Mandinka bukoolu sang

CLM-Bookshop ye Mandinka bukoolu soto ali ye le, mennu daa sooneeyaata. Ñing bukoolu kono, WEC ye mennu funtindi, karang kitaaboolu be jee, taaling bukoolu, Alla la Kitaabu Senungolu ka bo Bayibuloo kono, adung kitaaboolu, mennu safeeta jaatikendeyaa ning senoo la karoo la.

senelaa3x.jpg
Ngà karandangolu fanaa soto le
Ankalee kango to moolu ye, mennu
be Mandinka kango karang kang.
  CLM-Bookshop

Mandinka kaseetoolu be n`na bitikoo kono, aning waafirifeng siifaa jamaa Moofing kang doolu to.

N´na be bitikoo Kayiraba sila baa le kang, adereesoo:
Kairaba Avenue 33, Fajara, The Gambia.

I si i la sandiroo kii n`ye ning ñing adereesoo la:

                 bukoolu@mandinka.org 

M be i kalamutandi la fengolu daa la le, a be ke la Tubaabu kodi nankamoo meng ti, ning fengolu be kii la i ye.

Bukoolu ning ì daalu be safeering PDF –fayiloo to,
meng safeeta Ankalee kango to, jang maa.
fatu1-s.jpg
.