Ñooseeyaa safeeroo 2006

Futuwo la kuwo ning a la aadoolu

Ñing bukoo be looring futuwo la kuwo ning a la aadoolu le kang, Mandinka keebaa karandingolu ning karandirilaalu ye mennu safee. Safeeroolu, mennu be ñing bukoo kono, be looring ñooseeyaasafeeroo le kang, WEC Mandinka Keebaa Karang Bundaa ye meng ke ka bo Nofemba karoo 2005 ka taa Januwari karoo 2006. Safeerilaa keme fula muwang ning fula (222) la safeeroolu be jang, mennu bota nang karambundaa tang saba ning kiling (31) to Kambiya bankoo kang taaring.
fulabridex.jpg
  
  
I si ñing bukoo karang ka bo PDF-fayiloo to, i ye a samba i la masingo to. Ning a ye a tara ASDL-layinoo be i bulu, i si bukoo bee ning nataaloolu le samba (3.6 MB), bari ning i la layinoo mang tariyaa baake, safeeroolu dorong fanaa be jee (0.46 MB).


1.) Ka bukoo ning nataaloolu bee samba i la masingo to,
    jang maa    

2.) Ka safeeroolu dorong ne samba, nataaloolu te jee,
couple2x.jpg