Karango ning safeeroo Mandinka kango to

Ka karango ke Mandinka to, a mang koleyaa baake. Mandinka kango mu “fonetiki” kango le ti, ko Tubaaboolu ka a fo ñaameng. Kalima-wo-kalima, ka a fo ñaameng, a ka safee wo le ñaama.

Ning i ye kumoolu safee kiling-kiling, ì foñaa buka faling. Hani wo, ning kulu sutiyaaringolu sujita ñoola adung i ka diyaamoo ke tariyaake, waati doo falindiroo ka ke le kuluborindoo kamma la:

Kittyexamx.jpg
Misaali foloo:
       “A fo a ye”, be kuma la ko meng ”a faa ye”

        Harafu doolu ka taa santo, doolu duuma, bari a safeeñaa buka wo kuwo yitandi.
        Hani wo, jamaa-jamaa kumoolu kotoo ka sooneeyaa moolu ye, mennu ye kango moyi.

Misaali fulanjango:
       ”Wuloo te wuloo kono.”

       Wuloo, meng foloota adung daafengo le mu, a harafu labango ka taa santo, bari
       Wuloo, meng mu a taradulaa ti, a harafu foloo ka taa santo.

       Hani wo, kuma doolu be jee, i ñanta mennu la foñaa yitandi la safeeroo kono.
        Wo to i ñanta “n” ning “n`”  fatandi la le ka a yitandi fo “nte” warang “ntolu” le mu.
        I ñanta fanaa “i” ning “ì” fatandi la le ka a yitandi fo “ite” warang “itolu” le mu.
        Saaying ñing maarikoo (`) be ke la wo kuloo santo, meng ye “jamaa” yitandi.

Misaali sabanjango:
       Ì te naa la i yaa.   = Itolu te naa la ite yaa.

Mandinka kuloolu fele, Tubaabu kang doolu mang mennu soto:
03102006_033550_0.bmp
I si doolu karang ñing kuwolu to ka bo PDF –fayiloo to, meng safeeta Ankalee kango to, jang maa.