 10.5.2007
Ngansimbaa tang ning seyi ye ì la muroolu landi

Ngansimbaa tang ning seyi mennu bota saatewolu to taaring Kambiya, wolu le ye ì la muroolu landi. Ì ko, ì te ñaakaaboyoo ke la kotenke. Kafoo, ì ka a fo meng ye GAMCOTRAP, wolu le ye ñing bengo kili, Kambiya la bayee baa to. Ñing bengo waatoo la, musu tang ning seyi, mennu mu ngansimbaalu ti, wolu le ye ì kali ko, ì be ke la loolaa le ti musoolu la ñantoo to, adung ì te ñaakaaboyoo ke la kotenke.

GAMCOTRAP la ñaatonkoo doo, Dr. Faatu Bojang, biring a be diyaamu kang, a ye ñing fo ko, ka loodulaa ke ñaakaaboyoo la, wo mu kuu kende baa le ti. A ko, ka bo ning ì la karandiroo ning moolu kalamutandoo la, ngansimbaa tang ning seyi ye ì la muroolu landi. A ko ñing ne mu siiñaa foloo ti, ngansimbaalu fangolu ye ì la joorangolu yitandi moolu la, aning ì kalita ko, ì ye ì la muroolu landi le.

Moo kummaa jamaa le ye ñing bengo maabee, wolu kono Dr. Tamsir Mbowu, minisita meng marata jaatakendeyaa la kuwolu la Kambiya jang.

Bankoo doolu kang, sako Tubaabuduu, wolu ye bayiroo ke ñaakaaboyoo la le. Adung hani moo ye a ke kulloo kono, ning a lonta dorong, ì ka kiitiyo laa i maarii kang ne ka i sorong bunjawoo to. A mu aada kuwo le ti, meng bambanta dulaa doolu to, bari dulaa doolu mang song a la fereng.


locustsxx.jpgFadil Siise 9.5.2007
Kuntingolu la kuwo be looring Kambiya le foloo

Bundaa meng marata senoo la bankoo kang, ì ye yaamaroo dii ka moolu hakiloo bulandi kuntingolu la kuwo to. Senoo bundaa ye a yitandi ko, kuntingolu la kuwo jawuyaata n`na Moofinduu Tilijii bankoolu kang ne, bari ì la kuwo be tenkunding ne foloo Kambiya jang. Wo kamma la, paree kummaa mang ke ì la kuwo kamma. Bari ì ko, hani wo ñaa-wo-ñaa, ì la kuwo mu hakilituwo le ti. Ì la kafundingolu, mennu be maraling koroosiroo la kuntingolu la kuwo to, wolu be tara la ì la koroosiroo kang kuntingolu la kuwo to.

Bundaa meng marata teremma kuwolu la Moofinduu, wolu ka ì la kari-wo-kari kibaaroo meng funtindi, wo ye a yitandi le ko, Kambiya be tankaring kuntungolu la le. Teremma kuwolu la fang parendoo kamma, ì ye a yitandi ko, banku kenoo meng si taa fo cunuwaari wuli tang naani ning wooro, ì ye wo le boori. Ì ye kibaaroo meng funtindi fanaa ko, kuntingolu ka taama le ka dulaalu bayindi, ì si domooroo soto daameng to, sako feng kitingolu be sotoring daamennu to. Ì ye yaamaroo dii bankoo doolu la Moofinduu Tilijii jang, mennu mu Kambiya, Mali, Murutanii, Senekaali, Nayija, Liibiya aning Alijiiriya, ko, ì si ì hakiloo tu kuntingolu la kuwo to.


Fadil Siise 9.5.2007
Kiitiyo ye soojaroolu mennu muta, ì ye daaniroo ke le

Soojaroolu mennu daa be wo kuudeetaa bayiringo to nung serung sango la, wolu le ye daaniroo ke kiitii wulindoo la. Ì ye ñing daaniroo ke le tumoo meng na, kiitiyo laata ì kang ko, ì doolu ñanta sanji tang ne ke la bunjawoo to, doolu sanji muwang ning luulu, doolu be ì siyotoo ke la jee. Ì ye ñing daaniroo ke kiitii bundaa le la, meng marata kiitii wulindoo la Kambiya jang. Ì la ñing daaniroo koolaa, kibaari mang funti foloo lungo to, ì be taa kiitiyo ñaatilingo la meng na.


Fadil Siise 9.5.2007
Kiditiyolu ye esansi payipoolu teyi Najiiriya

Kibaaroolu mennu bota Najiiriya ye a yitandi ko, kiditiyolu mennu ka ì fang kumandi keledingolu la, wolu le ye payipe baalu saba teyi ning bomoo la Nayija Baa Delta jee. Kibaaroolu ye a yitandi ko, ì ye ñing boyinkango ke Bayelsa saatee baa le to.

Ñing kiditiyolu ye boyinkang jamaa le ke ñing dulaa la, ka tumarankee dookuulaalu muta diyaakuyaa kono ì fang bulu, fo ì si kodoo jamaa soto wolu kunna. Najiiriya bankoo le ka tulumaa feng jamaa bondi Moofinduu bee kono, bari ñing boyinkango ye a tinna le, ì boyita siidulaa muwang ning luulu ñong na kemoo kono 2006 sango la.


Fadil Siise 4.5.2007
Baa ye ding woorowula wuluu Welinkara

Lookung tambilaa kono, baa ye ding woorowula wuluu Welinkara, Kombo Saalung karoo la, Kambiya. Ñing ”nene-maajoo” keta talang fula tilibuloo le la, daameng moo jamaa naata ka a juubee. A ye baa kotong luulu le wuluu aning yeree fula.

Baatiyo, meng too mu Tiida ti, a be diyaamu kang kibaaritaalaalu ye waatoo meng na, a ko, a la baa mu jiidilaa le ti. A ko, ñing baa la konoñaa foloo, a ye ding fula le wuluu. A la konoñaa fulanjango, a ye ding saba le wuluu. A la konoñaa sabanjango, a ye ding naani le wuluu. A ko, bii meng keta a la konoñaa naaninjango ti, a ye woorowula wuluu, meng keta jaakali kuwo ti.

Tiida ye kiliroo ke bundaa la, meng marata beeyangolu la bankoo kang, ko, ì si a maakoyi deemaaroo la ka ì topatoo, kaatu ì bee be baluuring ne.  


Momodu ”Justice” Daabo 2.5.2007
Maañooyaa ye kiitiyo wulindi

Jamaani musundingo doo, ì ka fo meng ye ko Elisabet, wo le ye kamfaa kuu baa soto a keemaa la karoo la. Wo kamma la a naata kiitiyo wulindi keendingo kamma. Elisabet ye a keemaa, Abudullayi O. Faal samba Banjunu kiitiibungo to ko, Abudullayi ye musu fulanjango le futuu, a mang a fo a ye.

Elisabet ye ñing yitandi kiitiibungo la ko, a ning Abudullayi be futuu kang ne fo sanji woorowula saaying. A ko, bari a naata niikuyaa baa soto tumoo meng na, Abudullayi ye musu doo futuu, a mang a fo a ye. Niitooroo ning kamfaa kamma la Elisabet ye kuwo ning samba kiitiibungo to, daameng a jikita ko, ì be a jusoo ñabu la le. A keemaa funtita kiitiyo ñaato ñing Epirel karoo tili tang ning seyi, adung a sonta ko, a ye musu doo futuu le de, adung a mang a fo Elisabet ye. Wo kamma la kiitiiteyilaa ye Abudullayi alamaani dalasi wuli saba, puru ka Elisabet jusoo ñabu, adung ning a mang a la alimaanoo joo, a be taa la kasoo to fo kari woorowula.


Momodu ”Justice” Daabo 2.5.2007
Musoo meng ye kee fula futuu

Daddy Adams, meng be siiring Fajaara, wo le ye a la musoo samba Kaadi kiitiibungo to, meng be Kaanifing, kaatu musundingo ye kee doo le futuu tumoo meng na, a ning ate fanaa be futuu kang.

Kiitiyo ñing ñanta kumaasi la nung Aramisa lungo Epirel karoo tili muwang ning wooro, bari a mang tenteng noo tumoo meng na, kiitiibungo ye a yitandi ko, jamaa mang ñang na kuwo doolu moyi la, mennu be fo la kiitiyo ñing kono.


Momodu ”Justice” Daabo 2.5.2007
Musudamfulaa soronta fo sanji fula

Bundung kiitiibungo ye fondinkee doo, ì ka a fo meng ye Suleemani Jaane, sorong sanji fula kasoo to tumoo meng na, luwaa ye a muta ko, a ye a musu kotoo le damfu a ngayibo to fo musoo naata barama sangarake.

Suleemani funtita kiitiibungo ñaato, adung a sonta tuumiroo la ko, ate le ye a la musu kotoo Luyisa damfu fo wo naata barama baa saabu a la. Luyisa mu Ankaliteeri Tubaabu le ti, meng futuuta nung Suleemani ye, bari ì la futuwo naata bang. placeCityBari futuwo ñing banding koolaa Suleemani naata taa Luyisa la koridaa kono, meng be Kolooli, Epirel karoo kono, ka a damfu ñing damfuñaa jawoo la.


whalex.jpgMoodu Kante 28.4.2007   
Mosomosoo fintita baatintoo kang

Kibaaroolu mennu bota nang bundaa la, meng marata ñeemutoo la Kambiya bankoo kang, ì ye a yitandi ko, Maaci karoo tili tang ning wooro mosomosoo fintita baatintoo kang Kaatong baa daala.

Lonnaalu ko, wo mosomosoo siyo be kari naani le dorong, bari a la jamfoo si kaañang meetari tang ning saba le fee. Mosomosoo ye baramoolu soto a dendengolu la, bari moolu mang a long, mung ne wolu saabu. A be baluuring, bari a mang muru noo diinongo to kotenke.  

Wo mosomosoo siifaalu tongo le be laaring ko, moo mang ñang ka ì faa.


Moodu Kante 28.4.2007   
Sunkutoo lafita a fango faa la

Kibaaroolu mennu bota nang Basee Kaba kamma lookung fula koomanto, ì ye a yitandi ko, sunkutoo doo le lafita a niyo bo la tumoo meng na, a wuluulaalu lafita ka a diyaakuyaa futundi kewo la, a mang meng kanu. Kibaaroolu ye a yitandi ko, sunkutoo too mu Maamaa Dansoo le ti, adung a siyo be sanji tang ning wooro. Ì ko, a ye baateriyolu bondi luusoo kono, a ye ì teyi ka a ñikindi jiyoo kono, a ye a ming. Bari kabiring a ye a ming, a boyita wo loodulaa to jee. Moolu ye a sika ka a samba lopitaanoo to, adung a mang naa faa.

Sunkutoo baamaa ye ñing kumoolu soosoo le ko, ì lafita a dii la kewo la diyaakuyaa. A ko, moo-wo-moo lafita, ì dingo ye futuu futuuñaa betoo la.


Fadil Siise 27.4.2007   
Umaru Musa Yar`Aduwa le kañeeta kariteefayoo to Najiiriya  

PresNigeria.jpgPeresidang kariteefayoo meng keta Najiiriya bankoo kang, lookung tambilaa, kariteefayi bundaa ye a yitandi ko, Umaru Musa Yar`Aduwa le ye kañeeroo ke. A kariteefayoo keta teng ne:

- Umaru Musa Yar`Aduwa,
   kemoo kono a ye siidulaa tang worowula le soto (70%)
- Muhammadu Buhari,
   kemoo kono a ye siidulaa tang ning seyi le soto (18%)
- Atiku Abubakar,
   kemoo kono ate ye siidulaa woorowula le soto (7%)
Wo doolu bee kafuringo ñooma, kemoo kono wolu ye siidulaa luulu dorong ne soto (5%)

Najiiriya bankoo la kariteefayi bundaa ye ì la kañeeroolu yitandi teng ne, bari polotiki paatiyolu mennu be jee, wolu balanta ñing kañeeri fasongo la le. Ì ko, karitee fayoo mang ke a ñaama, adung a ñanta seyinkang na le.

Lookung tambilaa kono nung, polotiki ñaatonkoolu ye kiliroo ke moolu la le ko, ì ye duwaa ke wo moo keme fuloo ye, mennu foota ì niyolu la karitee fayoo wucoo kono. Bari saaying ì naata kankulaaroo ke ko, Mee karoo tili foloo, banku dingolu si funti siloolu kang ka jerewo ke.

Katolikoolu la ñaatonka baa doo ye yaamaroo dii ko, ì kana jerewo ke. A ko, kurung fula buka ñoo tilindi noo, a ka ke kasaaroo dorong ne ti.


Fadil Siise 27.4.2007
Japan ye Kambiya so maanoo tooni wuli saba keme fula la

Japan mansakundaa ye Kambiya so maanoo tooni wuli saba keme fula (3200 ton) la. Ñing diiroo keta peresidango la koridaa baa le to Banjunu Araba lungo la. Kodoo meng dunta ñing maanoo kunna, wolu ye a yitandi ko, wo si kaañang Dalasi miliyong tang saba ning seyi fee.

Peresidango noomalankoo, Aja Ayisatu Njayi Seedi be diyaamu kang waatoo meng na, a ye a la niiseewoo yitandi Japan mansakundaa la ñing deemaaroo to, ì ye meng ke. A ye ñing yitandi ko, Januwari karoo kono serung sango la, Japan mansakundaa ning Kambiya mansakundaa ye denna kambengo siiñee, daamento ì ye kodoo dii, meng sitaa fo Dalasi miliyong tang woorowula ning kononto. A ye ì jayi senebundaa maakoyoo la.

Hisanobu Hasama, meng be maraling kuwolu la Japan mansakundaa tooyaa la, a be diyaamu la tumoo meng na, a ye a la seewoo yitandi ka diiroo ke ñing maanoo la. A ko, ñing mu a la bankoo la natoo le ti, ka a je ko domoroo ye soto a ñaama moolu ye, mennu buloolu mang ì koolu beng.


Fadil Siise 21.4.2007
Peresidang ye moolu dandalaa

Kidimandiroo keta Kambiya bankoo la peresidango la kariteefayi kañewo to Buffer Zone, Sibiti tambilaa. Peresidang Jamme be diyaamu kang waatoo meng na, a ye ñing fo ko, a ye moolu long ne, mennu ka donkiloolu laa a ye ka a jayi. A ko, doolu be jee, wolu ka wo ke ì la jiboolu le ye. Ì ka ì fang ke ko, ì be a la paatiyo kono le, wo ye a placetara, ì mu oposisonoolu le ti. A ko a ye moolu long ne, mennu ka a la kodoo le nooma.

A ye ñing dandalaaroo dii ko, moolu mennu be ofisoolu kono, ì buka APRC paatii moolu jiyaa, a be wolu bayi la le. A ko, ning a ye meng long wo la, wo maarii te montoroo miniti luulu fango ke la a la ofisoo kono. A ko, wo moo fasongolu le ka ì fang ke APRC paatiyo la loolaa baalu ti, wo ye a tara, ì be ì la jiboolu le ye.
A la diyaamuta a la jaaraloo la kuwo fanaa to ko, a pareeta le ka loo Tubaabuduu bankoolu la kuwolu to. Wolu ko, kuurangolu mennu buka jaara noo, ate ka wolu le jaara. A ko, ning a bota Alla bala, meng mu mansoo ti, janning 2007 sango be bang na, kuurangolu mennu buka jaara noo, ate be wolu bee jaara la le.

A la diyaamoo kumfaa to, a ye a yitandi ko, Najiiriya bankoo mu teeri betoolu le ti, aning Afirika la tilijii banku doolu, adung a ye ì jayi fanaa ì la Kambiya teeriyaa to.


Fadil Siise 21.4.2007
Senekaali soojaari luulu faata Sudaani bankoo kang

Afirika la denna kafu baa, ì ka a fo meng ye AU, ì la soojaroolu ì ye mennu kii kayira sabatindoo la Sudaani bankoo kang, Darfur tundoo to, ì ye wolu le moo luulu faa Dimaasi lungo soomandaa la. Afirika la kayira sabatindi kafoo la diyaamulaa ye a yitandi ko, moo kurungolu ye ñinnu boyinkang ì la kantari daa le to. Ì ye moo naanoo faa, ì ye kilingo barama sangarake, a naata faa. A ko, ñing mu maañaa jawu baa le ti. Adung AU la ñaatonkoolu ye jalayiroo ke Sudaani mansakundaa la le ñing kuwo to. Ì ko, ì be tenteng na kisikisiroo la le ka a long, mennu buloo be ñing kuwo koto.

Soojari luuloo mennu faata jee, wolu mu Senekaali bankoo la soojaaroolu le ti, ì ye mennu kii jee kayira sabatindoo la. Senekaali bankoo la minisita meng marata tankoo la kuwolu la, a ye fo ko, ning AU mang loodulaa ke ñing maañaa jawoolu la, itolu be ì la soojaroolu bondi la Sudaani bankoo kang ne, a te ke la kuu meering ti fang.  


Fadil Siise 21.4.2007
Atiku Abubakar si loo noo kariteefayoo to le

Najiiriya kariteefayi bundaa ye a yitandi Talaata lungo la ko, ì sonta kiitii bung baa la kiitiyo la le ko, Atiku Abubakar si loo noo peresidang kariteefayoo to le, meng be ke la ñing Sibiti naalaa. Karitee fayi bundaa la ñaatonkoo ye a yitandi Najiiriya dingolu bee la ko, Atiku Abubakar too be tara la kariteefayi dumboolu bala le. A ko, kuwolu bee be ì ñaama le kariteefayoo la kuwo to.

Kiitii bung baa la kiitiyo kunturing koolaa, wo naata maamango jamaa wulindi bankoo kang, meng ye a tinna moo muwag ning kiling foota ì niyo la, mansakundaaringolu la karitee fayoo to. Wo naata a tinna fang, poliisoolu ye loodulaa ke kampaañoolu la, janning Sibiti lungo kariteefayoo be sii la. Bari mansakundaaringolu la kariteefayoo koolaa, kabiring kariteefayi bundaa be kañeelaalu toolu bankee kang, Najiiriya fondinkee jamaa ye ì la dookuulaalu tilinbaliyaa lipa le taaring bankoo kang.

Biring Najiiriya bankoo ye a fang soto Ankalee bankoo bulu 1960 sango la, í la karitee fayoo jamaa buka ke noo kuudeetaa kamma la, fo 1999 sango le la soojaroolu la maraloo bota ì kang.


Moodu Kante 20.4.2007
Kiitiyo kuntuta soojaari tang kang

Kunung Aramisa lungo, kiitiyo kuntuta wo soojaari tang kang, mennu daa bulata kuudeetaa kono Maaci karoo kono serung ka Kambiya bankoo la Peresidang Jamme la mansakundaa boyindi.

Kiitiyo teyita soojaaroolu la koridaa baa to Yundum. Bunjaa Daabo, Yaayaa Daabo, Wasa Kamraa aning Faaring Saañang, ì ye wolu sorong bung jawoo to ì niyo bee, kaatu ì ko, itolu ye ñing feeroo kurukuru, ì ning ì la kuntiyo, Nduru Cam, meng borita banku doolu to.

Abudu Karim Ja aning Momodu Aliyu Ba, ì ye wolu sorong sanji muwang ning luulu. Adung Samba Ba, Baabu Janha aning Alaaji Ñing, ì ye wolu sorong sanji tang. Kiitiibungo ye a yitandi ko, ñing moolu mang wo feeroo kurukuru, bari ì ye a kalamuta le, adung ì mang song na a kuwo futundi la ko a ñanta ke la ñaameng.

Kiitiyo teyita tumoo meng na, kiitiibungo be faaring ñing soojaari tango la baadingolu la. Biring ì ye ñing kiitiyo moyi, ì bee kumboota, doolu boyita, ì ketuta.

Moo doolu, mennu mang ke soojaaroo ti, kiitiibungo meng be Banjunu, wo le be ì kiitindi kang. Ñing moolu mu Tamsir Jaasi, Aliyu Joob, Omaru Faal Keyita aning Demba Deem le ti.


Fadil Siise 19.4.2007
Najiiriya soojaroolu ye tajiree muwang ning luulu faa

Najiiriya soojaroolu ye a yitandi ko, tajiree muwang ning luulu le faata kele baa to, ì ning ì ye meng ke Araba lungo la Kano saatee baa daala. Ñing moolu ka ì fango kumandi Jihaadilaalu le la, Tubaaboolu ka fo mennu ye “Islamist”. Ì ye poliisoolu le foloo boyinkang Talaata lungo la, adung ì ye poliisi tang ning saba faa wolu kono, biring ì ye poliisoolu deleng. Wo to le ì taata maabodulaa doo to ka tenteng ì la boyinkango la.

Bitung soojaroolu naata, ì ye ì kele, ì naata moo muwang ning fula faa ì kono, poliisoolu ye saba faa. Bari poliisi ñaatonkoo meng be jee, a ko, a te ì toolu fo la. Poliisoolu ye saboo meng faa, ì ye Najiiriya kodoo miliyong tang tara wolu la motoo kono le, ì la ì faaring koolaa.

Misilime kafoo meng siyaata Nayiiriya bankoo kang, ì ka a fo meng ye Jama’atu Nasril Islam, wolu la ñaatonkoo ko, ñing kelelaalu ka ì fango kumandi Talibani warang Al-Kayida la, bari wolu mang tara itolu Misilimoolu la kafoo kono.

Kibaaroolu ye a yitandi ko, siilaalu mennu be wo maafango la, ñing temboo la, wolu be bori kang ne ka dulaa ñing bula keloo kamma la.  


Fadil Siise 19.4.2007
Karambunto dindingo ye moo tang saba ning fula faa, ì ning a fango

Kibaaroolu mennu bota Amerika, ì ye a yitandi ko, karambunto dindingo doo, ì ka a fo meng ye Cho, wo le ye moo tang saba ning fula faa Virginia karambung baa to Teneng lungo la. A la wolu faaring koolaa, a ye a fango fanaa faa.

Teneng lungo soomandaa la, a ye a la sunkutu kotoo bung kidoo la. Wo koolaa a ye kewo faa, meng be maraling ì la sabatidulaa la karambungo to. A naata a fango ke wiidiyo kaseetoo bala ka diyaamu ko, “ì ye n forosee tonkongo le to, adung ì ye kuu kiling dorong ne dii n na.” A be diyaamu kang waatoo meng na, a ye a la kidoo fanaa yitandi.

Cho ye ñing wiideyo kaseetoo kii NBC kibaaribundaa le la. Wo koolaa a dunta kalaasoo kono, a kumaasita ka moolu bung kidoo la. Karambunto dindingo doo ko, ate ye a fang ne fandi, wo le ye a tinna a mang ate faa ì la jaamani kalaasoo kono. Moo tang saba ning fula foota ì niyo la, janning Cho be a fango faa la.

NBC kibaaribundaa ye Cho la kaseetoo yitandi telee kono. Bari moo jamaa ye jalayiroo ke wo kuwo la, kaatu ì ko, Cho sondomoo mang kendeyaa, adung a ñong jamaa si i sumang noo ñing kuu fasongo la le.


setsettal1x.jpgLang Tombong Tamba
Momodu ”Justice” Daabo 14.4.2007
Soojaaroolu la balabooñooto beng baa banta

Soojaaroolu la balabooñooto kafoo, meng be Moofinduu tilijii tundoo la, wolu ye balabooñooto beng baa kumfaa Kambiya bankoo kang. Bengo ñing kumaasita nung Maaci karoo tili tang saba, adung a naata bang Epirel karoo tili tang.

A be diyaamu kang bengo kumfaadulaa to tumoo meng na, Kambiya soojaari kuntiyo, Lang Tombong Tamba ye ñing ne tandi de, a kummaayaata le puru soojaaroolu ka beng ñoo kang tumoo doo, ì si a je, ì si tundoo la tankoo kacaa, aning ka teeriyaa bambandi ì dammaalu teema.

“Kambiya soojaaroolu kontaanita baake ka soojaari doolu jiyaa, mennu bota Niger, Mali, Benin, Senegal, Burkina Faso, Nigeria, Guinea Conakry aning Kambiya,” Lang Tombong Tamba ye ñing yitandi.

A be diyaamu kang tumoo meng na, Yaakuba Woduraakoo, meng marata Moofinduu la soojaari balabooñooto kafoo la, ye ñing ne tandii de, a kontaanita baake jiyaaroo kamma, Kambiyankoolu ye meng ke luntangolu la. A ko de, a la kafoo be kuwo bee le ke la ka a je ko, soojaaroolu ye ke kiling ti Moofinduu tilijii.


Momodu ”Justice” Daabo 14.4.2007
Kantarilaa wutusuuñaalaa soronta

Kantarilaa doo, ì ka a fo meng ye Habiibu Bojang, kiitiyo ye wo le muta adung ì naata a sorong sanji saba bunjawoo to. Ñing kiitiyo keta Aramisa tambilaa Bundung kiitii bung baa to.

Habiibu Bojang ka dookuwo ke nung Uncle Sam tankandiri kompinoo le ye, bari luwaa naata a muta tumoo meng na ì ko, a dunta musoo le kang suutoo, puru ka a laañooyaa. Ì ko, Habiibu lafita ñing wutusuuñaa ke la nung Burusubi saatee le to Maaci karoo tili tang ning seyi.

Janning a be luwaa laa la a kang, kiitii kuntulaa Amina Saaho ye ning ne fo Habiibu ye de, ate mu moo le ti, ì ye meng samba nang puru a si moolu kanta, bari ate fango ka naa wo moolu toora.


Momodu ”Justice” Daabo 14.4.2007
Saa Dawuda taata Najiiriya

Kambiya bankoo la ñaatonka kotoo, Alaaji Saa Dawuda Jawara, ñing Talaata tambilaa a taata Najiiriya bankoo kang, daameng a be tara la moo keme ñaatonkayaa la ka Najiiriya bankoo la kariteefayoo koroosi. Moofinduu la Denna Fanku Kafu Baa (Ecowas), wo le ye Saa Dawuda tombong puru ka a ke ñaatonkoo ti Moofinduu tilijii bankoolu la koroosilaalu ye.  M`be ñing temboo meng to, kariteefayoo fango kumaasita le Najiiriya bankoo kang. Koroosilaalu ye ñing tandi de, ì mang laa ko, kariteefayoo meng be ke kang Najiiriya bee be taa la kayiroo le kono, aning tenkungo.


Lamin Demba 10.4.2007
Karandingolu la kibaari kayitoo jombota

Araba lungo, ñing Epirel karoo tili naani, safeerilaalu la kafoo ye kibaari kayiti kutoo jombo ì la karambungo to, ì ka a fo meng ye Musilimu Karambung Baa warang Muslim Highschool. Ñing bengo keta karambungo fango to Banjunu, Kambiya jang.

A la diyaamoo to, a be bengo daa yele la waatoo meng na, Mr. Baron Stanley Eloagu, meng mu kibaari kayiti kutoo la tembendirilaa le ti, a ko, ñing kibaari kayitoo naata le ka karandingolu maakoyi, mennu lafita ka ke kibaarisafeelaa ti ì la karango koolaa. Adung a ko, hani a mang dang wo dammaa la fang, bari ñing safeeroolu be ke la ì ye maakoyirilang sila jamaa le ti ì la karango kono. Ate la diyaamoo to karambungo la suutiyo, Suleiman Bun Njayi, a ye karandingolu yaamari ko, ì si a kata, ì ye ke safeerilaa baalu ti aning karannaa baalu. Bari a ye ì dandalaa fanaa ko, ning ì be kumoo safee la, a si ke kuma ti, ì ye meng kesoo soto. Ning ì be moo jalayi la, ì si a kata, a ye ke jalayiri ti, meng be nafaa soto la, kaatu ”kalaa le la tiñaaroo warata tamboo ti”. A bengo to kibaari bundaalu la moolu maabeeta le jee, aning mansakundaa la londoo bundaa la moolu aning luntang buuñaaring kotengolu ka bo karambung doolu to.  


05042007_170601_0.jpgMomodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Peresidang Jamme wulita ka sukurukuurango kele

Kambiya bankoo la ñaatonkoo, Peresidang Yaayaa Jamme pareeta ka sukurukuurango kele bankoo kang. A ye ñing ne tandii de, a te mee la, a be jaaraloo kumaasi la moolu la, mennu ye sukurukuurango soto. A ye ñing fo fang ko, ate ye moo naani, mennu mu a fango baadingolu ti, a ye wolu jaara le ñing kuurango to.

Peresidang Jamme ye ñing kumakango bankee Talaata tambilaa tumoo meng na, a ning a la minisitaalu, kiitiiteyilaalu aning moo kummaa doolu benta a la ofisoo to. A ko, kuurantoolu mennu lafita ì daa bula la a la ñing jaaraloo to, ì si taa lopitaanoo to ka ì la lafoo yitandi. Adung a ko, ñing jaaraloo aning jaarali doolu, a ka mennu ke Eeds-kuurango aning Astma karoo la, ì mang kiling, kaatung jaaraloo meng be ke la sukurukuurango la karoo la, a te yitandi la telee to.


Momodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Kambiya soojaaroolu ye ì la nindiroo bang

Kambiya soojaari keme luulu tang woorowula ning saba, wolu le ye ì la kari luulu nindiroo bang Arijuma lungo, Maaci karoo tili tang saba. Wo kamma la ì naata beng baa soto Julayi-22 bayee baa to, Banjunu saatewo kono.

Kambiya bankoo la ñaatonkoo, Peresidang Yaayaa Jamme ye yaamaroolu ke soojaaroolu la jee ñing bengo to, moo kummaa jamaa benta daameng. Peresidang Jamme ye ñing yitandi ko, soojaarikundaa mu kuluu bundaa le ti, daameng ì ye a long ko, fanseyoo le be jee. A la diyaamoo to Jamme, meng fanaa mu bankoo la soojaaroolu la ñaatonkoo ti, a ye ñing ne fo de, moo-wo-moo, ning i dunta soojaariyaa kono, i be i fango seyi la bankoo la le aning yaamari tilindingo. A ko, moo-wo-moo mang song ñing na, adung i be a la soojaaroolu le kono, wo to de ite maarii be fitinañinoo le la i fango ye. A ye ñing yitandi ko, moolu ka dung soojaariyaa kono kuu jamaa le kamma, bari a ko, a te song na fatanfansoo la, meng be dending siyo la, warang diinoo soojaari bundaa to.

“Bankuding kendoolu ka dung soojaariyaa kono le puru ì si ì la bankoo tanka. Kambiya soojaarikundaa de, wo be jang ne ka bankoo la fansotoo tanka, aning a la buuñaa ko, bankoo le mu waati-wo-waati duniyaa kono,” peresidango ye ñing fo. A naata soojaaroolu laamaaniyandi de, hani saaying ate ning itolu le mu, aning a nene te ñina la ì la. Hani saaying a ye ñing yitandi de, soojaaroolu ñanta a kata la le baake ka bankoo la tankoo sabatindi tumoo bee la.


Momodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Saalum bankoo seefoo waasiita

Seefoo meng be Saalum Santo kariteefayi bankoo kang Kambiya jang, ì ka a fo meng ye Maaliki Mbayi, a waasiita mansakundaa ye puru ì si maakoyiroo ke noo ñaameng ka tankoo bambandi a la tundoo to. A ye ñing yitandi kibaaritaalaalu la kunung, Epirel karoo tili saboo ko, moolu mennu ning joorangolu ka ñapi moolu kang ka ì la fengolu sangaratoo taa, wolu be siyaaring baake a la tundoo to le de. A ko ñapinkandiroo siyaata a la tundoo kang, kaatu saatee doolu, mennu be ko Pancang, wolu sutiyaata baake Senekaali ning Kambiya naanee la le, adung safaaroo be barakamaa ka ke Pancang ne. Seefoo Mbayi, hani wo ñaa-wo-ñaa, a naata ka poliisoolu tentu, mennu be Njaawo poliisibundaa to, ì la dookuu kendoo to. A naata tenteng fanaa ka safaarilaalu ning jamaa daani puru ì si moo-wo-moo ripooti poliisi, ning ì sobita ko, ñapinkannaa le mu.


Momodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Soojaaroolu ye dindingolu faa Uganda

Kibaaroolu mennu bota Uganda, ì ye ñing ne tandii de, meng si taa fo dinding tang wooro ning wooro, bankoo la soojaaroolu ye wolu le faa bankoo la tiliboo maafango la tumoo meng na, ì ye kelebuloo wulindi ninsisungolu kamma Karamooja tundoo la. Ankaliteeri maakoyiri bundaa, ì ka a fo meng ye Save the Children, wolu ye ñing ne tandii de, ñing dindingolu doolu faata le tumoo meng na, soojaaroolu ye doolu bung kidoo la, kelemanduwaaroolu loota doolu kang, aning daafeng borilaalu ye doolu dorong-dorong. Bari Uganda soojaaroolu balanta ñing tuumiroolu la le, adung ì ye a fo ko, keebaalu dammaa le faata fitinoo ñing to, meng keta kunung wuraaroo.

“Nga dinding jamaa le je, ì be faa kang. M fango dingo be wolu kono le. N dingo be beeyangolu le firing kang puru ì si kana kidifayoo la, bari beeyangolu naata a dorong-dorong waatoo meng na, ì lafita ka kana,” musundingo doo ye wo fo kibaaritaalaalu ye.


Momodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Ñapindiroo meng keta Pipeline

Ñapindiri le keta Falice ñarandiri kumfaa kang Dimaasi tambilaa. Kumfaa ñing be Pipeline, Seerekundaa, Kambiya jang. Ñing ñapindiroo kono suuñandiri keta kompiita la, meng daa si taa fo dalasi wuli muwang ning luulu. Kumfaatiyo, Sofi Cam ye ñing ne bankee de, a be a la bitikoo le kono tumoo meng na, fondinkewo doo dunta a kang jee. Wo le ye a fango ke ko kiliyaanoo meng lafita saniceenoo sang na.

“N na wuloo long dorong puru ka ceenoo tandii a la, bari fondinkee naata n ñapinkang, a ye n kango dete fo n ketuta. Kabiring n wulita, n naata a kalamuta ko, a ye n na kompiita samba le,” Sofi ye wo tandii.

A siiñoolu ko, ì ye fondinkee ñing je le, a be bo kang kumfaa ñing kono, bari ì mang a long ko, sungo le mu.


Momodu ”Justice” Daabo 4.4.2007
Boori daa diimaa Moofinduu ye

Waati foloo la, boori bundaa meng warata Tubaabuduu la boori bundaalu bee ti, ì ka a fo meng ye GSK, ì ye simfaañaalu taa le puru ka boori fintindi, meng ì mang jiki kañee la jee. Booroo ñing, ì be a fo la le ko Globorix, be naa la Moofinduu dammaa le to puru ka ñing dayina kuurango kele, adung ì be a waafi la daa le la, meng te naafuloo sii la, meng dunta kisikisiroo to ka ñing booroo parendi.

Londitii doolu ko, ñing mu yitandiri le ti ko, kompañi baalu ye ì la safaariñaa faling ne, bari doolu ko, ñing mang kaañang. Moo miliyongolu le be Moofinduu, mennu mang tanka dayina kuurango la, adung dayina kuurango si dindingo faa noo le montoroo waati wooro kono dorong. Kodoo meng dunta ka ñing booroo dadaa, a si taa fo doolaari miliyong keme naani fee.

GSK kompañiyoo la ñaatonkoo, Jean-Pierre Garnier ye ñing ne fo ko, “M`mang hame ka n`na kodoo soto. Ñing mu safaariñaa doo le ti.”